ZE

nazwa: Zespół ds. Energetyki (ZE)
symbol komórki: ZE
kierownik komórki: Stefan Stefański
adres: 81-341 Gdynia, ul. Warsztatowa 5
telefon: +48 58 355-35-70
email: energia@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Zespołu do spraw Energetyki w szczególności należy:
1) nadzór nad sprawnością eksploatacyjną urządzeń elektroenergetycznych w Urzędzie;
2) analiza zużycia energii elektrycznej oraz paliw i smarów w poszczególnych komórkach organizacyjnych Urzędu wraz z wnioskami i propozycjami optymalizacji oraz opracowywanie rocznych planów zużycia;
3) opracowywanie planów remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych oraz planowanie nakładów finansowych na ten cel;
4) nadzorowanie wykonywania remontów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych;
5) prowadzenie kontroli ewidencji mocy zainstalowanych urządzeń elektroenergetycznych;
6) opiniowanie umów zawieranych na dostawę energii elektrycznej;
7) ustalanie norm zużycia paliw i smarów oraz nadzór nad oszczędnym gospodarowaniem energią elektryczną i opałem;
8) kontrolowanie zużycia paliw i smarów oraz okresowa analiza olejów smarnych;
9) sporządzanie sprawozdań, opracowywanie analiz energetycznych oraz przedkładanie wniosków Dyrektorowi Urzędu;
10) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie modernizacji i ekonomicznej eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych;
11) organizacja i koordynacja robót remontowo-konserwacyjnych instalacji i urządzeń elektroenergetycznych wykonywanych siłami własnymi Urzędu;
12) nadzór nad wykonywaniem robót instalacyjnych siłami własnymi Urzędu oraz prowadzenie dokumentacji roboczej i rozliczeń tych robót;
13) prowadzenie ewidencji zużycia energii elektrycznej i sprawdzanie rachunków;
14) udział w komisjach opiniujących projekty w zakresie robót elektrycznych oraz w komisjach przy określaniu obciążeń za ogrzewanie mieszkań będących na stanie Urzędu;
15) przygotowywanie zestawień kwartalnych zużycia paliw i przekazywanie ich do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego celem naliczenia obciążeń z tytułu zanieczyszczenia środowiska;
16) okresowa kontrola działania zespołów prądotwórczych i prowadzenie dokumentacji tych urządzeń zainstalowanych w placówkach Urzędu;
17) naliczanie ryczałtowych obciążeń z tytułu ogrzewania pomieszczeń wynajmowanych przez użytkowników indywidualnych oraz firmy w budynkach Urzędu oraz określanie, po sezonie grzewczym, rzeczywistego zużycia materiałów opałowych;
18) sporządzanie sprawozdań zużycia paliw do określenia wysokości obciążeń za zanieczyszczenie środowiska;
19) prowadzenie książek obiektów w odniesieniu do budowli sieci technicznych, energetycznych, wodno-kanalizacyjnych i innych.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: