Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską

Podpisanie umowy na realizację projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I”.

W piątek, 4 października 2019 roku w siedzibie służby dyżurnej Kapitanatu Portu Elbląg podpisano umowę z Wykonawcą projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I”, konsorcjum N.V. Besix SA, NDI S.A. i NDI Sp.z o.o.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Morskiego w Gdyni:

https://www.umgdy.gov.pl/?p=31694#more-31694

Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa dotycząca projektu „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – Część I” została umieszczona na stronie:

https://portal.smartpzp.pl/umgdy.gov.pl/public/postepowanie?postepowanie=469565

Prace przygotowawcze.

Zgodnie z Decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67 z dnia 05.12.2018 r. na terenie inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” ruszyły prace przygotowawcze związane z usuwaniem i przemieszczaniem roślinności w obrębie siedliska *1150 na Zalewie Wiślanym. Przedmiotowe prace polegają na wyjęciu trzciny/szuwaru przy pomocy ciężkiego sprzętu m.in. koparek; przewiezieniu wyjętych roślin w inne miejsce na brzegu Zalewu i tam zasadzenie ich zgodnie z zaleceniami zawartymi w DSU. Prace te są wykonywane obecnie, gdyż jedyny termin na jaki zezwala DSU jest to miesiąc wrzesień.

Zezwolenie na realizację inwestycjiobszar dotyczący województwa warmińsko – mazurskiego.

Urząd Morski w Gdyni dnia 14.05.2019 r. złożył do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej  pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego wraz z wnioskiem o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości i nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Wojewoda Pomorski poprzez zawiadomienie z dnia 15.05.2019 r. znak WI-III.7840.4.2.2019.EL-c zawiadomił o wszczęciu postępowania.

Wojewoda Pomorski decyzją znak WI-III.7840.4.2.2019.EL z dnia 24.06.2019 r. zezwolił na realizację inwestycji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Decyzja została zamieszczona poniżej.

Pozwolenia wodnoprawne – obszar dotyczący województwa warmińsko – mazurskiego.

 Urząd Morski w Gdyni dnia 12.04.2019 r. złożył wnioski o wydanie pozwoleń wodnoprawnych do:

 • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”;
 • Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych, innych niż urządzenia wodne w ramach inwestycji pn. ,,Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Dnia 06.05.2019 r. Urząd Morski w Gdyni uzyskał:

 • pozwolenie wodnoprawne znak GD.RUZ.421.87.2019.BM wydane przez Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku;
 • pozwolenie wodnoprawne znak GD.ZUZ.2.421.64.2019.ZR wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu.

Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone poniżej w formie załącznika.

Zezwolenie na realizację inwestycji.

Urząd Morski w Gdyni dnia 24.01.2019 r. złożył do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej  pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” wraz z wnioskiem o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości i nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Wojewoda Pomorski poprzez obwieszczenie z dnia 25.01.2019 r. znak WI-III.7840.4.1.2019.EL-b zawiadomił o wszczęciu postępowania.

Wojewoda Pomorski decyzją znak WI-III.7840.4.1.2019.EL z dnia 15.02.2019 r. zezwolił na realizację inwestycji na terenie województwa pomorskiego.

Pozwolenia wodnoprawne.

Urząd Morski w Gdyni dnia 13.12.2018 r. złożył do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wnioski o:

 • udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych oraz na gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią materiałów, które mogą zanieczyścić wody w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”,
 • pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku dnia 21.01.2019 r. wydał pozwolenie wodnoprawne znak GD.RUZ.421.299.2018.BM na wykonanie urządzeń wodnych.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Elblągu, dnia 21.01.2019 r. wydał pozwolenie wodnoprawne znak GD.ZUZ.2.421.434.2018.ZR na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nowych obiektów budowlanych oraz na gromadzenie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią materiałów, które mogą zanieczyścić wody w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”.

Pozwolenia wodnoprawne zostały wydane na obszar dotyczący województwa pomorskiego. Decyzje dotyczące województwa warmińsko – mazurskiego zostaną uzyskane w późniejszym terminie.

Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone poniżej w formie załącznika.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie dnia 5 grudnia 2018 r. wydał decyzję znak WOOŚ.4211.1.2017.AZ.67 o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat”. Postanowieniem z dnia 12.12.2018 r. znak WOOŚ.4211.1.2017.AZ.70 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie nadał przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Przedmiotowe dokumenty zostały zamieszczone poniżej w formie załącznika.

 

TABELA Z OPINIAMI, uzyskanymi przez Inwestora – Urząd Morski w Gdyni, w trybie art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 24 lutego 2017 roku o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Działania zmierzające do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Urząd Morski w Gdyni w dniu 04.07.2017 r. złożył do Dyrektora Regionalnego Ochrony Środowiska w Olsztynie wniosek wraz Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Droga wodna łącząca Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – lokalizacja Nowy Świat” (załącznik nr 9). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie postanowieniem znak WOOŚ.4211.1.2017.AZ.18 z dnia 11.08.2017 r. (załącznik nr 8)  ustalił zakres raportu oddziaływania na środowisko. Obecnie trwa opracowanie powyższej dokumentacji. Do końca maja 2018 r. raport powinien zostać złożony do RDOŚ w Olsztynie.

Urząd Morski w Gdyni w dniu 30.05.2018 r. złożył w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. Po analizie dokumentacji pod względem formalnym oraz merytorycznym zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. Informacja o ich terminie zostanie podana w obwieszczeniach Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Opracowania, analizy i badania związane z – „Budową drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”

 1. „Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, Koncepcja połączenia drogowego na Mierzei Wiślanej w rejonie kanału żeglugowego część 2 – Opis i analiza projektowanych połączeń drogowych i rozwiązań w okresie przejściowym – opracowaną przez Konsorcjum na realizację usługi Studium Wykonalności Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną Lider Konsorcjum Polbud Pomorze, Wykonawca Przedsiębiorstwo GEOSYNTEX Sp. z o.o
 2. „Budowa Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, Koncepcja techniczna i kosztowa kanału żeglugowego wraz z niezbędnymi budowlami hydrotechnicznymi – opracowana przez Konsorcjum na realizację usługi Studium Wykonalności Budowy Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną Lider Konsorcjum Polbud Pomorze, Wykonawca Przedsiębiorstwo GEOSYNTEX Sp. z o.o.
 3. „Pobór prób rdzeniowych i badanie urobku na torach pozostałych i torze głównym” Instytut Morski w Gdańsku, 2009r.
 4. „Ocena rozmieszczenia i liczebności ptaków wodnych na terenie polskiej części Zalewu Wiślanego na podstawie obserwacji: z 2009 r., z okresu 18.03. ÷ 30.09.2010 r. i za okres 22.09. ÷ 20.12.2010 r. oraz raport końcowy” Goc M., Mokwa T. Ecotone, Sopot,  2009÷2011 r.
 5. „Badanie dna polskiej części Zalewu Wiślanego wraz z Zatoką Elbląską”.
  Praca zbiorowa pod redakcją Lucjana Gajewskiego, Instytut Morski w Gdańsku, 2010 r.
 1. TI_Prognoza_Droga_wodna-2015-streszczenie-rev-2.pdf (10,32 MB)pdf icon
 2. TI_Prognoza_Droga_wodna_2015-rev-2.pdf (39,68 MB)pdf icon
 3. TI_Zalacznik_1.pdf (502,67 KB)pdf icon
 4. TI_Zalacznik_2.pdf (37,75 KB)pdf icon
 5. TI_Zalacznik_3.pdf (859,56 KB)pdf icon
 6. TI_Zalacznik_4.pdf (1,23 MB)pdf icon
 7. TI_Zalacznik_5.pdf (716,38 KB)pdf icon
 8. TI_Zalacznik_6-Abstrakt.pdf (308,84 KB)pdf icon
 9. TI_Zalacznik_7-Raport.pdf (8,11 MB)pdf icon
 10. Aktualizacja Studium Wykonalności oraz test IROPI dla Programu Wieloletniego 06.2013.zip (33,68 MB)zip icon
 11. TI_Zalacznik_8-Postanowienie_RDOS_z_dnia_11.08.2017 r.pdf (1,73 MB)pdf icon
 12. TI_Zalacznik_9-Karta_Informacyjna_Przedsiewziecia.pdf (13,29 MB)pdf icon
 13. Koncepcja budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wislany z Zatoką Gdańską.zip (411,35 MB)zip icon
 14. Obwieszczenie RDOŚ w Olsztynie z dnia 5 grudnia 2018.pdf (351,31 KB)pdf icon
 15. Decyzja RDOŚ w Olsztynie o środowiskowych uwarunkowaniach.pdf (75,85 MB)pdf icon
 16. Postanowienie RDOŚ w Olsztynie o nadaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach rygoru natychmiastowej wykonalności.pdf (1,85 MB)pdf icon
 17. Analiza kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych dla Programu Wieloletniego "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"-cz.I.pdf (5,89 MB)pdf icon
 18. Analiza kosztów i korzyści społeczno-ekonomicznych dla Programu Wieloletniego "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"-cz.II.pdf (2,23 MB)pdf icon
 19. TI_Badanie falowania i ruchu rumowiska dla inwestycji pod nazwą "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską"..pdf (4,35 MB)pdf icon
 20. TI_Ocena obecnego stanu brzegu i tendencji jego zmian w rejonie Sztutowa po wybudowaniu kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.pdf (610,86 KB)pdf icon
 21. TI_Zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", woj. pomorskie.pdf (1,15 MB)pdf icon
 22. Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".pdf (98,33 MB)pdf icon
 23. TI_Aneks do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską".pdf (19,51 MB)pdf icon
 24. Pozwolenie wodnoprawne znak GD.RUZ.421.299.2018.BM wydane przez Dyrektora Regionalonego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.pdf (940 KB)pdf icon
 25. Pozwolenie wodnoprawne znak GD.ZUZ.2.421.434.2018.ZR wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu.pdf (3,82 MB)pdf icon
 26. Operat wodnoprawny, na podstawie którego wydano pozwolenia wodnoprawne znak GD.ZUZ.2.421.434.2018.ZR i GD.RUZ.421.299.2018.BM z dn. 21.01.2019 r.pdf (16,99 MB)pdf icon
 27. Oszacowanie czasu konsolidacji i osiadań konsolidacyjnych sztucznej wyspy na Zalewie Wiślanym.pdf (765,99 KB)pdf icon
 28. Pozwolenie wodnoprawne znak GD.RUZ.421.87.2019.BM wydane przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku..pdf (1,05 MB)pdf icon
 29. Pozwolenie wodnoprawne znak GD.ZUZ.2.421.64.2019.ZR wydane przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu..pdf (2,37 MB)pdf icon
 30. TI_Zezwolenie na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską", woj. warmińsko-mazurskie..pdf (26,58 MB)pdf icon
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: