Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Inspektorat Państwa Bandery

System E-Inspekcja

System e-inspekcja

Opis systemu

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 lutego 2012r w sprawie zasad funkcjonowania elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności (Dz.U.2012.168) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni administruje systemem e-inspekcja, zapewniającym realizację wymogów przewidzianych w rozporządzeniu.

Dostęp do systemu e-inspekcja zapewniany jest na wniosek uprawnionej instytucji. Podmioty uprawnione do dostępu do systemu:

 • Ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej
 • urzędów morskich
 • izb morskich
 • podmiotu prowadzącego badania wypadków i incydentów morskich
 • Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
 • Straży Granicznej
 • uznanych organizacji, upoważnionych do wykonywania zadań administracji morskiej zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim
 • polskiego związku sportowego prowadzącego polski rejestr jachtów, o którym mowa w art. 23 § 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2009 r. Nr 217, poz. 1689, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 228, poz. 1368)
 • innych podmiotów, którym administrator zapewni dostęp do bazy danych ze względu na zakres ich zadań związanych z potrzebami administracji morskiej

Wypełniony wniosek o dostęp do systemu składa się do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.

Pliki do pobrania

 • 1. Wniosek o nadanie/modyfikację uprawień do systemu e-inspekcja dla podmiotu zewnętrznego

  • Plik docx
  • 67.12 Kb
 • Autor wpisu
  admin
 • Data utworzenia wpisu
  26 lipca 2023
 • Zmodyfikowany
  15 września 2023 przez admin