FK

nazwa: Wydział Finansowo-Księgowy (FK)
symbol komórki: FK
kierownik komórki: Andrzej Kajut
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-31-31
faks: +48 58 620-20-93
email: gk@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Wydziału Finansowo-Księgowego w szczególności należy:
1) prowadzenie rachunkowości Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na:
a) sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Urzędu, sporządzanie sprawozdawczości finansowej;
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający: terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Urzędu oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;
c) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne,
2) prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającymi na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji Urzędu,
b) zapewnieniu, pod względem finansowym, prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,
c) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
3) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Urzędu;
4) sporządzanie planów finansowych Urzędu;
5) dokonywanie wstępnych kontroli:
a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b) zgodności, kompleksowości i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
6) kontrola dokumentów finansowych pod względem formalno-rachunkowym i kwalifikowanie ich wg obowiązującej klasyfikacji wydatków;
7) prowadzenie kasy Urzędu;
8) opracowywanie preliminarza dochodów i wydatków budżetowych Urzędu;
9) kontrola realizacji budżetu wg paragrafów klasyfikacji budżetowej;
10) dekretowanie dochodów i wydatków finansowych;
11) księgowanie dowodów finansowych;
12) szczegółowa analiza kont rozrachunkowych w zakresie zobowiązań i należności Urzędu;
13) windykacja należności Urzędu;
14) sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych Urzędu,
15) sporządzanie bilansu rocznego;
16) obliczanie, ewidencja i wypłacanie wynagrodzeń, zasiłków i innych świadczeń oraz należności wynikających z przepisów prawa;
17) dysponowanie osobowym funduszem płac i ocena jego realizacji we współpracy z Wydziałem Spraw Pracowniczych;
18) ewidencja materiałów, środków trwałych, wyposażenia oraz inwestycji;
19) kontrola gospodarki majątkowej w komórkach organizacyjnych Urzędu w zakresie środków trwałych i pozostałych środków trwałych;
20) analiza kosztów w porównaniu z wydatkami w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej – dotyczących płac;
21) gromadzenie i przechowywanie tabel kursowych Narodowego Banku Polskiego (NBP) oraz informowanie komórek organizacyjnych Urzędu o aktualnych wartościach walut obcych, jednostek taryfowych oraz o kosztach diet zagranicznych;
22) sporządzanie planów podróży służbowych zagranicznych pracowników Urzędu oraz dokonywanie ich korekt i aktualizacji;
23) opracowanie, na podstawie analizy kosztów eksploatacji taboru samochodowego, cennika za usługi taboru samochodowego oraz jego aktualizacja;
24) zbieranie informacji proponowanych zmian i uzupełnień oraz aktualizacja, w uzgodnieniu z pozostałymi urzędami morskimi, cennika opłat za niektóre czynności Urzędu;
25) (uchylony);
26) rozliczanie podatku VAT,
27) prowadzenie rejestru umów cywilno-prawnych zawieranych przez Dyrektora Urzędu;
27a) prowadzenie rejestrów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14000 euro;
28) bieżąca i prawidłowa dekretacja dowodów finansowo-księgowych związanych z realizacją projektów współfinansowanych przez UE oraz inwestycji;
29) dokonywanie zapłaty ostatecznie sprawdzonych faktur związanych z realizacją projektów współfinansowanych przez UE;
30) obsługa rachunków bankowych dla poszczególnych projektów pozostających w gestii Urzędu oraz innych rachunków bankowych związanych z działalnością wyodrębnioną, projektami współfinansowania ze środków UE oraz dotyczącymi zabezpieczeń należytego wykonania umów;
31) przeprowadzanie inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych Urzędu w drodze spisu z natury, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2. (uchylony);

3. W skład Wydziału Finansowo-Księgowego wchodzą:
1) Główny Księgowy Urzędu Morskiego;
2) Zastępca Głównego Księgowego;
3) Oddział Księgowości Finansowej, Płac i Dochodów (FK1);
4) Oddział Wydatków (FK2);
5) Oddział Księgowości Głównej (FK3);
6) Oddział Ewidencji Majątku (FK4);
7) Stanowisko ds. Rozliczeń Projektów UE (FK5);
8) Stanowisko ds. Inwentaryzacji (FK6).

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: