Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Petycje – informacje podstawowe

 • 10 maja 2022

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

 1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy skazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 2. Wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 3. Oznaczenie adresata petycji,
 4. Wskazanie przedmiotu petycji.

Petycję można składać w formie pisemnej lub elektronicznej:

 • za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia

 • lub przekazać osobiście w Kancelarii Urzędu Morskiego w Gdyni lub w Sekretariacie Dyrektora Urzędu
 • lub przesłać drogą elektroniczną na adres umgdy@umgdy.gov.pl
 • lub przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Morskiego w Gdyni na platformie ePUAP
 • Autor wpisu
  Barbara Trepczyk
 • Data utworzenia wpisu
  10 maja 2022
 • Zmodyfikowany
  12 maja 2022 przez admin