Ogłoszenie przetargu

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg pisemny na wydzierżawienie na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej o powierzchni 100 m2 położonej w Rozewiu, oznaczonej numerem ewidencyjnym 369/8, zapisanej w KW nr Gd2W/00048078/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, z przeznaczeniem na sezonową działalność o charakterze gastronomicznym z wyłączeniem sprzedaży alkoholu, pamiątek i wydawnictw, na okres 3 lat – od 1 maja 2015 r. do 30 września 2017 r. – z możliwością prowadzenia działalności sezonowej od 1 maja do 30 września (nie więcej niż 120 dni rocznie).

Oferty powinny być złożone do dnia 10.04.2015 r. godz. 14.00 w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni ul. Chrzanowskiego 10, 81 – 338 Gdynia, pokój 8 (kancelaria) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na dzierżawę działki w Rozewiu”. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 14.04.2015 r., o godz. 10.00, w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81 – 338 Gdynia, pokój 39 (sala konferencyjna).

Przedłużenie terminu – komunikat o strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko dotyczącej Programu Wieloletniego pod nazwą „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

W związku z aktualizacją Programu Wieloletniego „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prowadzona jest strategiczna ocena oddziaływania na środowisko w/w programu.

Czytaj dalej

Materiały niebezpieczne pochodzenia wojskowego w porcie Gdynia

W związku z krążącymi niesprawdzonymi informacjami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych zalegających w rejonie portu Gdynia, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że działania zmierzające do usunięcia i likwidacji min na poligonie morskim są prowadzone od początku bieżącego roku. Zalegające w granicach portu materiały niebezpieczne, tj. miny morskie denne, nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa żeglugi oraz działalności podmiotów gospodarczych w porcie. Wszystkie służby zaangażowane w neutralizację min morskich, są w gotowości do ich usunięcia i likwidacji w dogodnym terminie wskazanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, co jest uwarunkowane migracją ssaków morskich w rejonie Zatoki Gdańskiej.