INZ

nazwa: Inspektorat Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego (INZ)
symbol komórki: INZ
kierownik komórki: Jacek Kosmólski
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-34-31
faks: +48 58 661-66-97
email: nadzor@umgdy.gov.pl

kompetencje:

1. prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej oraz przygotowanie ustaleń zawartych w opracowaniach związanych ze sporządzaniem projektów tych planów;
2. ustalanie warunków lokalizacji oraz warunków zabudowy do pozwoleń na polskich obszarach morskich nie objętych planem zagospodarowania, wydawanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej; w ramach współpracy z organem nadrzędnym;
3. wydawanie pozwoleń na układanie podmorskich kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym;
4. wydawanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na polskich obszarach morskich objętych planem zagospodarowania;
5. wydawanie decyzji ustalających linię brzegową dla wód morskich;
6. opiniowanie dla Inspektoratu Ochrony Wybrzeża spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na realizację planów lub działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru NATURA 2000 lub obszary na liście planowanej oraz określaniem wykonywania kompensacji przyrodniczej na obszarach NATURA 2000 lub obszarach na liście planowanej;
6a. udział w sporządzaniu planów ochrony dla obszarów NATURA 2000, nadzorowanych przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, w zakresie określonym przez Dyrektora Urzędu;
6b. uzgadnianie, w imieniu Dyrektora Urzędu, warunków realizacji przedsięwzięcia na obszarach morskich dla wydawanych decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;
7. uzgadnianie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie zagospodarowania pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portów i przystani oraz uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w wymienionym zakresie;
8. opiniowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa w odniesieniu do obszarów pasa nadbrzeżnego oraz morskich portów i przystani;
9. sporządzanie opracowań dotyczących projektów przebiegu granic terytorialnych przystani morskich oraz udział w postępowaniu określającym granice portów morskich;
10. uzgadnianie decyzji w sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego bądź decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów pasa nadbrzeżnego, morskich portów i przystani;
11. opiniowanie projektów granic pasa technicznego i ochronnego;
12. potwierdzanie zgody na wykorzystywanie pasa technicznego do celów innych niż związane z celem podstawowym wraz z określaniem warunków takiego wykorzystania, w sprawach związanych z zabudową i zagospodarowaniem;
13. wydawanie decyzji zwalniających od zakazu robót na obszarach zagrożonych powodzią, zgodnie z kompetencjami Dyrektora Urzędu oraz kontrola realizacji warunków i ustaleń decyzji;
14. uzgadnianie pozwoleń wodnoprawnych w zakresie właściwości Inspektoratu, w porozumieniu z komórką organizacyjną Urzędu właściwą ds. ochrony środowiska morskiego;
15. uzgadnianie decyzji o pozwoleniu na budowę w obszarze pasa nadbrzeżnego, morskich portów i przystani oraz morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz związanych z nimi projektów;
16. zatwierdzanie projektów i planów związanych z zagospodarowaniem morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego;
17. opiniowanie wniosków o odstępstwa od przepisów techniczno budowlanych w zakresie budowli morskich lub innych lokalizowanych na obszarach morskich, pasa nadbrzeżnego, portów i przystani morskich;
18. opiniowanie zgłaszanych przez właścicieli lub zarządców spraw dotyczących użytkowania i obowiązkowych kontroli budowli morskich;
19. nadzór gromadzonych w zakresie właściwości zbiorów dokumentów, planów i projektów dotyczących obiektów budowlanych i zagospodarowania terenu na obszarach morskich, pasa technicznego, portów i przystani morskich, prowadzenie wymaganych wykazów;
20. udział w postępowaniu w zakresie wymogów określonych dla Dyrektora Urzędu w przypadku zaistnienia katastrofy obiektu budowlanego, znajdującego się na stanie majątkowym Urzędu;
21. prowadzenie postępowań wynikających z trwałego zarządu wód oraz gruntów pokrytych wodami jak też postępowań ustalających warunki umów w sprawach gospodarki gruntami lądowymi objętymi trwałym zarządem;
22. prowadzenie postępowań związanych z opiniowaniem, zawieraniem porozumień bądź zawieraniem umów dotyczących sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego, użytkowania, najmu i dzierżawy;
23. prowadzenie postępowań w sprawach gruntów zajętych trwale przez wody morskie bądź gruntów powstałych na wodach morskich;
24. prowadzenie postępowań w sprawach udostępniania terenu, uzgadniania lokalizacji i zwalniania z zakazów dla obiektów tymczasowych (sezonowych) w pasie technicznym, portach i przystaniach, dla punktów handlowych w portach i przystaniach, oraz kontrola zgodności użytkowania terenów z warunkami wynikającymi z obowiązującego stanu prawnego;
25. prowadzenie postępowań ustalających korzystanie z posiadanej infrastruktury w portach i przystaniach oraz świadczenia usług związanych z korzystaniem z tej infrastruktury;
26. gromadzenie dokumentów i wniosków dotyczących prognozowania, programowania i planowania rozwoju portów i przystani;
27. nadzór funkcjonowania posiadanej infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów lub przystani oraz współpraca z merytorycznie właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie budowy, rozbudowy, utrzymywania i modernizacji infrastruktury portowej;
28. prowadzenie postępowań dotyczących ustaleń opłat portowych;
29. prowadzenie spraw dotyczących zapewnienia statkom korzystającym z portu lub przystani dostępu do posiadanych portowych urządzeń do odbioru odpadów ze statków;
30. sporządzanie okresowych raportów obejmujących dane dotyczące funkcjonowania i stopnia wykorzystania posiadanych portowych urządzeń odbiorczych;
31. opracowanie planu gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków dla portów i przystani nie mających podmiotu zarządzającego;
32. gromadzenie danych i opracowywanie zestawień kosztów i wpływów związanych z infrastrukturą portów i przystani, we władaniu Dyrektora Urzędu;
33. sporządzanie opracowań określających infrastrukturę zapewniającą dostęp oraz określających akweny portowe i ogólnodostępną infrastrukturę do morskich portów innych niż porty o podstawowym znaczeniu i przystani morskich;
34. opiniowanie projektów aktów prawnych, norm, projektów wynalazczych i racjonalizatorskich z zakresu budownictwa morskiego i lądowego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony środowiska morskiego i innych związanych z wymienionym zakresem;
35. współpraca z organami administracji publicznej oraz instytucjami naukowymi polskimi i międzynarodowymi w sprawach właściwości Inspektoratu;
36. opiniowanie projektów aktów prawnych, opracowywanie aktów normatywnych Dyrektora Urzędu związanych z działalnością portów i przystani;
36a. udostępnianie, na wniosek organizatora kąpieliska, określonych przepisami prawa informacji dla potrzeb sporządzenia profilu wody w kąpielisku;
36b. opiniowanie projektów granic form ochrony przyrody, zlokalizowanych w obszarze administrowanym przez Dyrektora Urzędu;
37. współpraca z organami administracji publicznej, samorządowymi, podmiotami zarządzającymi portami i przystaniami, pozostałymi urzędami morskimi, Okręgowym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, instytucjami naukowymi oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu, w zakresie kompetencji Inspektoratu;
38. współpraca z organizacjami zrzeszającymi rybaków i armatorami statków oraz interesantami portów i przystani w zakresie stosowania i przestrzegania obowiązujących przepisów i konsultacji, w szczególności w aspekcie wymogów Unii Europejskiej.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: