KZ

nazwa: Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej (KZ)
symbol komórki: KZ
kierownik komórki: Renata Pietrzyńska
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-31-15
email: renata.pietrzynska@umgdy.gov.pl

kompetencje:

  1. organizacja oraz koordynacja procesu kontroli zarządczej w celu zapewnienia funkcjonowania w Urzędzie kontroli zarządczej
  2. monitorowanie i ocena systemu zarządzania ryzykiem
  3. opracowywanie skonsolidowanego planu działalności Urzędu i sprawozdania z jego wykonania na podstawie planów i sprawozdań poszczególnych komórek organizacyjnych
  4. dokonywanie przeglądu funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z dokumentowaniem całości procesu w celu zapewnienia bieżącej oceny i prawidłowości funkcjonowania kontroli zarządczej
  5. przygotowanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej na podstawie analizy wszystkich informacji pochodzących z wymaganych źródeł w celu zapewnienia realizacji obowiązku złożenia oświadczenia przez Dyrektora Urzędu
  6. koordynowanie procesu przeprowadzania samooceny systemu kontroli zarządczej przez kierownictwo i pracowników Urzędu w celu zapewnienia dokonywania samooceny z uwzględnieniem obowiązujących standardów kontroli zarządczej
  7. utrzymywanie efektywnego systemu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie poprzez zapewnienie pracownikom Urzędu, w odpowiedniej formie i czasie, dostępu do rzetelnych i właściwych informacji w celu realizacji przez nich obowiązków związanych z kontrolą zarządczą
  8. opracowywanie projektów regulacji w zakresie kontroli zarządczej.
  9. opracowywanie, w oparciu o sprawozdania poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, sprawozdania rocznego z działalności Urzędu.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: