TP

nazwa: Wydział Usług Remontowych Taboru Pływającego (TP)
symbol komórki: TP
kierownik komórki: Ryszard Przybysz
adres: 81-357 Gdynia, ul. 3 Maja 9-13
telefon: +48 58 355-37-81
faks: +48 58 355-37-83
email: ryszard.przybysz@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Wydziału Usług Taboru Pływającego w szczególności należy:
1) zapewnienie technicznej sprawności jednostek pływających dla zabezpieczenia planowej działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz uzgadnianie z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi terminów planowanych remontów klasowych, pośrednich i międzyrejsowych;
2) planowanie i nadzór nad remontami okresowymi, klasowymi i międzyrejsowymi oraz nadzór nad taborem wyłączonym z eksploatacji;
3) planowanie i przygotowywanie założeń techniczno-eksploatacyjnych do budowy lub zakupu jednostek pływających dla potrzeb Urzędu oraz prowadzenie nadzoru nad nowobudowanymi jednostkami;
4) prowadzenie i nadzór gospodarki materiałowej związanej z naprawą jednostek pływających, w tym gospodarka częściami zamiennymi, wyposażeniem specjalistycznym;
5) planowanie środków finansowych i rzeczowych na remont jednostek pływających oraz zakup nowych jednostek pływających;
6) dokonywanie prób technicznych urządzeń okrętowych, organizowanie odbioru robót remontowych i ostateczne ich rozliczanie;
7) organizowanie prac wykonywanych systemem gospodarczym na jednostkach pływających i nadzorowanie przebiegu wykonania;
8) przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji remontowej (sporządzanie specyfikacji remontowej), prowadzenie ciągłego nadzoru armatorskiego nad stanem technicznym jednostek pływających;
9) prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej, przetargowej, remontowej jednostek pływających;
10) przygotowywanie, prowadzenie i nadzorowanie dokumentów statkowych i załogowych oraz planowanie inspekcji Polskiego Rejestru Statków (PRS) i Inspektoratem Państwa Bandery (FSC) oraz bieżąca współpraca z PRS i FSC;
11) udział w komisjach awaryjnych oraz badanie przyczyn wypadków jednostek pływających Urzędu, likwidacja szkód poawaryjnych jednostek pływających;
12) aktualizacja dokumentacji i rejestrów związanych z administracją morską;
13) dysponowanie załogami w trakcie prowadzonych remontów;
14) współpraca z instytucjami i zakładami produkcyjnymi w zakresie modernizacji jednostek pływających Urzędu, modernizacja jednostek pływających i wdrażanie pomysłów racjonalizatorskich.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: