Informacja o ustaleniu dnia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że przy zastosowaniu przepisów art. 130 § 2 Kodeksu pracy, dzień 7 stycznia 2022 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni zatrudnionych w systemie ruchomego czasu pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 r. – Nowy Rok.

Służba dyżurna kapitanatów portów oraz Służba VTS / SSN/ GMDSS w dniu 7 stycznia 2022 r. pełniona będzie w Urzędzie Morskim w Gdyni bez zmian – całodobowo.

Informacja o ustaleniu dnia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że przy zastosowaniu przepisów art. 130 § 2 Kodeksu pracy, dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Urzędu Morskiego w Gdyni zatrudnionych w systemie ruchomego czasu pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 25 grudnia 2021 r. – pierwszy dzień Bożego Narodzenia.

Służba dyżurna kapitanatów portów oraz Służba VTS / SSN/ GMDSS w dniu 24 grudnia 2021 r. pełniona będzie w Urzędzie Morskim w Gdyni bez zmian – całodobowo.

Niebezpieczna sytuacja na Zatoce Gdańskiej


W nocy z 3 na 4 grudnia statek pływający pod banderą rosyjską w drodze z Kłajpedy do Portu Północnego w Gdańsku zszedł z wyznaczonego toru wodnego i nie odpowiadał na wezwania Służby VTS Zatoka, która w sposób ciągły prowadzi monitoring ruchu statków. Statek nie odpowiadał również na wezwania Kapitanatu Portu Gdańsk. Nasze służby powiadomiły Morski Oddział Straży Granicznej, który poproszono o pilną interwencję w związku z wysokim prawdopodobieństwem spowodowania zagrożenia w ruchu morskim oraz ryzykiem wejścia na mieliznę w okolicy Wyspy Sobieszewskiej . Dodatkowo na miejsce zdarzenia została skierowana jednostka Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Po czasie udało się nawiązać kontakt z jednostką, którą skierowano na kotwicowisko Portu Północnego. Funkcjonariusze z Kaszubskiego Dywizjonu Straży Granicznej weszli na pokład statku i sprawdzili trzeźwość załogi. Trzy osoby z załogi, w tym kapitan, były nietrzeźwe. Aktualnie statek stoi na kotwicowisku. Inspektor Inspektoratu Państwa Portu Urzędu Morskiego w Gdyni, w asyście funkcjonariuszy Straży Granicznej, przeprowadził inspekcję statku. Na jej podstawie wystawiono notę o zatrzymaniu jednostki. O sprawie powiadomiona została policja.

Przekop Mierzei Wiślanej. Serce tej inwestycji już prawie gotowe

Kapitanat Portu Nowy Świat

Kapitanat Portu Nowy Świat fot. materiały prasowe NDI/BESIX

Trwają rozruchy urządzeń i instalacji obiektów kubaturowych na budowie Przekopu Mierzei Wiślanej. Jednym z najważniejszych z nich jest Kapitanat Portu Nowy Świat. To tu znajduje się serce całej przeprawy, czyli nadrzędny system sterowania ruchem statków.

– Prace na budowie Kanału Żeglugowego realizowane są sprawnie. Z optymizmem patrzymy na terminowe zakończenie robót na Mierzei Wiślanej. Pozostałe części inwestycji nabierają rozpędu. Trwa obudowa brzegów rzeki Elbląg, budowa mostu w Nowakowie, natomiast na pogłębianie toru wodnego na Zalewie Wiślanym został już ogłoszony przetarg – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Link do najnowszego filmu

  Czytaj dalej

Urząd Morski w Gdyni przekazał Zarządowi Portu Ustka do użytkowania teren o powierzchni ponad dwóch hektarów

podpisanie porozumienia z Zarządem Portu Ustka

W podpisania porozumienia udział wzięli: Andrzej Kajut, główny księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Maciej Karaś, prezes Zarządu Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o., Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. technicznych oraz Marzenna Mostowiec, główny specjalista w Inspektoracie Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Morskiego w Gdyni

24 listopada br. Urząd Morski w Gdyni zawarł porozumienie z Zarządem Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o. w zakresie oddania do użytkowania terenu o łącznej powierzchni 2,1424 ha, położonego w Porcie Ustka. Celem podpisanego dokumentu jest możliwość wykorzystania przekazanego przez Urząd Morski w Gdyni terenu na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem portu,  w sposób zgodny z przepisami ustawy o portach i przystaniach morskich. Działki objęte porozumieniem w zdecydowanej większości zlokalizowane są wzdłuż kanału portowego, po jego wschodniej stronie. Długość nabrzeża, wzdłuż którego biegną działki, to ok. 670 m od nasady falochronu wschodniego w kierunku południowym. Szerokość oddanego do użytkowania terenu na tym odcinku wynosi od 13 do ok. 20 metrów. Po zachodniej stronie natomiast, porozumienie dotyczy dwóch działek – o pow. ok. 0,35 ha (slip) i drugiej o pow.  0,14 ha.

Czytaj dalej

Tym, którzy odeszli na wieczną wachtę…

pamięci tych, którzy odeszli na wieczną wachtę

Nadchodzi czas wspomnień, refleksji i modlitwy za zmarłych. Nasze myśli szczególnie wędrują ku TYM, CO Z MORZA NIE POWRÓCILI… W tym szczególnym czasie listopadowej zadumy wspominamy wszystkich, którzy odeszli na wieczną wachtę podczas działań wojennych, w trakcie pełnienia służby państwowej, w wyniku katastrof morskich, podczas codziennej pracy w marynarce handlowej i rybołówstwie, a także pasjonatów i pionierów żeglarstwa morskiego.

Czytaj dalej

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

fragment planu zagopsodarowania Zalewu WiślanegoDyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś jest dostępny do publicznego wglądu w terminie od 25go października 2021 r. do 7go grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl (dokumentacja poniżej).

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 7go grudnia 2021 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również – ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   9go listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim o godz. 11.00.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu należy przesyłać na adres planymorskie@umgdy.gov.pl do dnia 5go listopada 2021 r.

logotypy UE

Wyłożenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Rusunek z fragmentem planu zagospodarowaniaDyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś są dostępne do publicznego wglądu w terminie od 19go października 2021 r. do 1go grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl (dokumentacja do pobrania – poniżej) .

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 1go grudnia 2021 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również – ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   4go listopada 2021 r. w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu (ul. Stary Rynek 25) o godz. 10.00.

Zgłoszenia chęci uczestnictwa w spotkaniu należy przesyłać na adres planymorskie@umgdy.gov.pl do dnia 2go listopada 2021 r.

Logo UE

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś

granice planu zagospodarowaniaNa podstawie art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich”  oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zmian)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych Zalewu Wiślanego, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 25go października 2021 r. do 7go grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl .

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 7go grudnia 2021 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również – ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   9go listopada 2021 r. w Nowym Dworze Gdańskim (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni).

logotypy UE

 

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko oraz o dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu i prognozą ooś

zakres planu zagospodarowaniaNa podstawie art. 37e ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 z późn. zmian.), zwanej dalej „ustawą o obszarach morskich”  oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zmian)

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podaje do publicznej wiadomości informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego akwenów portu morskiego w Elblągu, zwanego dalej „projektem planu” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zwanej dalej „prognozą ooś”.

Projekt planu wraz z prognozą ooś będą dostępne do publicznego wglądu w terminie od 19go października 2021 r. do 1go grudnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (nr tel.: 58 355 34 37 lub 58 355 34 36) oraz na stronie internetowej tutejszego Urzędu: www.umgdy.gov.pl .

Uwagi i wnioski do projektu planu wraz z prognozą ooś można składać w terminie do dnia 1go grudnia 2021 r.:

 1. w formie pisemnej na adres Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia, lub
 2. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP, lub
 3. elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

a w odniesieniu do ustaleń prognozy oddziaływania na środowisko również – ustnie do protokołu.

Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz prognozą ooś odbędzie się w dniu   4go listopada 2021 r. w Elblągu (szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni).

logotypy UE