SON

nazwa: Sekcja Oznakowania Nawigacyjnego w Elblągu (SON)
symbol komórki: SON
kierownik komórki: Sławomir Pawłowski
adres: 82-300 Elbląg, ul. Radomska 23
telefon: +48 55 232-52-42
faks: +48 55 232-52-42
email: slawomir.pawlowski@umgdy.gov.pl

kompetencje:

1. Do zakresu działania Sekcji Oznakowania Nawigacyjnego w Elblągu w szczególności należy:
1) utrzymywanie oznakowania nawigacyjnego, na obszarze należącym do właściwości terytorialnej Delegatury w Elblągu, w tym okresowe wystawianie i zdejmowanie pływającego oznakowania nawigacyjnego;
2) oznaczanie granicy państwowej na Zalewie Wiślanym, w okresie nawigacji, morskimi pławami, a w pozostałym okresie, wiechami;
3) kontrola pozycji znaków nawigacyjnych oraz prawidłowości ich funkcjonowania;
4) prowadzenie prac z zakresu trałowania hydrograficznego;
5) wykonywanie remontów i konserwacji technicznych urządzeń oznakowania nawigacyjnego;
6) nadzór nad świetlnym oznakowaniem stałym i pływającym oraz technicznymi systemami nawigacyjnymi;
7) współpraca z Wydziałem Oznakowania Nawigacyjnego w zakresie prowadzenia prac batymetrycznych;
8) współpraca z Bazą Oznakowania Nawigacyjnego w zakresie zaopatrzenia materiałowo-technicznego jednostek pływających i sprzętu oznakowania nawigacyjnego;
9) obsługa techniczno-eksploatacyjna jednostek pływających będących w użytkowaniu Delegatury w Elblągu.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: