PM

nazwa: Wydział Pomiarów Morskich (PM)
symbol komórki: PM
kierownik komórki: Janusz Gęstwicki
adres: 81-357 Gdynia, ul. 3 Maja 9-13
telefon: +48 58 355-37-30
email: janusz.gestwicki@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Wydziału Pomiarów Morskich w szczególności należy:

 1. badanie warunków żeglowności torów wodnych, kotwicowisk i innych użytkowych akwenów oraz wyznaczanie parametrów bezpiecznej głębokości dróg morskich;
 2. planowanie prac hydrograficznych na akwenach morskich będących w terytorialnym zakresie działania Dyrektora Urzędu;
 3. wykonywanie i nadzorowanie pomiarów hydrograficznych;
 4. wykonywanie wizyjnego przeglądu dna morskiego;
 5. analiza wykonanych prac hydrograficznych i opracowywanie wniosków do planowanych prac z zakresu infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich;
 6. sprawowanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów, obiegu, wykorzystania i reprodukowania wytworzonych materiałów hydrograficznych;
 7. prowadzenie prac w zakresie modernizacji i remontu urządzeń hydrograficznych;
 8. kartograficzne opracowywanie wyników pomiarów batymetrycznych i przeglądów sonarowych;
 9. wykonywanie kopii wielkoformatowych materiałów hydrograficznych;
 10. prowadzenie zasobów danych hydrograficznych dla obszaru należącego do kompetencji Dyrektora Urzędu;
 11. bieżące udostępnianie dla Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (BHMW) wyników pomiarów batymetrycznych, informacji o wrakach i innych informacji związanych z zadaniami realizowanymi przez BHMW, w ramach instytucjonalnej współpracy;
 12. nadzór nad wykonywaniem prac podwodnych i wydobywaniem mienia z morza;
 13. wydawanie zezwoleń na wykonywanie prac podwodnych;
 14. wydawanie pozwoleń na przeszukiwanie wraków statków lub ich pozostałości oraz koordynowanie spraw związanych z badaniami wraków i uprawianiem płetwonurkowania na wraki;
 15. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach naruszenia przepisów dotyczących przeszukiwania wraków statków lub ich pozostałości oraz wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiotowych sprawach;
 16. prowadzenie urzędowych wykazów wraków oraz rejestru płetwonurkowań na wrakach;
 17. wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych oraz poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych na obszarach morskich;
 18. prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem działań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na obszarach morskich, będących we właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu oraz prowadzenie przewidzianych prawem dokumentów;
 19. współpraca z BHMW i innymi podmiotami w zakresie wykonywania zadań Państwowej Morskiej Służby Hydrograficznej.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: