TI

nazwa: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (TI)
symbol komórki: TI
kierownik komórki: Andrzej Małkiewicz
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-34-61
faks: +48 58 620-17-31
email: ti@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego w szczególności należy:
1) opracowywanie zbiorczych planów rocznych i wieloletnich na podstawie zgłoszeń komórek organizacyjnych w zakresie inwestycji i remontów;
2) przeprowadzanie procedury zamówienia publicznego do 14 tys. euro oraz współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne o wartości powyżej 14 tys. Euro;
3) zlecanie robót i zawieranie umów z wykonawcami na realizację zadań wynikających z planów Wydziału, z zastosowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na realizację robót budownictwa inwestycyjnego oraz na remonty obiektów hydrotechnicznych Urzędu;
4) zlecanie opracowań i zawieranie umów z zastosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych z biurami projektów na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budownictwa inwestycyjnego oraz dokumentacji technicznej na remonty obiektów budowlanych Urzędu oraz wszystkich obiektów hydrotechnicznych;
5) uchylony;
6) współudział w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych (fundusze UE i inne) na realizację zadań wykonywanych przez Wydział, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;
7) realizacja projektów, będących w zakresie działania Wydziału, finansowanych ze środków pozabudżetowych oraz przekazywanie do innych komórek organizacyjnych wszelkich informacji, niezbędnych do sprawozdawczości i rozliczeń z ich realizacji;
8) sporządzanie sprawozdań z działalności inwestycyjnej Urzędu oraz sprawozdań z bieżącej działalności Wydziału dotyczących wykorzystania środków budżetowych;
9) bieżąca kontrola i nadzór inwestorski robót budowlanych i hydrotechnicznych prowadzonych przez Wydział na obszarze działalności Urzędu i czynności związanych z odbiorem robót i przekazaniem do eksploatacji;
10) planowanie, kontrola, nadzór i realizacja wraz z rozliczeniem zaplanowanych robót wykonywanych przez Oddział Techniczny, wchodzący w skład Wydziału;
11) wykonawstwo i kontrola robót awaryjnych;
12) prowadzenie spraw związanych z wykonawstwem robót pogłębiarskich na torach wodnych, redach i kotwicowiskach przez wykonawców, nadzór inwestorski, odbiory i rozliczenie robót;
13) prowadzenie spraw związanych z pracami remontowo-budowlanymi budynków biurowych, mieszkalnych oraz przynależnych zabudowań gospodarczych, nadzór inwestorski, odbiór oraz rozliczanie robót;
14) prowadzenie całości spraw związanych z pracami remontowymi stałych znaków nawigacyjnych w części hydrotechnicznej od dokumentacji technicznej, nadzoru inwestorskiego po odbiór oraz rozliczanie robót;
15) współudział w opracowaniu wniosków do funduszy unijnych oraz udzielanie informacji komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie realizacji wniosków i umów dotyczących poszczególnych projektów. Przygotowanie rozliczenia dla projektów realizowanych z udziałem funduszy unijnych;
16) współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu w przygotowaniu i przeprowadzeniu procedur związanych z prowadzeniem projektów finansowanych z funduszy unijnych, w tym przygotowanie umów z wykonawcami, opisów przedmiotu zamówienia do przetargów i innych dokumentów;
17) przygotowanie danych dla odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu do rozliczeń prowadzonych projektów wg standardów obowiązujących dla danego projektu;
18) współpraca w zakresie udostępniania danych, z instytucji związanych z zarządzaniem funduszami unijnymi, podmiotom przeprowadzającym kontrole i audyty oraz wykonywanie zaleceń pokontrolnych dotyczących prowadzonych projektów;
19) kontrola stanu posiadanych budowli hydrotechnicznych w portach i przystaniach, prowadzenie dokumentów określonych wymogami prawa budowlanego w odniesieniu do ustalonego zakresu budowli hydrotechnicznych oraz prowadzenie dokumentacji użytkowej tych budowli;
20) prowadzenie książek obiektu budowlanego dla morskich budowli hydrotechnicznych, o których mowa w pkt 19;
21) sporządzanie i bieżąca aktualizacja wykazu posiadanych budowli wraz ze wskazaniem zakresu koniecznych remontów i konserwacji;
22) współpraca z organami administracji publicznej, organami samorządowymi, instytucjami naukowymi w zakresie uzgodnień dotyczących przygotowywanych projektów oraz z komórkami organizacyjnymi Urzędu, w zakresie kompetencji Wydziału.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: