ZG

nazwa: Wydział Zabezpieczenia Geodezyjnego (ZG)
symbol komórki: ZG
kierownik komórki: Naczelnik Wydziału: Jakub Szostak
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-35-60
faks: +48 58 620-67-43
email: jakub.szostak@umgdy.gov.pl

kompetencje

Do zakresu działania Wydziału Zabezpieczenia Geodezyjnego w szczególności należy:

 1. prowadzenie pomiarów geodezyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu, zwłaszcza zabezpieczenia potrzeb Inspektoratu Ochrony Wybrzeża i Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego, w tym okresowych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych brzegu i oznakowania nawigacyjnego na obszarze pasa technicznego i portów administrowanych przez Urząd;
 2. prowadzenie pomiarów, dostarczanie danych terenowych i udział przy pracach inwentaryzacyjnych obiektów Urzędu;
 3. prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego od strony morza, w tym morskich wód wewnętrznych oraz udział w pracach związanych z opracowywaniem wstępnej oceny ryzyka powodziowego od strony morza,  w tym morskich wód wewnętrznych;
 4. opiniowanie i uzgadnianie dokumentów w zakresie zagadnień geodezyjnych i ewidencji gruntów;
 5. określanie, geodezyjne wyznaczanie, aktualizacja pasa technicznego i prowadzenie dokumentacji geodezyjnej tego pasa;
 6. określanie, wyznaczanie, prowadzenie dokumentacji i aktualizacja granic pasa ochronnego;
 7. prowadzenie postępowań dotyczących ustalania linii brzegu morskiego oraz ustanawiania albo wygaszania trwałego zarządu dla gruntów pokrytych wodami morskimi jak też aktualizacja ewidencji gruntów i budynków oraz ksiąg wieczystych w zakresie dotyczącym tytułu prawnego do nieruchomości znajdujących się we władaniu Urzędu;
 8. zabezpieczenie komórek Urzędu w materiały i dane geodezyjne poprzez zakup materiałów geodezyjnych, oraz udział w zlecaniu usług i prac geodezyjnych na rzecz tych komórek;
 9. nadzór stanu aktualności dokumentów geodezyjnych dotyczących zakresu odpowiedzialności Dyrektora Urzędu;
 10. prowadzenie archiwum geodezyjnego, zawierającego mapy, wypisy ewidencji gruntów i operaty pomiarów geodezyjnych na potrzeby komórek Urzędu;
 11. tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej Urzędu poprzez gromadzenie oraz aktualizację zbiorów danych przestrzennych będących w zakresie terytorialnym Urzędu a także udostępnianie zbiorów danych przestrzennych będących w zasobie Urzędu, zainteresowanym komórkom i innym organom administracji publicznej;
 12. udział w inicjatywach i projektach mających na celu harmonizację danych przestrzennych, będących w posiadaniu organów administracji publicznej oraz ich udostępnianie za pomocą usług sieciowych;
 13. ścisła współpraca z Inspektoratem Ochrony Wybrzeża i Inspektoratem Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego w celu tworzenia bazy danych o nieruchomościach gruntowych Urzędu i formach dysponowania nimi.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: