TZ

nazwa: Wydział Transportu i Zaopatrzenia (TZ)
symbol komórki: TZ
kierownik komórki: Maciej Tyński
adres: 81-338 Gdynia, ul. Węglowa 18 A
telefon: +48 58 355-35-30
faks: +48 58 661-61-36
email: maciej.tynski@umgdy.gov.pl

kompetencje:

1. Do zakresu działania Wydziału Transportu i Zaopatrzenia w szczególności należy:
1) świadczenie usług transportu lądowego dla wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu;
2) planowanie i organizowanie przewozów lądowych przy maksymalnym wykorzystaniu czasu pracy i ładowności pojazdów;
3) prowadzenie dokumentacji związanej z eksploatacją samochodów;
4) nadzór i kontrola w zakresie właściwej eksploatacji samochodów przez terenowe komórki organizacyjne;
5) organizacja i szkolenie kierowców na danych stanowiskach pracy;
6) zapewnienie technicznej sprawności pojazdów, w tym planowanie usług i napraw;
7) prowadzenie gospodarki materiałowej związanej z eksploatacją i naprawą samochodów oraz innych pojazdów;
8) rozliczanie i ewidencjonowanie zużycia paliwa dla wszystkich pojazdów oraz maszyn i urządzeń Urzędu;
9) kontrola zużycia paliwa, wykonywanie prób technicznych, w tym ustalanie zakładowych norm zużycia paliwa w pojazdach Urzędu;
10) opracowanie planów obsług i napraw pojazdów oraz maszyn i urządzeń transportowych;
11) prowadzenie całości spraw związanych z ubezpieczeniem pojazdów oraz likwidacja szkód komunikacyjnych;
12) zakup nowych samochodów i innych pojazdów, przy zastosowaniu przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych;
13) prowadzenie sprawozdawczości wynikającej z przepisów dotyczących transportu drogowego;
14) opracowanie planów dostaw oraz jego realizacja wraz z zakupami bieżącymi;
15) organizacja dostaw materiałowych dla potrzeb całego Urzędu, w tym prowadzenie postępowań dla dostaw poniżej progu wartości przewidzianych w ustawie – Prawo zamówień publicznych;
16) przygotowanie dokumentacji (wniosków, zestawień materiałowych oraz umów) dla postępowań, dla których mają zastosowanie przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych, w ścisłej współpracy z komórką właściwą do spraw zamówień publicznych;
17) prowadzenie ewidencji wszystkich wydatków na dostawy materiałowe dla potrzeb Urzędu;
18) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw dotyczących zaopatrzenia;
19) prowadzenie gospodarki materiałowej, zgodnie z obowiązującymi w Urzędzie przepisami i instrukcjami, w tym:
a) prawidłowe przechowywanie i ewidencjonowanie materiałów,
b) upłynnianie zbędnych zapasów,
c) gospodarowanie surowcami wtórnymi ( złom, opony itp.),
d) wystawianie wszelkich dowodów sprzedaży;
20) prowadzenie całości spraw związanych ze zbyciem, nieprzydatnych dla Urzędu, maszyn i urządzeń, w tym pojazdów;
21) nadzór nad właściwym stanem technicznym podległych magazynów oraz wyposażeniem w sprzęt transportowy i inny sprzęt magazynowy;
22) prowadzenie wszelkich spraw dotyczących gospodarki odpadami, w tym sprawozdawczość.

2. W skład Wydziału Transportu i Zaopatrzenia wchodzą:
1) Naczelnik Wydziału;
2) Oddział Transportu (TZ1);
3) Oddział Zaopatrzenia (TZ2);
4) Stanowisko ds. Gospodarki Materiałowej (TZ3).

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: