Logo Unii Europejskiej wraz z napisem Unia Europejska

Inspektorat Państwa Bandery

Liczenie osób odbywających podróż morską i przekazywanie informacji

Przekazywanie informacji o liczbie i osobach odbywających podróż morską na statkach pasażerskich i jachtach komercyjnych do Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego

 Kogo dotyczy obowiązek?

 1. Armatorów statków pasażerskich
 2. Armatorów jachtów komercyjnych, z wyjątkiem jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi (obowiązek nie dotyczy jachtów, które są czarterowane bez skipera/załogi)

Jaki jest obowiązek?

 1. Armator musi ustanowić procedury:
 2. liczenia osób odbywających podróż morską na statkach pasażerskich oraz jachtach komercyjnych, z wyjątkiem jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi;
 3. liczenia i rejestracji osób odbywających podróż morską na statkach pasażerskich oraz jachtach komercyjnych, z wyjątkiem jachtów komercyjnych odpłatnie udostępnianych bez załogi odbywających rejsy, w których odległość do pokonania od miejsca wypłynięcia do następnego portu przekracza 20 mil morskich;
 4. wyznaczyć osobę/y odpowiedzialną/e za przekazywanie informacji o liczbie osób znajdujących się na statku kapitanowi oraz do pojedynczego punktu kontaktowego (PPK) przed wyruszeniem w podróż oraz pozostałych informacji dotyczących rejestracji pasażerów nie później niż w ciągu 15 min. po wypłynięciu z portu.

Jakie informacje muszą być zbierane i przekazywane do PPK?

 1. nazwisko;
 2. imię;
 3. płeć;
 4. obywatelstwo;
 5. data urodzenia;
 6. szczególne wymagania w zakresie opieki lub pomocy w nagłych wypadkach - na wniosek pasażera;
 7. numer kontaktowy w nagłych wypadkach - na wniosek pasażera.

Po co informacje są zbierane i kto ma do nich dostęp?

Te informacje mają służyć zwiększeniu skuteczności prowadzenia akcji poszukiwawczych i ratowniczych w razie wypadku. Udostępniane są Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa, a w razie potrzeby innym podmiotom biorącym udział w akcji, a także Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich oraz izbie morskiej, badającym przyczyny wypadku morskiego.

Informacje, nie mogą być przetwarzane w innym celu oraz zostają automatycznie i niezwłocznie usunięte po bezpiecznym zakończeniu rejsu albo zakończeniu badania wypadku morskiego.

Jak wypełnić obowiązek?

Dla jachtów komercyjnych oraz tych statków pasażerskich, które zgodnie z odrębnymi przepisami nie są zobowiązane do składania innych formalności sprawozdawczych do podstawowego modułu NSW-Agent, Urząd Morski w Gdyni udostępnił moduł NSW-Lite Krajowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego, dostosowany do obsługi z urządzeń mobilnych np. smartfonów, dostępny pod w serwisie internetowym NSW dostępnym pod adresem https://lite.nsw.gov.pl

Aby uzyskać dostęp należy wypełnić, a następnie przesłać go na adres poczty elektronicznej info@nsw.gov.pl

Zwolnienia dla jachtów:

Armator jachtu komercyjnego, może zostać zwolniony z obowiązku przekazywania informacji o liczbie lub osobach znajdujących się na statku do pojedynczego punktu kontaktowego, pod warunkiem że wyznaczy punkt do kontaktu na lądzie, za pomocą którego, w przypadku prowadzenia akcji poszukiwawczej i ratowniczej, będą udostępniane Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa wymagane przepisami informacje, o osobach znajdujących się na jachcie.

Aby ubiegać się o zwolnienie należy wypełnić wniosek do dyrektora urzędu morskiego właściwego dla portu zawinięcia statku.

Zwolnienia dla statków pasażerskich

  1. Zwolnienie z obowiązku przekazywania informacji o liczbie osób

  Może się o nie ubiegać armator statku pasażerskiego uprawiającego żeglugę na linii regularnej, na obszarach morskich, na których mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy D, ustalonych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy, jeżeli podróż jest krótsza niż jedna godzina oraz w bliskości portu stacjonowania morskiego statku ratowniczego lub brzegowej stacji ratowniczej

  1. Zwolnienie z obowiązku zbierania danych o pasażerach możliwe jest dla dwóch kategorii armatorów.
   • Może się o nie ubiegać armator statku pasażerskiego, jeżeli statek odbywa podróże między dwoma portami lub którego podróż zaczyna się i kończy w tym samym porcie bez zawinięcia do portu pośredniego. Podróże te odbywają się wyłącznie na obszarach morskich, na których mogą być eksploatowane statki pasażerskie klasy D, ustalonych na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 86 ust. 10 ustawy oraz w bliskości portu stacjonowania morskiego statku ratowniczego lub brzegowej stacji ratowniczej.
   • Może się o nie ubiegać armator statku pasażerskiego przewożący pasażerów drogą morską statkiem uprawiającym żeglugę na linii regularnej, w rejonie, w którym roczne prawdopodobieństwo napotkania fali o wysokości przekraczającej 2 m jest mniejsze niż 10%, pod warunkiem wykazania, że zebranie informacji o osobach znajdujących się na statku nie jest możliwe oraz są spełnione łącznie następujące warunki:

  1) podróż nie przekracza 30 mil morskich, licząc od miejsca wypłynięcia;

  2) głównym celem świadczonej usługi jest zapewnienie regularnego   połączenia pasażerskiego dla stałych użytkowników;

  3) stacje brzegowe zapewniają serwis asysty nawigacyjnej;

  4) są dostępne wiarygodne prognozy meteorologiczne;

  5) jest dostępny sprzęt poszukiwawczy i ratowniczy zgodnie z posiadanym certyfikatem.

  Aby ubiegać się o zwolnienie należy złożyć w formie pisemnej wniosek do dyrektora urzędu morskiego właściwego dla portu zawinięcia statku, wskazując w nim szczegółowe uzasadnienie przyczyn i podstaw zwolnienia.

Podstawa prawna:

 1. Art. 103 - 106 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 515, 1604, 2185 i 2687, z 2023 r. poz. 261)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2023 r. w sprawie liczenia osób odbywających podróż na statkach (Dz. U. poz. 1822)
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie formularza ewidencyjnego oraz formularzy sprawozdawczych dla statków morskich (Dz.U. poz. 761)
 • Autor wpisu
  admin
 • Data utworzenia wpisu
  15 września 2023
 • Zmodyfikowany
  19 lutego 2024 przez Marta Łęczyńska