ON

nazwa: Wydział Oznakowania Nawigacyjnego (ON)
symbol komórki: ON
kierownik komórki: Marek Ledóchowski
adres: 81-339 Gdynia, ul. Polska 2
telefon: +48 58 355-37-10
faks: +48 58 620-19-36
email: marek.ledochowski@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego w szczególności należy:
1) planowanie zadań w zakresie budowy i modernizacji obiektów oraz systemów oznakowania nawigacyjnego jak również systemów radionawigacyjnych;
2) prowadzenie, koordynacja prac i nadzór nad realizacją zadań w zakresie budowy, remontów oraz modernizacji systemów oznakowania nawigacyjnego i systemów radionawigacyjnych;
3) organizacja, budowa i nadzór nad funkcjonowaniem znaków nawigacyjnych, systemów transmisji danych dla potrzeb systemów oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnych;
4) prowadzenie pomiarów eksploatacyjnych systemów oznakowania nawigacyjnego oraz radionawigacyjnych, a także analiz ich parametrów jak np. dostępności i niezawodności;
5) współpraca merytoryczna z Bazą Oznakowania Nawigacyjnego w zakresie modernizacji i eksploatacji systemów oznakowania nawigacyjnego oraz szkoleń specjalistycznych;
6) wypracowywanie i wdrażanie koncepcji modernizacji oznakowania nawigacyjnego oraz systemów radionawigacyjnych stosownie do rozwoju światowej techniki, w tym zakresie oraz zaleceń IALA;
7) uzgadnianie i opiniowanie rozwiązań technicznych, stosowanych przez inne podmioty gospodarcze na obszarach działania systemów oznakowania nawigacyjnego oraz systemów radionawigacyjnych;
8) współpraca z IALA oraz służbami nawigacyjnymi innych państw, udział w pracach komitetów technicznych organizacji międzynarodowych w zakresie oznakowania nawigacyjnego oraz radionawigacji;
9) planowanie, koordynowanie, nadzór prac w zakresie wystawiania i zdejmowania pływającego oznakowania nawigacyjnego oraz zmian w oznakowaniu nawigacyjnym w strefie kompetencyjnej Urzędu Morskiego w Gdyni;
10) wykonywanie kontroli w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu w zakresie zgodności stosowanego oznakowania nawigacyjnego i świateł z obowiązującymi przepisami krajowymi, normami międzynarodowymi oraz zaleceniami IALA;
11) opracowywanie komunikatów, materiałów i informacji, w zakresie zmian w oznakowaniu nawigacyjnym i batymetrii dna morskiego oraz nieczystości dennych i wraków, dla potrzeb wydawnictw nautycznych („Wiadomości Żeglarskich”, Locji, korekty map morskich i innych publikacji nautycznych);
12) analiza pomiarów hydrograficznych, natężenia ruchu statków, prognoz w tym zakresie oraz opracowywanie zaleceń dla potrzeb modyfikacji oznakowania nawigacyjnego na bazie analizy ryzyka;
13) współpraca z pozostałymi urzędami morskimi, Marynarką Wojenną, Strażą Graniczną i innymi służbami w zakresie technicznego zabezpieczenia urządzeń i systemów oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnych;
14) współpraca z instytucjami naukowymi w zakresie oznakowania nawigacyjnego i systemów radionawigacyjnych,
15) współpraca z Centrum Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie opracowywania i publikacji ostrzeżeń nawigacyjnych związanych merytorycznie z działalnością Pionu oznakowania nawigacyjnego.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: