Materiały niebezpieczne pochodzenia wojskowego w porcie Gdynia

W związku z krążącymi niesprawdzonymi informacjami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych zalegających w rejonie portu Gdynia, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że działania zmierzające do usunięcia i likwidacji min na poligonie morskim są prowadzone od początku bieżącego roku. Zalegające w granicach portu materiały niebezpieczne, tj. miny morskie denne, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa żeglugi oraz działalności podmiotów gospodarczych w porcie. Wszystkie służby zaangażowane w neutralizację min morskich, są w gotowości do ich usunięcia i likwidacji w dogodnym terminie wskazanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, co jest uwarunkowane migracją ssaków morskich w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Komunikat o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dotyczącej Programu Wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

W związku z aktualizacją Programu Wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prowadzona jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w/w programu.
Continue reading

Podpisanie planów współpracy na rok 2015

ON-oirozumienie1W dniu 16 stycznia 2015 r. w siedzibie Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej realizując postanowienia rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 1999 r. w sprawie współpracy urzędów morskich z Marynarką Wojenną i Strażą Graniczną dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podpisał plany współpracy na rok 2015 z komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz z szefem Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektorzy pozostałych urzędów morskich, którzy podpisali plany współdziałania kierowanych przez siebie instytucji z BHMW i MOSG.

Continue reading