FE

nazwa: Wydział ds. Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich (FE)
symbol komórki: FE
kierownik komórki: Karolina Dołhy
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-35-82
faks: +48 58 620-67-43
email: karolina.dolhy@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Wydziału do spraw Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich w szczególności należy:
1) rozpoznawanie możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych;
2) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w procesie oceny możliwości zakwalifikowania projektów Urzędu do współfinansowania z różnych funduszy pozabudżetowych;
3) przygotowanie wniosków aplikacyjnych o zewnętrzne środki finansowe;
4) koordynowanie przygotowania pełnej dokumentacji do umów o dofinansowanie projektów, w tym zlecanie, o ile zachodzi taka potrzeba, opracowania studium wykonalności dla projektów lub innych wymaganych dokumentów do umów o dofinansowanie;
5) koordynacja opracowania i przestrzegania wewnętrznych procedur związanych z realizacją projektów;
6) współpraca z merytorycznie właściwymi komórkami Urzędu w zakresie przygotowywania pełnej dokumentacji (SIWZ, raport oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko i inne), niezbędnej do realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych;
7) wnioskowanie, przy współudziale innych komórek organizacyjnych Urzędu, o środki finansowe na realizację projektów;
8) współudział przy kontroli finansowej projektów, w tym kwalifikowalności wydatków;
9) rozliczanie projektów, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu, w tym składanie wniosków o płatność;
10) prowadzenie sprawozdawczości realizowanych projektów, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu;
11) prowadzenie promocji projektów;
12) prowadzenie monitoringu w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych wydawanych przez różne podmioty kontrolne odnośnie projektów;
13) gromadzenie i przechowywanie całości dokumentacji związanej z realizacją projektów, po zakończeniu realizacji projektów;
14) współpraca z instytucjami zarządzającymi, pośredniczącymi w zarządzaniu i innymi odpowiedzialnymi za fundusze unijne organami administracji publicznej w zakresie uzgodnień dotyczących przygotowywanych projektów oraz z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: