Sprostowanie ogłoszenia w zakresie obszaru objętego projektem planu

Załącznik mapowy

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

w zakresie obszaru objętego projektem planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu

W dniu 14go stycznia 2021 r. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, działając na podstawie art. 37e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2135 z późn. zmian.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), podał do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla wód przyległych do brzegu morskiego na odcinku od Władysławowa do Łeby wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. projektu planu.

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, że załącznik mapowy obrazujący obszar planu został skorygowany.

W związku z powyższym uwagi i wnioski do projektu planu, w odniesieniu do akwenów nie ujętych w ogłoszeniu o przystąpieniu do sporządzania przedmiotowego projektu planu z dnia 14go stycznia 2021 r., można składać w terminie do dnia 14go czerwca 2021 r.:
a) w formie pisemnej na adres: Urząd Morski w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
lub
b) elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: https://epuap.gov.pl/wps/myportal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/UrzadMorskiGdynia
lub
c) elektronicznie na adres e-mail: planymorskie@umgdy.gov.pl

Uwaga lub Wniosek powinien zawierać:
a) Oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa instytucji, adres),
b) Treść wniosku lub uwagi,
c) Opis obszaru, którego dotyczy wniosek lub uwaga (np. mapa lub wykaz współrzędnych obszaru),
d) Uzasadnienie wniosku lub uwagi
e) Opis przedsięwzięcia, o którym mowa w art. 37f ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej.

Uwagi i wnioski złożone do projektu planu po upływie terminu, o którym mowa powyżej mogą pozostać bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Urzędu Morskiego
w Gdyni.

Formularz do układania uwag i wniosków oraz skorygowana mapa obrazująca obszar planu (załącznik mapowy) dostępne są na stronie internetowej Urzędu Morskiego w Gdyni www.umgdy.gov.pl.

Urząd Morski w Gdyni z certyfikatem PRS – „Protection-Reliability-Safety”,potwierdzającym skuteczność działań minimalizujących ryzyka wystąpienia zakażeń  

Wręczenie certyfikatu PRS

Od lewej: Dariusz Rudziński, członek zarządu PRS S.A. oraz Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

W piątek, 9 kwietnia br. Urząd Morski w Gdyni otrzymał certyfikat poświadczający wdrożenie Standardu PRS „Protection-Reliability-Safety”.  Dokument ten potwierdza skuteczność wprowadzonych przez Urząd działań minimalizujących ryzyka wystąpienia zakażeń. Stanowi również dowód na skuteczne im zapobieganie, a także gotowość do reagowania w przypadku stwierdzenia zakażeń lub wystąpienia stanu epidemii.

Czytaj dalej

Rekordowy początek wiosny na Mierzei

Obwiednia sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym w trakcie budowy - marzec 2021Już coraz bliżej do zamknięcia obwodu sztucznej wyspy. Lada dzień zaczną się tam roboty narzutowe. Potrzebny do tego kamień hydrotechniczny przypłynie z Elbląga. Nie mniej dzieje się na obu falochronach, gdzie wkrótce będzie można wrócić do pogrążania ścianek szczelnych.

– Prace na przekopie Mierzei minęły już półmetek i idą zgodnie z harmonogramem. To przedsięwzięcie jest jednym z wielu dowodów, że w trudnym momencie epidemii inwestycje publiczne napędzają gospodarkę i przyczyniają się do dobrej kondycji polskiego rynku – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.   

W połowie marca pogoda pozwoliła wznowić roboty budowlane w rejonie sztucznej wyspy. Zima, choć sroższa niż w poprzednim roku, okazała się łaskawa. Po ustąpieniu zalodzenia, nie stwierdzono żadnych uszkodzeń na wykonanej wcześniej konstrukcji.

Link do filmu na kanale YouTube NDI/BESIX: https://youtu.be/-fL2BtlcE6g

Czytaj dalej

Utrata ważności dokumentów bezpieczeństwa

W związku z utratą ważności dokumentów bezpieczeństwa jednostek:

  1. KREBS GEO
  2. KREBS JET

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni informuje, iż z uwagi na stan wyższej konieczności i bezpieczeństwo państwa, dokumenty te nie będą przedłużone.

Powyższe skutkuje brakiem możliwości eksploatacji ww. jednostek.

 

Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną na półmetku

Wizyta ministra infrastruktury ndrzeja Adamczyka na budowie przekopu

Od prawej: minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, poseł Kazimierz Smoliński, prezes Grupy NDI SA Małgorzata Winiarek-Gajewska, kierownik budowy z ramienia konsorcjum BESIX/NDI Dominik Wróblewski Wróblewski. Fot. Tadeusz Lademann

Pomimo mrozów i mocnych opadów śniegu intensywność robót na budowie przekopu Mierzei Wiślanej nie maleje. Harmonogram uległ modyfikacji jedynie w stosunku do sztucznej wyspy, z uwagi na zamarznięcie Zalewu Wiślanego. Nie zagraża to jednak planowanemu ukończeniu prac. Do końca realizacji pierwszego etapu budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską pozostało 15  miesięcy.

W środę, 10 marca br. na budowie kanału gościł minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Towarzyszyli mu wiceministrowie Marek Gróbarczyk i Marcin Horała, poseł Kazimierz Smoliński oraz wojewoda pomorski Dariusz Drelich. Wykonawcę pierwszego etapu inwestycji, konsorcjum BESIX/NDI reprezentowała Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes zarządu Grupy NDI SA, a inwestora całego przedsięwzięcia Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Czytaj dalej

Urząd Morski w Gdyni wdraża precyzyjne pozycjonowanie na Zalewie Wiślanym

W styczniu 2021 roku nastąpił odbiór techniczny zadania pn. „Ustanowienie systemu pozycjonowania RTK akwenu Zalewu Wiślanego”.  Celem pracy, trwającej od maja ubiegłego roku, było stworzenie i uruchomienie systemu dokładnego pozycjonowania na potrzeby pomiarów hydrograficznych i pogłębiarskich na Zalewie Wiślanym. Na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni prace były realizowane przez firmę Enamor Sp. z o.o. z  Gdyni.

Czytaj dalej

Pierwsze betonowanie na śluzie za nami

Kanał żeglugowy luty 2021 - pierwsze betonowanie na śluzie

W ubiegłym tygodniu wykonawca pierwszego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, konsorcjum NDI/Besix, rozpoczął roboty żelbetowe na śluzie. Wyjątkowo prace wykonywano w nocy, ze względu na logistykę oraz wpływ wiązania betonu na konstrukcje poszczególnych elementów śluzy.

Prace na Mierzei Wiślanej, mimo zimowej aury panującej w lutym, postępują zgodnie z harmonogramem. Ich spektakularnym elementem było pierwsze z serii betonowań, które odbyło się nocą. Zabetonowana została płyta denna bramy południowej śluzy.  Podczas prac wbudowano w nią niemal 1700 m3 betonu i ponad 170 ton stali zbrojeniowej.

Link do filmu na kanale YouTube NDI/BESIX: https://youtu.be/TvlKxnJGadA

Czytaj dalej

Informacja o zamieszczeniu w BIP Urzędu Morskiego w Gdyni obwieszczenia o wynikach naboru na szkolenie kandydatów na pilotów morskich i praktyki pilotowe

Informacja o zamieszczeniu w BIP Urzędu Morskiego w Gdyni obwieszczenia o wynikach naboru na szkolenie kandydatów na pilotów morskich i praktyki pilotowe:

• Stacja Pilotowa Gdynia – https://www.umgdy.gov.pl/?p=40702

• Stacja Pilotowa Gdańsk – https://www.umgdy.gov.pl/?p=40705

Podpisanie porozumień z Morskim Oddziałem Straży Granicznej

Podpisanie porozumień z MOSG Od lewej: Przemysław Lenard, Z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Inspekcji Morskiej, Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Heninborch, Z-ca komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Zenon Kozłowski, Z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Oznakowania Nawigacyjnego

Od lewej: Przemysław Lenard, Z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Inspekcji Morskiej, Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Heninborch, Z-ca komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej, Zenon Kozłowski, Z-ca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Oznakowania Nawigacyjnego. Fot. Urząd Morski w Szczecinie

We wtorek, 23 lutego, podpisano porozumienia o współpracy w 2021 roku pomiędzy dyrektorami Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni a Komendantem Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Porozumienia podpisali: zastępca komendanta MOSG, kmdr SG Wojciech Heninborch, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Wojciech Zdanowicz, oraz dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Wiesław Piotrzkowski.

Czytaj dalej

Atak zimy nie opóźnił prac na Mierzei

Budowa kanału żeglugowego na Mierzei Wiślanej luty 2021Mimo silnych mrozów i mocnych opadów śniegu intensywność robót na budowie przekopu Mierzei Wiślanej nie maleje. Trwają prace narzutowe w części morskiej. Zakończono wykonywanie ścianki szczelnej, mikropali i wykopów pod pale CFA w śluzie Kanału Żeglugowego. Montowana jest konstrukcja stalowa obu mostów. Harmonogram robót uległ modyfikacji jedynie na sztucznej wyspie, ponieważ Zalew Wiślany zamarzł. Nie zagraża to jednak planowanemu ukończeniu prac.

Najnowszy film z budowy można obejrzeć na kanale Wykonawcy w serwisie Vimeo: https://vimeo.com/510295843

Czytaj dalej