WI

nazwa: Wydział Informatyki i Łączności (WI)
symbol komórki: WI
kierownik komórki: Marek Kroplewski
adres: 81-357 Gdynia, ul. 3 Maja 9-13
telefon: +48 58 355-37-50
faks: +48 58 620-19-36
email: marek.kroplewski@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Wydziału Informatyki i Łączności w szczególności należy:
1) nadzór nad systemami, polityką rozwoju i bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz urządzeniami informatycznymi w Urzędzie w zakresie:
a) poprawnego i ciągłego działania sieci teleinformatycznej oraz infrastruktury serwerowej,
b) dokumentowania infrastruktury informatycznej pracującej w Urzędzie,
c) kontroli i audytów bezpieczeństwa infrastruktury teleinformatycznej,
d) kontroli poprawnej pracy aplikacji będących w utrzymaniu,
e) nadzoru nad prawidłową i zgodną z prawem eksploatacją urządzeń oraz oprogramowania serwerowego,
f) aktualizowania polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie,
g) kontroli utrzymania prawidłowych parametrów dostępu sieci LAN i WAN oraz łączy telekomunikacyjnych PSTN,
h) zapewnienia ochrony antywirusowej dla środowisk serwerowych Urzędu wraz z monitorowaniem stanu definicji,
i) wprowadzenia zmian modernizacyjnych i konfiguracyjnych dostosowujących systemy informatyczne do aktualnych potrzeb;
2) utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej wchodzącej w skład systemów bezpieczeństwa morskiego, w szczególności dla Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego, Systemu VTS Zatoka Gdańska, Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi, z uwzględnieniem:
a) zapewnienia ciągłego działania infrastruktury serwerowej wchodzącej w skład systemów bezpieczeństwa morskiego,
b) zapewnienia ciągłego działania terminali roboczych stanowiących część operatorską systemów bezpieczeństwa morskiego,
c) wdrażania nowych technologii informatycznych zwiększających wydajność, podnoszących stopień bezpieczeństwa lub podnoszących stopień niezawodności systemów bezpieczeństwa morskiego,
d) zapewnienia odpowiednich środków technicznych dla poprawnej pracy sieci teletransmisyjnych, z których korzystają systemy bezpieczeństwa morskiego,
e) zapewnienia poprawnej transmisji danych do podmiotów zewnętrznych,
f) nadzór nad wdrożeniami nowych systemów informatycznych pod względem poprawności konfiguracji, bezpieczeństwa oraz niezawodności,
g) zapewnienia ciągłego działania odpowiednich środków komunikacji oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania danych o statkach, ładunkach i pasażerach, a także aktualnej informacji nautycznej, warunkach hydrologiczno-meteorologicznych i warunkach nawigacyjnych w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej dla służby monitorowania ruchu morskiego, w tym służby VTS, oraz elektronicznego przekazywania informacji,
h) zapewnienia okresowych przeglądów urządzeń wchodzących w skład systemów bezpieczeństwa morskiego,
i) opracowania procedur pracy awaryjnej systemów bezpieczeństwa morskiego oraz procedur odtwarzania systemów w razie utraty centrum przetwarzania (procedury Disaster Recovery),
j) prowadzenia konsultacji w sprawie infrastruktury informatycznej systemów bezpieczeństwa morskiego,
k) koordynacji rozwoju infrastruktury łączności;
3) administrowanie systemami monitorowania ruchu statków i przekazywania informacji w zakresie bezpieczeństwa żeglugi:
a) nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych danych na serwerach,
b) wdrażanie i utrzymywanie aplikacji w celu realizacji potrzeb procesów użytkowych lub dostosowywanie aplikacji do wymogów prawnych,
c) nadzór nad bezpieczeństwem systemów i sieci teleinformatycznych,
d) utrzymywanie, rozwój i zapewnienie właściwego działania infrastruktury dla systemów raportowania statków i służb kontroli ruchu morskiego;
4) prowadzenie dokumentacji technicznej (paszportyzacji) obiektów, urządzeń i instalacji systemów bezpieczeństwa morskiego, łączności oraz systemów elektronicznej wymiany danych;
5) zapewnienie okresowych przeglądów serwisowych stacji radarowych i meteorologicznych systemu VTS Zatoka Gdańska i Krajowego Systemu Bezpieczeństwa Morskiego;
6) zapewnienia właściwego działania i rozwoju systemów monitoringu CCTV Urzędu;
7) prowadzenie dokumentacji technicznej (paszportyzacji) obiektów, urządzeń i instalacji systemów nadzoru ruchu z wykonywanych prac serwisowych;
8) opiniowanie projektów budowy i modernizacji infrastruktury dostępu do portów realizowanych przez inne instytucje i komórki organizacyjne, mogące mieć wpływ na funkcjonowanie systemów nadzoru ruchu;
9) organizacja stanowisk informatycznych w komórkach organizacyjnych Urzędu z uwzględnieniem:
a) konfiguracji systemów operacyjnych oraz aplikacji klienckich na stacjach roboczych,
b) ochrony antywirusowej stacji roboczych,
c) stałej dbałości o bieżące aktualizowanie bazy antywirusowej dla stacji roboczych,
d) nadzoru nad prawidłową numeracją adresów stacji roboczych,
e) konsultacji w sprawie bezpieczeństwa stanowisk komputerowych;
f) instalowania i nadzoru nad prawidłowym działaniem programów klienckich (np. Videotel (przelewy bankowe), Płatnik (ZUS) i innych,
g) diagnozowania, testowania i usuwania bieżących usterek sprzętowych i programowych na stanowiskach komputerowych,
h) dokumentacji wydawanych i odbieranych urządzeń komputerowych, drukarek, monitorów i innych urządzeń z napraw serwisowych,
i) kontroli prawidłowego instalowania i aktualizowania sterowników sprzętowych stacji roboczych,
j) rozmieszczania nowo zakupionego sprzętu komputerowego wraz z instalowaniem aktualnego oprogramowania;
k) prowadzenia polityki aktualizacji systemów operacyjnych oraz stacji roboczych;
10) nadzór nad systemami, polityką rozwoju i bezpieczeństwa teleinformatycznego i urządzeniami teleinformatycznymi w Urzędzie;
11) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania;
12) obsługa stanowisk informatycznych w zakresie okresowego archiwizowania danych oraz osłony technicznej;
13) zamawianie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do pracy przy komputerach i drukarkach;
14) nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych danych przechowywanych lokalnie na stacjach roboczych;
15) gospodarowanie sprzętem informatycznym w zakresie oceny technicznej, wybrakowania i utylizacji sprzętu wycofanego z użytkowania;
16) utrzymywanie, rozwój i zapewnienie właściwego działania infrastruktury stanowisk operatorskich systemów raportowania statków i służb kontroli ruchu morskiego;
17) przesyłanie, w formie elektronicznej, aktów prawa miejscowego Dyrektora Urzędu do redakcji wojewódzkich dzienników urzędowych, celem ich publikacji;
18) prowadzenie dokumentacji technicznej (paszportyzacji) obiektów, urządzeń i instalacji systemów łączności;
19) gospodarowanie numerami telefonów;
20) utrzymanie, rozwój i zapewnienie właściwego działania infrastruktury Urzędu w zakresie łączności telefonicznej i radiowej;
21) utrzymanie, rozwój i zapewnienie właściwego działania infrastruktury Urzędu w zakresie systemów komunikacyjnych wraz z segmentem łączności w Światowym Morskim Systemie Łączności Alarmowej i Bezpieczeństwa (GMDSS);
22) obsługa umów i decyzji organów zewnętrznych związanych z łącznością przewodową i radiową;
23) obsługa techniczna środków łączności Urzędu;
24) opracowanie i aktualizacja polityki rozwoju systemów bezpieczeństwa morskiego i wymiany informacji;
25) reprezentowanie Urzędu w organizacjach międzynarodowych zajmujących się opracowaniem założeń i wytycznych w zakresie rozwoju i utrzymania systemów bezpieczeństwa morskiego i wymiany informacji;
26) sporządzanie okresowych raportów dla kierownictwa Urzędu w zakresie międzynarodowych wytycznych i przepisów dotyczących systemów bezpieczeństwa morskiego i wymiany informacji;
27) koordynowanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie rozwoju, utrzymania i wykorzystania systemów bezpieczeństwa morskiego i wymiany informacji;
28) koordynowanie spraw związanych z rozwojem, utrzymaniem i wykorzystaniem systemów oznakowania nawigacyjnego, bezpieczeństwa morskiego i wymiany informacji oraz współpraca z komórkami merytorycznymi w przedmiotowym zakresie;
29) prowadzenie spraw dotyczących realizacji projektów związanych z rozwojem systemów bezpieczeństwa morskiego;
30) prowadzenie, zabezpieczenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej realizowanych projektów, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie;
31) pozyskiwanie funduszy na projekty w zakresie systemów monitorowania ruchu morskiego, ochrony bezpieczeństwa żeglugi, przekazywania informacji i innych będących w zakresie działania Pionu oznakowania nawigacyjnego;
32) obsługa funduszy unijnych (rozliczanie, sprawozdawczość) projektów systemów monitorowania ruchu morskiego, ochrony bezpieczeństwa żeglugi, przekazywania informacji i innych będących w zakresie Pionu oznakowania nawigacyjnego;
33) koordynacja planowania i kontrola wydatków, zamówień publicznych i inwestycji oraz obsługa umów, zleceń i spraw formalnych związanych z rozwojem systemów bezpieczeństwa morskiego i wymiany informacji i z zadaniami.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: