Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Zmiana części zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W dniu 17.09.2020 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska  wydał decyzję znak DOOŚ.WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.52  zmieniającą w części zapisy decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 05.12.2018 r. znak WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat”.

Przedmiotowy dokument został zamieszczony poniżej w formie załącznika.

Aktualizacja informacji.

Trwają prace przy inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Aktualnie w części Zatoki Gdańskiej rozpoczęło się pogrążanie ścianki szczelnej nabrzeża południowego. Na terenie przyszłego Kanału Żeglugowego prowadzone są prace ziemne związane z wykopami. Ziemia pozyskana z wykopów pozostaje na terenie inwestycji.  Jest transportowana i usypywana  w hałdy w południowej części przekopu, a w przyszłych pracach użyta zostanie do wykonania tzw. obwiedni sztucznej wyspy.

– Prowadzimy prace przy nasypach pod przyszłe obiekty mostowe i drogi – mówi Dominik Wróblewski kierownik budowy z konsorcjum NDI/Besix. Podłoże wzmacniamy metodą dynamiczną. Teren budowy jest duży i trzeba go odpowiednio przygotować. Powstają tu tymczasowe drogi dojazdowe, parkingi.

 Trwają także prace elektryczne i teletechniczne. Usuwane są kolizje z istniejącymi sieciami m.in. poprzez przewierty. Co czeka nas na budowie w najbliższych tygodniach?

Pogrążane będą kolejne ścianki nabrzeża południowego – mówi Jacek Szymański dyrektor projektu konsorcjum NDI/Besix. W rejonie Zatoki Gdańskiej rozpoczną się też prace u nasady falochronu zachodniego. W rejonie powstającego Kanału Żeglugowego będą kontynuowane roboty ziemne. Rozpoczniemy też wzmacnianie gruntów pod przyszłe obiekty mostowe palami prefabrykowanymi.

 Kontynuowane będą także roboty przy nasypach, wykonywane wzmocnienia pod drogi. Rozpoczną się też prace związane ze sztuczną wyspą. Na początek wybudowane zostanie tymczasowe nabrzeże, na które drogą wodną transportowane będą materiały potrzebne do budowy wyspy.

– Prace realizowane są zgodnie z założeniami, które przewidują ich zakończenie na rok 2022. Urząd Morski w Gdyni pracuje obecnie nad dokumentacją niezbędną do ogłoszenia przetargu na Część II inwestycji (przebudowa rzeki Elbląg z umocnieniami brzegów)- powiedział kpt.żw. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.  

Przypomnijmy, po przekazaniu terenu wykonawcy, czyli polsko-belgijskiemu konsorcjum firm NDI oraz Besix, budowa została wygrodzona. Na teren inwestycji weszła specjalistyczna firma, która zajęła się usunięciem tzw. obiektów ferromagnetycznych.  Wśród pozostałości po II Wojnie Światowej były głównie łuski, naboje i skrzynki z amunicją. Na terenie inwestycji postawiono także zaplecze, czyli biura budowy.

Inwestycja „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, budowę kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, nowy układ drogowy z ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwiać będą przejazd nad kanałem przed śluzą i za śluzą; budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym. Kanał żeglugowy ma mieć 1,3 km długości i 5 metrów głębokości. Docelowo ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4-4,5 m, długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą konsorcjum firm NDI i Besix.​

Aktualny stan terenu inwestycji można zobaczyć na zdjęciach i filmie z budowy.  Te materiały mogą Państwo wykorzystać z dopiskiem „Materiały prasowe NDI/Besix”.

Film (w dwóch formatach):

https://we.tl/t-pWOPPZPg5I

https://vimeo.com/394120853

Zdjęcia:

https://we.tl/t-PJCzr5lTDy

Podpisanie umowy na realizację projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I”.

W piątek, 4 października 2019 roku w siedzibie służby dyżurnej Kapitanatu Portu Elbląg podpisano umowę z Wykonawcą projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I”, konsorcjum N.V. Besix SA, NDI S.A. i NDI Sp.z o.o.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni:

https://www.umgdy.gov.pl/?p=31694#more-31694

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa dotycząca projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I” została umieszczona na stronie:

https://portal.smartpzp.pl/umgdy.gov.pl/public/postepowanie?postepowanie=469565

Prace przygotowawcze.

Zgodnie z Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67 z dnia 05.12.2018 r. na terenie inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” ruszyły prace przygotowawcze związane z usuwaniem i przemieszczaniem roślinności w obrębie siedliska *1150 na Zalewie Wiślanym. Przedmiotowe prace polegają na wyjęciu trzciny/szuwaru przy pomocy ciężkiego sprzętu m.in. koparek; przewiezieniu wyjętych roślin w inne miejsce na brzegu Zalewu i tam zasadzenie ich zgodnie z zaleceniami zawartymi w DSU. Prace te są wykonywane obecnie, gdyż jedyny termin na jaki zezwala DSU jest to miesiąc wrzesień.

Zezwolenie na realizację inwestycji – obszar dotyczący województwa warmińsko – mazurskiego.

Urząd Morski w Gdyni dnia 14.05.2019 r. złożył do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej  pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego wraz z wnioskiem o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości i nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Wojewoda Pomorski poprzez zawiadomienie z dnia 15.05.2019 r. znak WI-III.7840.4.2.2019.EL-c zawiadomił o wszczęciu postępowania.

Wojewoda Pomorski decyzją znak WI-III.7840.4.2.2019.EL z dnia 24.06.2019 r. zezwolił na realizację inwestycji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Decyzja została zamieszczona poniżej.

Pozwolenia wodnoprawne – obszar dotyczący województwa warmińsko – mazurskiego.

 Urząd Morski w Gdyni dnia 12.04.2019 r. złożył wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych do:

 • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”;
 • Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych, innych niż urządzenia wodne w ramach inwestycji pn. ,,Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Dnia 06.05.2019 r. Urząd Morski w Gdyni uzyskał:

 • pozwolenie wodnoprawne znak GD.RUZ.421.87.2019.BM wydane przez Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
 • pozwolenie wodnoprawne znak GD.ZUZ.2.421.64.2019.ZR wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu.

Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone poniżej w formie załącznika.

Zezwolenie na realizację inwestycji.

Urząd Morski w Gdyni dnia 24.01.2019 r. złożył do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej  pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” wraz z wnioskiem o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości i nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Wojewoda Pomorski poprzez obwieszczenie z dnia 25.01.2019 r. znak WI-III.7840.4.1.2019.EL-b zawiadomił o wszczęciu postępowania.

Wojewoda Pomorski decyzją znak WI-III.7840.4.1.2019.EL z dnia 15.02.2019 r. zezwolił na realizację inwestycji na terenie województwa pomorskiego.

Pozwolenia wodnoprawne.

Urząd Morski w Gdyni dnia 13.12.2018 r. złożył do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski o:

 • udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych oraz na gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią materiałów, które mogą zanieczyścić wody w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”,
 • pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku dnia 21.01.2019 r. wydał pozwolenie wodnoprawne znak GD.RUZ.421.299.2018.BM na wykonanie urządzeń wodnych.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu, dnia 21.01.2019 r. wydał pozwolenie wodnoprawne znak GD.ZUZ.2.421.434.2018.ZR na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych oraz na gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią materiałów, które mogą zanieczyścić wody w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Pozwolenia wodnoprawne zostały wydane na obszar dotyczący województwa pomorskiego. Decyzje dotyczące województwa warmińsko – mazurskiego zostaną uzyskane w późniejszym terminie.

Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone poniżej w formie załącznika.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie dnia 5 grudnia 2018 r. wydał decyzję znak WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat”. Postanowieniem z dnia 12.12.2018 r. znak WOOŚ.4211.1.2017.AZ.70 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nadał przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone poniżej w formie załącznika.

TABELA Z OPINIAMI, uzyskanymi przez Inwestora – Urząd Morski w Gdyni, w trybie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 24 lutego 2017 roku o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Działania zmierzające do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Morski w Gdyni w dniu 04.07.2017 r. złożył do Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Olsztynie wniosek wraz Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat” (załącznik nr 9). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak WOOŚ.4211.1.2017.AZ.18 z dnia 11.08.2017 r. (załącznik nr 8)  ustalił zakres raportu oddziaływania na środowisko. Obecnie trwa opracowanie powyższej dokumentacji. Do końca maja 2018 r. raport powinien zostać złożony do RDOŚ w Olsztynie.

Urząd Morski w Gdyni w dniu 30.05.2018 r. złożył w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Po analizie dokumentacji pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Informacja o ich terminie zostanie podana w obwieszczeniach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Opracowania, analizy i badania związane z – „Budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

 1. „Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, Koncepcja połączenia drogowego na Mierzei Wiślanej w rejonie kanału żeglugowego część 2 – Opis i analiza projektowanych połączeń drogowych i rozwiązań w okresie przejściowym – opracowaną przez Konsorcjum na realizację usługi Studium Wykonalności Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną Lider Konsorcjum Polbud Pomorze, Wykonawca Przedsiębiorstwo GEOSYNTEX Sp. z o.o
 2. „Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, Koncepcja techniczna i kosztowa kanału żeglugowego wraz z niezbędnymi budowlami hydrotechnicznymi – opracowana przez Konsorcjum na realizację usługi Studium Wykonalności Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną Lider Konsorcjum Polbud Pomorze, Wykonawca Przedsiębiorstwo GEOSYNTEX Sp. z o.o.
 3. „Pobór prób rdzeniowych i badanie urobku na torach pozostałych i torze głównym” Instytut Morski w Gdańsku, 2009r.
 4. „Ocena rozmieszczenia i liczebności ptaków wodnych na terenie polskiej części Zalewu Wiślanego na podstawie obserwacji: z 2009 r., z okresu 18.03. ÷ 30.09.2010 r. i za okres 22.09. ÷ 20.12.2010 r. oraz raport końcowy” Goc M., Mokwa T. Ecotone, Sopot,  2009÷2011 r.
 5. „Badanie dna polskiej części Zalewu Wiślanego wraz z Zatoką Elbląską”.
  Praca zbiorowa pod redakcją Lucjana Gajewskiego, Instytut Morski w Gdańsku, 2010 r.
 1. TI_Prognoza_Droga_wodna-2015-streszczenie-rev-2.pdf (10,32 MB)pdf icon
 2. TI_Prognoza_Droga_wodna_2015-rev-2.pdf (39,68 MB)pdf icon
 3. TI_Zalacznik_1.pdf (502,67 KB)pdf icon
 4. TI_Zalacznik_2.pdf (37,75 KB)pdf icon
 5. TI_Zalacznik_3.pdf (859,56 KB)pdf icon
 6. TI_Zalacznik_4.pdf (1,23 MB)pdf icon
 7. TI_Zalacznik_5.pdf (716,38 KB)pdf icon
 8. TI_Zalacznik_6-Abstrakt.pdf (308,84 KB)pdf icon
 9. TI_Zalacznik_7-Raport.pdf (8,11 MB)pdf icon
 10. Aktualizacja Studium Wykonalności oraz test IROPI dla Programu Wieloletniego 06.2013.zip (33,68 MB)zip icon
 11. TI_Zalacznik_8-Postanowienie_RDOS_z_dnia_11.08.2017 r.pdf (1,73 MB)pdf icon
 12. TI_Zalacznik_9-Karta_Informacyjna_Przedsiewziecia.pdf (13,29 MB)pdf icon
 13. Koncepcja budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wislany z Zatoką Gdańską.zip (411,35 MB)zip icon
 14. Obwieszczenie RDOŚ w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2018.pdf (351,31 KB)pdf icon
 15. Decyzja RDOŚ w Olsztynie o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (75,85 MB)pdf icon
 16. Postanowienie RDOŚ w Olsztynie o nadaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności.pdf (1,85 MB)pdf icon
 17. Analiza kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych dla Programu Wieloletniego "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"-cz.I.pdf (5,89 MB)pdf icon
 18. Analiza kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych dla Programu Wieloletniego "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"-cz.II.pdf (2,23 MB)pdf icon
 19. TI_Badanie falowania i ruchu rumowiska dla inwestycji pod nazwą "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"..pdf (4,35 MB)pdf icon
 20. TI_Ocena obecnego stanu brzegu i tendencji jego zmian w rejonie Sztutowa po wybudowaniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.pdf (610,86 KB)pdf icon
 21. TI_Zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", woj. pomorskie.pdf (1,15 MB)pdf icon
 22. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".pdf (98,33 MB)pdf icon
 23. TI_Aneks do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".pdf (19,51 MB)pdf icon
 24. Pozwolenie wodnoprawne znak GD.RUZ.421.299.2018.BM wydane przez Dyrektora Regionalonego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.pdf (940 KB)pdf icon
 25. Pozwolenie wodnoprawne znak GD.ZUZ.2.421.434.2018.ZR wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu.pdf (3,82 MB)pdf icon
 26. Operat wodnoprawny, na podstawie którego wydano pozwolenia wodnoprawne znak GD.ZUZ.2.421.434.2018.ZR i GD.RUZ.421.299.2018.BM z dn. 21.01.2019 r.pdf (16,99 MB)pdf icon
 27. Oszacowanie czasu konsolidacji i osiadań konsolidacyjnych sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym.pdf (765,99 KB)pdf icon
 28. Pozwolenie wodnoprawne znak GD.RUZ.421.87.2019.BM wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku..pdf (1,05 MB)pdf icon
 29. Pozwolenie wodnoprawne znak GD.ZUZ.2.421.64.2019.ZR wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu..pdf (2,37 MB)pdf icon
 30. TI_Zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", woj. warmińsko-mazurskie..pdf (26,58 MB)pdf icon
 31. Decyzja GDOŚ z dnia 17.09.2020 r. znak DOOŚ-WDŚ/ZOO.420.6.2019.mko.52.pdf (7,74 MB)pdf icon
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: