ZP

nazwa: Wydział Zamówień Publicznych (ZP)
symbol komórki: ZP
kierownik komórki: Anna Schroeder
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355 32 10
email: zam_pub@umgdy.gov.pl

kompetencje:

 1. przy udzieleniu zamówień i konkursów, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30000 euro:
  a) współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych i Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w sprawach określonych ustawą Prawo zamówień publicznych,
  b) analiza i weryfikacja wniosków komórek organizacyjnych o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod względem kompletności dokumentów niezbędnych do opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ),
  c) rejestrowanie wniosków w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz kierowanie ich do zatwierdzenia przez Dyrektora Urzędu,
  d) opracowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i kierowanie ich do zatwierdzenia przez Dyrektora Urzędu oraz sporządzanie wniosków do Dyrektora Urzędu o powołanie członków komisji przetargowej ds. zamówień publicznych;
  e) publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych i Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz ich zamieszczanie na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu,
  f) zamieszczanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na stronie internetowej Urzędu (dotyczy postępowań prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego), przekazywanie wykonawcom zaproszeń do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
  g) sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i kierowanie jej do zatwierdzenia przez Dyrektora Urzędu,
  h) załatwianie spraw związanych z wyborem wykonawcy stosownie do postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych,
  i) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi w sprawach dotyczących zamówień publicznych, udzielanie pomocy merytorycznej i prawnej w zakresie sporządzania wniosków oraz wszelkiej innej dotyczącej udzielania zamówień publicznych;
  j) sporządzanie sprawozdań z postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych
 2. prowadzenie spraw związanych z realizacją zamówień publicznych, w tym koniecznością udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania instytucji kontrolnych oraz nadzór nad wykonywaniem zaleceń pokontrolnych
 3. prowadzenie spraw w postępowaniach odwoławczych i skargowych, w tym sporządzanie projektów odpowiedzi na odwołania lub skargi
 4. prowadzenie rejestrów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30000 euro.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: