BON

nazwa: Baza Oznakowania Nawigacyjnego (BON)
symbol komórki: BON
kierownik komórki: Robert Witkowski
adres: 80-561 Gdańsk, ul. Pokładowa 9
telefon: +48 58 347 3900
faks: +48 58 343-09-95
email: bongdansk@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w szczególności należy:
1) utrzymywanie oznakowania nawigacyjnego, w tym okresowe wystawianie i zdejmowanie nawodnego oznakowania nawigacyjnego;
2) praca na rzecz ciągłego, bezawaryjnego funkcjonowania lądowego i morskiego oznakowania nawigacyjnego na obszarach administrowanych przez Urząd;
3) kontrola pozycji znaków nawigacyjnych oraz prawidłowości ich funkcjonowania;
4) współpraca z komórkami organizacyjnymi właściwymi do spraw pomiarów morskich i opracowań batymetrycznych przy prowadzeniu prac batymetrycznych;
5) wykonywanie remontów i konserwacji technicznych urządzeń oznakowania nawigacyjnego;
6) obsługa i konserwacja urządzeń radionawigacyjnych;
7) wykonywanie drobnych prac konserwacyjno-remontowych związanych z bieżącą eksploatacją jednostek pływających;
8) zarządzanie obiektami, urządzeniami oraz taborem pływającym będącymi w użytkowaniu lub pod nadzorem Bazy;
9) prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej oznakowania nawigacyjnego oraz obiektów użytkowanych lub nadzorowanych przez Bazę;
10) wydobywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, przeszkód nawigacyjnych;
11) prowadzenie książek obiektów budowlanych (budynków i budowli, w tym hydrotechnicznych) oznakowania nawigacyjnego podległych Bazie;
12) merytoryczna współpraca z komórką organizacyjną właściwą do spraw oznakowania w zakresie funkcjonowania oznakowania nawigacyjnego;
13) merytoryczna współpraca z komórką organizacyjną właściwą do spraw planowania i realizacji remontów, inwestycji oraz wyposażenia technicznego jednostek pływających Urzędu;
14) współpraca z kapitanatami portów w zakresie wystawiania i zdejmowania oznakowania nawigacyjnego oraz zabezpieczenia eksploatacyjnego taboru pływającego tych komórek;
15) współpraca z zarządami portów w zakresie konserwacji i obsługi bieżącej pław;
16) wykonywanie usług na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie oznakowania nawigacyjnego;
17) zabezpieczenie udziału jednostki „Zodiak” w akcjach zanieczyszczeń olejowych w obszarach morskich.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: