ZG

nazwa: Wydział Zabezpieczenia Geodezyjnego (ZG)
symbol komórki: ZG
kierownik komórki: Naczelnik Wydziału: Jakub Szostak
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-35-60
faks: +48 58 620-67-43
email: jakub.szostak@umgdy.gov.pl

kompetencje

Do zakresu działania Wydziału Zabezpieczenia Geodezyjnego w szczególności należy:
1) prowadzenie pomiarów geodezyjnych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu, zwłaszcza zabezpieczenia potrzeb Inspektoratu Ochrony Wybrzeża i Wydziału Oznakowania Nawigacyjnego, w tym okresowych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych brzegu i oznakowania nawigacyjnego na obszarze pasa technicznego i portów administrowanych przez Urząd;
2) prowadzenie pomiarów, dostarczanie danych terenowych i udział przy pracach inwentaryzacyjnych obiektów Urzędu;
3) opiniowanie i uzgadnianie dokumentów w zakresie zagadnień geodezyjnych i ewidencji gruntów;
4) określanie, geodezyjne wyznaczanie, aktualizacja pasa technicznego i prowadzenie dokumentacji geodezyjnej tego pasa;
5) określanie, wyznaczanie, prowadzenie dokumentacji i aktualizacja granic pasa ochronnego;
6) geodezyjne wyznaczanie i aktualizacja linii brzegu morskiego, zgodnie z terytorialną właściwością Dyrektora Urzędu;
7) zabezpieczenie komórek Urzędu w materiały i dane geodezyjne poprzez zakup materiałów geodezyjnych, oraz udział w zlecaniu usług i prac geodezyjnych na rzecz tych komórek;
8) nadzór stanu aktualności dokumentów geodezyjnych dotyczących zakresu odpowiedzialności Dyrektora Urzędu;
9) prowadzenie archiwum geodezyjnego, zawierającego mapy, wypisy ewidencji gruntów i operaty pomiarów geodezyjnych na potrzeby komórek Urzędu;
10) tworzenie infrastruktury informacji przestrzennej Urzędu poprzez gromadzenie oraz aktualizację zbiorów danych przestrzennych będących w zakresie terytorialnym Urzędu a także udostępnianie zbiorów danych przestrzennych będących w zasobie Urzędu, zainteresowanym komórkom i innym organom administracji publicznej;
11) udział w inicjatywach i projektach mających na celu harmonizację danych przestrzennych, będących w posiadaniu organów administracji publicznej oraz ich udostępnianie za pomocą usług sieciowych;
12) ścisła współpraca z Inspektoratem Ochrony Wybrzeża i Inspektoratem Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego w celu tworzenia bazy danych o nieruchomościach gruntowych Urzędu i formach dysponowania nimi.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: