WT

nazwa: Wydział Techniczny (WT)
symbol komórki: WT
kierownik komórki: Jarosław Lenczewski
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-34-71
faks: +48 58 620-17-31
email: jaroslaw.lenczewski@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego w szczególności należy:

 1. opracowywanie zbiorczych planów rocznych i wieloletnich na podstawie analiz posiadanych dokumentów, wniosków z kontroli stanu posiadanych budowli hydrotechnicznych w portach i przystaniach, analiz map ryzyka powodziowego oraz zgłoszeń komórek organizacyjnych w zakresie remontów;
 2. przeprowadzanie procedury zamówienia publicznego do 30000 euro oraz współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne o wartości powyżej 30 000 euro;
 3. zlecanie robót i zawieranie umów z wykonawcami na realizację zadań wynikających z planów Wydziału, z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na realizację remontów obiektów hydrotechnicznych Urzędu;
 4. zlecanie opracowań i zawieranie umów z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych z biurami projektów na wykonanie dokumentacji niezbędnej do realizacji robót w zakresie remontów i przebudów obiektów hydrotechnicznych;
 5. planowanie, kontrola, nadzór i realizacja wraz z rozliczeniem zaplanowanych robót wykonywanych przez Oddziały Techniczne, wchodzące w skład Wydziału;
 6. wykonawstwo i kontrola robót awaryjnych w zakresie obiektów hydrotechnicznych;
 7. prowadzenie spraw związanych z wykonawstwem robót pogłębiarskich na torach wodnych, redach i kotwicowiskach przez wykonawców, nadzór inwestorski, odbiory i rozliczenie robót;
 8. współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie prac remontowych  stałych znaków nawigacyjnych w części hydrotechnicznej od dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego po odbiór oraz rozliczanie robót;
 9. nadzór w zakresie określonym przepisami budowlanymi stanu technicznego posiadanych morskich budowli hydrotechnicznych infrastruktury portowej i zapewniającej  dostęp do portów lub przystani oraz prowadzenie książek obiektu budowlanego dla morskich budowli hydrotechnicznych,
 10. współpraca z merytorycznie właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie budowy, rozbudowy, utrzymania i modernizacji infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani;
 11. prowadzenie spraw związanych z budową i rozbudową obiektów infrastruktury zapewniającej dostęp do portów  i przystani w zakresie zleconym /uzgodnionym z Pionem inwestycji;
 12. sporządzanie i bieżąca aktualizacja wykazu posiadanych budowli wraz ze wskazaniem zakresu koniecznych remontów i konserwacji w zakresie obiektów hydrotechnicznych;
 13. współpraca z organami administracji publicznej, instytucjami naukowymi w zakresie uzgodnień  dotyczących przygotowywanych projektów oraz z komórkami organizacyjnymi Urzędu, w zakresie kompetencji Wydziału;
 14. współpraca międzynarodowa w zakresie działalności Wydziału.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: