ON

nazwa: Wydział Oznakowania Nawigacyjnego (ON)
symbol komórki: ON
kierownik komórki: Wojciech Pałka
adres: 81-339 Gdynia, ul. Polska 2
telefon: +48 58 355-37-10
faks: +48 58 620-19-36
email: on@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego w szczególności należy:

 1. planowanie zadań w zakresie budowy i modernizacji obiektów oraz systemów oznakowania nawigacyjnego jak również systemów radionawigacyjnych;
 2. prowadzenie, koordynacja prac i nadzór nad realizacją zadań w zakresie budowy, remontów oraz modernizacji systemów oznakowania nawigacyjnego i systemów radionawigacyjnych;
 3. organizacja, budowa i nadzór nad funkcjonowaniem znaków nawigacyjnych, systemów transmisji danych dla potrzeb systemów oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnych;
 4. pełnienie funkcji administratora krajowych systemów AIS-PL oraz DGPS-PL;
 5. prowadzenie pomiarów eksploatacyjnych systemów oznakowania nawigacyjnego oraz radionawigacyjnych, a także analiz ich parametrów jak np. dostępności i niezawodności;
 6. współpraca merytoryczna z Bazą Oznakowania Nawigacyjnego w zakresie modernizacji i eksploatacji systemów oznakowania nawigacyjnego oraz szkoleń specjalistycznych;
 7. wypracowywanie i wdrażanie koncepcji modernizacji oznakowania nawigacyjnego oraz systemów radionawigacyjnych stosownie do rozwoju światowej techniki, w tym zakresie oraz zaleceń IALA;
 8. uzgadnianie i opiniowanie rozwiązań technicznych, stosowanych przez inne podmioty gospodarcze na obszarach działania systemów oznakowania nawigacyjnego oraz systemów radionawigacyjnych;
 9. współpraca z IALA oraz służbami nawigacyjnymi innych państw, udział w pracach komitetów technicznych organizacji międzynarodowych w zakresie oznakowania nawigacyjnego oraz radionawigacji;
 10. planowanie, koordynowanie, nadzór prac w zakresie wystawiania i zdejmowania pływającego oznakowania nawigacyjnego oraz zmian w oznakowaniu nawigacyjnym w strefie kompetencyjnej Urzędu Morskiego w Gdyni;
 11. wykonywanie kontroli w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu w zakresie zgodności stosowanego oznakowania nawigacyjnego i świateł z obowiązującymi przepisami krajowymi, normami międzynarodowymi oraz zaleceniami IALA;
 12. opracowywanie komunikatów, materiałów i informacji, w zakresie zmian w oznakowaniu nawigacyjnym i batymetrii dna morskiego oraz nieczystości dennych i wraków, dla potrzeb wydawnictw nautycznych („Wiadomości Żeglarskich”, Locji, korekty map morskich i innych publikacji nautycznych);
 13. analiza pomiarów hydrograficznych, natężenia ruchu statków, prognoz w tym zakresie oraz opracowywanie zaleceń dla potrzeb modyfikacji oznakowania nawigacyjnego na bazie analizy ryzyka;
 14. współpraca z Marynarką Wojenną, Strażą Graniczną i innymi służbami w zakresie technicznego zabezpieczenia urządzeń i systemów oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnych;
 15. współpraca z instytucjami naukowymi w zakresie oznakowania nawigacyjnego i systemów radionawigacyjnych,
 16. współpraca międzynarodowa w zakresie oznakowania nawigacyjnego i radionawigacji;
 17. współpraca z Inspektoratem Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (VTS) w zakresie opracowywania i publikacji ostrzeżeń nawigacyjnych związanych merytorycznie z działalnością Pionu oznakowania nawigacyjnego.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: