Wystawa „Zabytki toru wodnego Świnoujście – Szczecin” w towarzystwie ekspozycji dotyczącej „Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” właśnie zawitała do Elbląga!

sala z eksponatami

Wystawa „Zabytki toru wodnego Świnoujście-Szczecin”. Fot. ww.polska-morska.pl

Wystawę poświęconą historycznym obiektom wydobytym z toru wodnego Świnoujście-Szczecin, modernizowanego i pogłębianego przez Urząd Morski w Szczecinie, można oglądać od wtorku w Elblągu. Wystawa, która powstała pod patronatem Ministerstwa Infrastruktury, będzie dostępna do końca lutego 2022 r.

Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w ministerstwie infrastruktury

Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Fot. www.polska-morska.pl

– Elbląg jest kolejnym z miast, w którym można podziwiać imponujący zbiór zabytków wydobytych podczas modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin, czyli jednej z najważniejszych inwestycji w polskim sektorze morskim. Zwracamy się ku morzu, a wspomniane inwestycje które realizujemy, pogłębianie torów, przekop przez Mierzeje, rozbudowa portów, terminali, modernizacja infrastruktury, są wymiernym tego potwierdzeniem. Te działania już przynoszą efekty. Polskie porty w ub.r. odnotowały historyczny rekord przeładunków, ponad 113 mln ton. Nie mam wątpliwości, że po otwarciu kanału przez Mierzeję i pogłębieniu toru do Elbląga port miejski, i wszystkie porty i przystanie Zalewu Wiślanego dostaną impulsu rozwojowego. Dla Szczecina i Świnoujścia modernizowany tor to także gwarancja rozwoju.  Dobrze, że przy realizacji tych inwestycji udaje się jeszcze wydobywać cenne artefakty, cenne przedmioty, które opowiadają historię tych ziem, ich mieszkańców – powiedział we wtorek wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski podczas otwarcia ekspozycji w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Elblągu.

Czytaj dalej

Działania Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie ochrony wybrzeża – podsumowanie 2021 roku, w tym film o ochronie wydm!

Plaża w Dębkach z drona

Plaża w Dębkach z lotu ptaka

W 2021 roku w ramach ochrony wybrzeża Urząd Morski w Gdyni wykonał między innymi:

 1. Sztuczne zasilanie Półwyspu Helskiego w ilości ponad 150 tys m3 (m.in. w rejonie Kuźnicy, Jastarni, Chałup)
 2. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej,  polegające na budowie ok 3 km  wału przeciwpowodziowego oraz około 1 km mobilnych przegród powodziowych w portach Krynicy Morskiej. W ten sposób cała miejscowość została zabezpieczona przed powodzią od strony Zalewu Wiślanego – link do informacji „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Krynicy Morskiej
 3. Sztuczne zasilanie w rejonie Rowów w ilości około 60 tysięcy m3- film z realizacji
 4. Sztuczne zasilanie w rejonie Ustki w ilości około 100 tysięcy m3 – film z realizacji
 5. Wykonano monitoring lotniczy oraz profile batymetryczne całego pomorskiego wybrzeża wraz z Zalewem Wiślanym – wszystkie dane są dostępne nieodpłatnie na stronie: https://sipam.gov.pl/geoportal

Czytaj dalej

Tymczasowe cele ochrony dla gatunków i ich siedlisk w obszarze Zatoka Pucka PLB220005

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przekazuje do publicznej wiadomości informację o fakcie sporządzenia tymczasowych celów ochrony dla gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Zatoka Pucka PLB220005.

Istnieje możliwość zapoznania się z rzeczonym projektem oraz zgłaszania uwag i propozycji odnośnie tych celów w terminie do dnia 2  lutego 2022 r.:

 • w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10,
  81-338 Gdynia;
 • elektronicznie z pośrednictwem Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
  ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
  z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej
  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) na adres e-mail: umgdy@umgdy.gov.pl, z podaniem tytułu wiadomości: „Zatoka Pucka PLB220005 – cele ochrony”.

Wykaz celów ochrony dla przedmiotów ochrony w w/w obszarze Natura 2000  stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.

Jednocześnie informuje się, że odpowiedzi na wszystkie nadesłane uwagi i wnioski udzielone zostaną w formie obwieszczenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, dlatego też nie będą udzielanie żadne inne indywidualne odpowiedzi w formie pisemnej.

Podpisanie umowy na wykonanie monitoringu falowania w rejonie Półwyspu Helskiego

Zdjęcie przestawiające podpisanie umowy na monitoring falowania w rejonie Półwyspu Helskiego przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Dyrektora Instytutu Budownictwa Wodnego Państwowej Akademii Nauk.Z przyjemnością informujemy, że w dniu 30.12.2021 r. została podpisana umowa pomiędzy Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni a Instytutem Budownictwa Wodnego PAN na wykonywanie monitoringu i modelowania matematycznego procesów hydro i litodynamicznych wokół Półwyspu Helskiego.

Zgodnie z zawartą umową wykonywane będą pomiary falowania, prądów, poziomów wody oraz przebudowy dna i brzegu morskiego w kilku reprezentatywnych obszarach Półwyspu. Rejestrowane dane służyć będą walidacji i kalibracji modeli numerycznych, które umożliwią predykcję kluczowych procesów, zachodzących w rejonie Półwyspu Helskiego. Czytaj dalej

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

o zakończeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1: 200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1: 200 000

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zmian) Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1 : 200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że przedmiotowy projekt planu został przyjęty w dniu 21 maja 2021 r. przez Radę Ministrów w formie rozporządzenia – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1 : 200 000 (Dz. U. 2021 poz. 247).

Druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku

Uprzejmie informujemy, że została opracowana druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdańsku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (tzw. v.2). Jest to wersja projektu planu i Prognozy po etapie uzgodnień i konsultacji społecznych.

Uwagi do przedmiotowego projektu planu można składać w terminie do 31go stycznia 2022 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

logotypy UE

Druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni

Uprzejmie informujemy, że została opracowana druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Gdyni wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (tzw. v.2). Jest to wersja projektu planu i Prognozy po etapie uzgodnień i konsultacji społecznych.

Uwagi do przedmiotowego projektu planu można składać w terminie do 31go stycznia 2022 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

logotypy UE

Druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie

Uprzejmie informujemy, że została opracowana druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego we Władysławowie wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (tzw. v.2). Jest to wersja projektu planu i Prognozy po etapie uzgodnień i konsultacji społecznych.

Uwagi do przedmiotowego projektu planu można składać w terminie do 31go stycznia 2022 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

logotypy UE

Druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu

Uprzejmie informujemy, że została opracowana druga wersja projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Helu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko (tzw. v.2). Jest to wersja projektu planu i Prognozy po etapie uzgodnień i konsultacji społecznych.

Uwagi do przedmiotowego projektu planu można składać w terminie do 31go stycznia 2022 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

logotypy UE

Urząd Morski w Gdyni poprawi infrastrukturę Portów Jastarnia i Rowy

W piątek, 17 grudnia 2021 roku Urząd Morski w Gdyni podpisał z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę, w ramach której pozyskano dofinansowanie na prace remontowo-budowlane w Portach Jastarnia i Rowy. Łączna kwota dofinansowania, przyznana na realizację przez Urząd Morski w Gdyni inwestycji w obu portach, to prawie 18 mln złotych.

Czytaj dalej