BON

nazwa: Baza Oznakowania Nawigacyjnego (BON)
symbol komórki: BON
kierownik komórki: Robert Witkowski
adres: 80-561 Gdańsk, ul. Pokładowa 9
telefon: +48 58 347 3900
faks: +48 58 343-09-95
email: bongdansk@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w szczególności należy:

 1. utrzymywanie oznakowania nawigacyjnego, w tym okresowe wystawianie i zdejmowanie nawodnego oznakowania nawigacyjnego;
 2. praca na rzecz ciągłego, bezawaryjnego funkcjonowania lądowego i morskiego oznakowania nawigacyjnego na obszarach administrowanych przez Urząd;
 3. kontrola pozycji znaków nawigacyjnych oraz prawidłowości ich funkcjonowania;
 4. współpraca z komórkami organizacyjnymi właściwymi do spraw pomiarów morskich i opracowań batymetrycznych przy prowadzeniu prac batymetrycznych;
 5. wykonywanie remontów i konserwacji technicznych urządzeń oznakowania nawigacyjnego;
 6. obsługa i konserwacja urządzeń radionawigacyjnych;
 7. wykonywanie drobnych prac konserwacyjno-remontowych związanych z bieżącą eksploatacją jednostek pływających;
 8. zarządzanie obiektami, urządzeniami oraz taborem pływającym będącymi w użytkowaniu lub pod nadzorem Bazy;
 9. prowadzenie archiwum dokumentacji technicznej oznakowania nawigacyjnego oraz obiektów użytkowanych lub nadzorowanych przez Bazę;
 10. wydobywanie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi, przeszkód nawigacyjnych;
 11. prowadzenie książek obiektów budowlanych (budynków i budowli, w tym hydrotechnicznych) oznakowania nawigacyjnego podległych Bazie;
 12. merytoryczna współpraca z Wydziałem Oznakowania Nawigacyjnego w zakresie funkcjonowania oznakowania nawigacyjnego;
 13. merytoryczna współpraca z Wydziałem Usług Remontowych Taboru Pływającego w zakresie uzgadniania remontów oraz wykonywania drobnych napraw jednostek pływających Urzędu;
 14. współpraca z kapitanatami portów w zakresie wystawiania i zdejmowania oznakowania nawigacyjnego oraz zabezpieczenia eksploatacyjnego taboru pływającego tych komórek;
 15. współpraca z zarządami portów w zakresie konserwacji i obsługi bieżącej pław;
 16. wykonywanie usług na rzecz podmiotów zewnętrznych w zakresie oznakowania nawigacyjnego;
 17. zabezpieczenie udziału jednostki „Zodiak” w akcjach zanieczyszczeń olejowych w obszarach morskich.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: