AG

nazwa: Wydział Administracyjno-Gospodarczy (AG)
symbol komórki: AG
kierownik komórki: Wojciech Bujak
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-34-90
email: wojciech.bujak@umgdy.gov.pl

kompetencje:

1. Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w szczególności należy:
1) administrowanie budynkami biurowymi i mieszkalnymi będącymi na stanie majątkowym Urzędu wraz z obiektami wczasowymi i szkoleniowo-wypoczynkowymi w zakresie:
a) ewidencji i obsługi lokali mieszkalnych,
b) zawierania i realizacji umów,
c) prowadzenia postępowania dotyczącego przekazywania / nabywania nieruchomości zabudowanych;
2) sprawowanie kontroli użytkowania budynków, lokali oraz posesji będących we władaniu lub użytkowaniu Urzędu;
3) prowadzenie sprawozdawczości w zakresie gospodarki lokalami mieszkalnymi;
4) prowadzenie gospodarki opałem dla potrzeb grzewczych budynków Urzędu i spraw związanych z ochroną środowiska;
5) wykonywanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, okresowej kontroli, raz w roku, stanu technicznego sprawności:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych;
6) wykonywanie okresowej kontroli, zgodnie z obowiązującymi przepisami, raz na pięć lat, stanu sprawności technicznej, wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia;
7) zlecanie niezbędnych ekspertyz wynikających z przeglądu budynków administrowanych przez Wydział;
8) prowadzenie „Książek obiektu budowlanego” w odniesieniu do budynków będących w gestii Wydziału, zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego;
9) określanie, na podstawie przeprowadzonych przeglądów i wniosków komórek organizacyjnych, zakresów remontów budynków administrowanych przez Wydział oraz zlecanie ich realizacji do Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, po akceptacji Zastępcy Dyrektora ds. Technicznych;
10) modernizacja i serwis instalacji związanych z budynkami, z wyłączeniem instalacji energetycznych, nadzór wykonawstwa robót w przedmiotowym zakresie oraz ich odbiór i rozliczanie;
11) bieżąca obsługa w zakresie utrzymania w ruchu i konserwacji urządzeń i instalacji, w które wyposażone są obiekty;
12) prowadzenie ewidencji urządzeń poddozorowych, udział w przeglądach okresowych i realizacja opłat za dozór techniczny urządzeń będących w nadzorze Urzędu Dozoru Technicznego i Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego;
13) prowadzenie ubezpieczeń osobowych i rzeczowych oraz likwidacji szkód w zakresie: osób, pracowników Urzędu, dokonujących inspekcji w portach i na jednostkach pływających, osób, pracowników Urzędu, wyjeżdżających w zagraniczne podróże służbowe, jednostek pływających, samolotów (turbolet, śmigłowiec), oraz stanowisk pracy (marynarzy, pilotów), Urzędu od OC jako posiadacza nieruchomości, imprez i ćwiczeń, których organizatorem jest Urząd;
14) prowadzenie spraw dotyczących umów najmu, dzierżawy lub użyczenia w odniesieniu do określonych obiektów przeznaczonych dla służb funkcjonujących na morskich przejściach granicznych;
15) współpraca z sekretariatami w zakresie logistycznego zabezpieczenia spotkań, narad i posiedzeń organizowanych przez Dyrektora Urzędu i jego zastępców;
16) administrowanie obiektami przeznaczonymi na morskie przejścia graniczne, zgodnie z zasadami określonymi w umowach oraz kontrola użytkowania tych obiektów;
17) planowanie potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu na podstawie wniosków komórek organizacyjnych oraz ich weryfikacji, w zakresie wyposażenia w meble, sprzęt, urządzenia i materiały biurowe;
18) gospodarka składnikami majątkowymi w budynku Centrali Urzędu;
19) wykonywanie drobnych napraw i usług (stolarskich, hydraulicznych, mechanicznych, itp.);
20) zlecanie usług w zakresie napraw i konserwacji sprzętu biurowego i urządzeń biurowych;
21) kontrola i prowadzenie rozliczeń dotyczących telefonów, urządzeń RTV oraz realizacji ogłoszeń prasowych;
22) zapewnienie czystości i porządku w obiektach Centrali Urzędu, Kapitanatu Portu Gdynia, Wydziału Transportu i Zaopatrzenia, Pionu Oznakowania Nawigacyjnego oraz na terenie tych posesji;
23) zapewnienie ochrony fizycznej i technicznej wyznaczonych budynków Urzędu, z wyłączeniem budynku Centrali Urzędu;
24) zapewnienie ogrzewania w budynkach Urzędu;
25) rejestracja korespondencji przychodzącej i wychodzącej, rozliczanie przesyłek;
26) rozprowadzanie korespondencji wewnątrz Urzędu i na zewnątrz;
27) prowadzenie magazynu papierniczego i innych artykułów biurowych wraz z pełną dokumentacją;
28) prowadzenie archiwum zakładowego;
29) obsługa komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie powielania dokumentów, drobnej oprawy introligatorskiej, laminowania dokumentów, wykonywania pieczątek i wizytówek, wykonywania napisów informacyjnych, obsługa tablicy informacyjnej;
30) prowadzenie gospodarki w zakresie sortów mundurowych.

2. W skład Wydziału Administracyjno-Gospodarczego wchodzą:
1) Naczelnik Wydziału;
2) Oddział Nieruchomości (AG1);
3) Oddział Gospodarczy (AG2);
a) Kancelaria Ogólna,
b) Archiwum,
c) stanowiska pracy.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: