PM

nazwa: Wydział Pomiarów Morskich (PM)
symbol komórki: PM
kierownik komórki: Janusz Gęstwicki
adres: 81-357 Gdynia, ul. 3 Maja 9-13
telefon: +48 58 355-37-30
email: janusz.gestwicki@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Wydziału Pomiarów Morskich w szczególności należy:
1) badanie warunków żeglowności torów wodnych, kotwicowisk i innych użytkowych akwenów oraz wyznaczanie parametrów bezpiecznej głębokości dróg morskich;
2) planowanie prac hydrograficznych na akwenach morskich będących w terytorialnym zakresie działania Dyrektora Urzędu;
3) wykonywanie, kontrola i nadzór prac hydrograficznych (batymetrycznych, sonarowych, magnetometrycznych);
4) wykonywanie wizyjnego przeglądu dna morskiego na torach wodnych i kotwicowiskach;
5) analiza wykonanych prac hydrograficznych i opracowywanie wniosków do planowanych prac z zakresu infrastruktury hydrograficznej zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich;
6) sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów, obiegu, wykorzystania i reprodukowania wytworzonych materiałów hydrograficznych;
7) prowadzenie prac w zakresie modernizacji i remontu urządzeń hydrograficznych;
8) kartograficzne opracowywanie pomiarów batymetrycznych, badań sonarowych i magnetometrycznych;
9) wykonywanie kopii wielkoformatowych planów hydrograficznych i geodezyjnych;
10) prowadzenie archiwum informacji hydrograficznych;
11) bieżące udostępnianie Biuru Hydrograficznemu Marynarki Wojennej (BHMW) wyników pomiarów batymetrycznych, informacji o wrakach i innych związanych z zadaniami BHMW, w ramach instytucjonalnej współpracy;
12) prowadzenie atlasu torów wodnych i kotwicowisk;
13) nadzorowanie prowadzenia prac podwodnych i wydobywania mienia z morza;
14) wydawanie zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych;
15) wydawanie pozwoleń na przeszukiwanie wraków statków lub ich pozostałości oraz koordynowanie spraw związanych z badaniami wraków i wykonywaniem nurkowań na wraki;
16) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach naruszenia przepisów dotyczących przeszukiwania wraków statków lub ich pozostałości oraz wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiotowych sprawach;
17) prowadzenie urzędowego wykazu wraków oraz rejestru nurkowań na wrakach;
18) prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem działań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na obszarach morskich, będących we właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu oraz prowadzenie przewidzianych prawem dokumentów;
19) współpraca z pozostałymi urzędami morskimi i Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej w zakresie służby hydrograficznej.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: