Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na projekcie „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA” została podpisana

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni wraz z przedstawicielem wykonawcy podpisują umowę na pełnienie funkcji Inżyniera KontraktuW siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni w dniu 15 marca 2017 r. odbyło się podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na projekcie Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap IIIA .

Ze strony Zamawiającego umowę podpisał Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Andrzeja Kajuta a ze strony Wykonawcy Narcyz Stefańczyk Dyrektor Naczelny firmy Sweco Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Czytaj dalej

Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” została podpisana

W siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni  21 lutego br. odbyło się podpisanie umowy na wykonanie dokumentacji dotyczącej przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Ze strony Inwestora umowę podpisał Dyrektor Urzędu Morskiego Wiesław Piotrzkowski przy kontrasygnacie Głównego Księgowego Andrzeja Kajuta a ze strony Wykonawcy Tomasz Michnowicz przedstawiciel konsorcjum firm:  MOSTY GDAŃSK Sp. z o.o. i Biura Projektów Budownictwa Morskiego PROJMORS  sp. z o.o. Umowa przewiduje wykonanie opracowań w ciągu 18 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy przy całkowitym wynagrodzeniu Wykonawcy wynoszącym 4,27 mln zł netto (5,25 mln zł brutto).

Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” w tym, śluzy z konstrukcją zamknięć, kanału głównego i odcinków połączeniowych z awanportem portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej oraz portem postojowym – stanowiskami postojowymi od strony Zalewu Wiślanego (w zależności wyników falowania). Ponadto w zakres przedsięwzięcia wchodzą: połączenia drogowe, mostowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą: modernizacja wejścia do portu Elbląg, tor wodny od Zatoki Elbląskiej do wybranej lokalizacji kanału żeglugowego, sztuczna wyspa/wyspy na Zalewie Wiślanym.

Zaproszenie na pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając w imieniu Dyrektorów Urzędów Morskich w Słupsku i w Szczecinie oraz własnym, zaprasza na pierwsze spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1 : 200 000 i prognozy oddziaływania na środowisko.

Spotkanie odbędzie się 8 marca 2017 r. o godzinie 9.30 w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku przy Placu Solidarności 1. Czytaj dalej

Wyniki naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe Nr 1/2016

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie warunków naboru kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe (Dz. U. z 2013, poz. 1517) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza listę kandydatów, którzy złożyli wnioski o przyjęcie na szkolenie na pilotów i praktyki pilotowe i uczestniczyli w rozmowie kwalifikacyjnej, wraz z liczbą uzyskanych przez nich punktów.

Czytaj dalej

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla Zalewu Szczecińskiego i Zalewu Kamieńskiego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich dla Zalewu Szczecińskiego oraz Zalewu Kamieńskiego. Treść ogłoszenia wraz z mapą obrazującą bszar projektu planu zostały opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Morskiego w Szczecinie:
http://bip.ums.gov.pl/zawiadomienia-i-obwieszczenia.html.

Projekt Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017 – 2026

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że w wyniku konsultacji społecznych, którym objęty został projekt Planu Urządzenia Lasu dla urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026 uwagi do przedmiotowego dokumentu wniosły następujące podmioty:

  1. Pan Konrad Bidziński
  2. Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”
  3. PGE EJ 1 Sp. z o.o.
  4. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku

Uwagi i wnioski wyżej wymienionych osób i instytucji zostały zawarte w załączniku nr 1.

Wykonawca projektu Planu Urządzenia Lasu dla Urzędu Morskiego w Gdyni na lata 2017-2026, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Gdyni ustosunkował się do wniesionych uwag i wniosków w pismach stanowiących załączniki nr 2  i 3.

W wyniku uwzględnienia w dokumentacji uwag i wniosków zmieniających ostateczny kształt projektu Planu Urządzenia Lasu, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przedkłada przedmiotowy dokument do ponownych konsultacji. Czytaj dalej

Zamknięcie kładek na Cyplu Helskim

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o tymczasowym zamknięciu części kładek spacerowych w rejonie cypla Helu. Zaistniała sytuacja spowodowana jest podmyciem konstrukcji podpierających kładki przez działanie sztormów mających miejsce w końcu listopada i na początku grudnia. Urząd Morski informuje, że podjął już działania naprawcze poprzez zabezpieczenie podmytych pali, a obecnie rozpoczyna się odbudowywanie istniejącej w tym miejscu wcześniej plaży i wydmy. Prace będą polegały na usypaniu około dwudziestu tysięcy metrów sześciennych piasku pobranego z dna morskiego. Powyższe działanie spowoduje poprawienie stateczności kładek i ich ponowne otwarcie jeszcze w miesiącu styczniu lub wiosną przyszłego roku (jeśli zajdzie konieczność naprawy).

Czytaj dalej

Wykaz uwag i wniosków do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

Na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 934 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni działając w imieniu Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku, Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz własnym podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu wykazu uwag i wniosków złożonych do projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

Czytaj dalej

Informacja o naborze kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe. Termin składania dokumentów do 31.12.2016

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w porozumieniu z Szefem Pilotów Stacji Pilotowej Portu Gdańsk i przedstawicielem organizacji społeczno – zawodowej pilotów morskich informuje o naborze kandydatów na szkolenia na pilotów i praktyki pilotowe dla Stacji Pilotowej Portu Gdańsk.