IOW

nazwa: Inspektorat Ochrony Wybrzeża (IOW)
symbol komórki: IOW
kierownik komórki: Robert Mokrzycki
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-34-11
faks: +48 58 620 64 78
email: robert.mokrzycki@umgdy.gov.pl

kompetencje:

1. prowadzenie spraw związanych z ochroną brzegu morskiego, w tym:
a. budowa i utrzymanie budowli ochrony brzegu morskiego,
b. rozpoznanie stanu brzegu i priorytetów ochrony poprzez prowadzenie jego stałego monitoringu i wykonywanie niezbędnych opracowań naukowo-badawczych,
c. opracowywanie planów w zakresie ochrony brzegu morskiego;

2. prowadzenie spraw związanych z ochroną lasu i wydm, w tym:
a. prowadzenie gospodarki leśnej w lasach będących w zakresie właściwości Dyrektora Urzędu, jak również uczestnictwo w opracowywaniu 10-cio letnich planów urządzenia lasów,
b. opracowywanie rocznych planów w zakresie hodowli, użytkowania i ochrony lasów,
c. planowanie i sprawozdawczość w zakresie wykonawstwa prac systemem gospodarczym oraz w zakresie gospodarki leśnej dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego,
d. budowa, utrzymanie i ochrona wydm,
e. opracowywanie planów w zakresie ochrony wydm;

3. prowadzenie oraz koordynowanie spraw w zakresie ochrony przyrody dotyczących kompetencji Dyrektora Urzędu, w szczególności:
a. opiniowanie wpływu planowanych działań i przedsięwzięć na środowisko przyrodnicze, w tym obszary sieci Natura 2000,
b. opracowywanie planów ochrony obszarów Natura 2000 na obszarach administrowanych przez Dyrektora Urzędu,
c. wykonywanie zadań ochronnych,
d. opiniowanie tworzenia nowych form ochrony przyrody na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu,
e. wnioskowanie o wyznaczenie zadań ochronnych dla czynności wskazanych do realizacji na terenie rezerwatów przyrody zlokalizowanych w pasie technicznym,
f. uzgadnianie zadań ochronnych i projektów planów ochrony dla różnych form ochrony przyrody;
g. wydawanie, zezwoleń na realizację, na obszarach morskich, planu lub działań, mogących znacząco negatywnie oddziaływać na cele ochrony przyrody obszaru Natura 2000 lub obszary znajdujące się na liście proponowanych obszarów, mających znaczenie dla Wspólnoty, zapewniając wykonanie kompensacji przyrodniczej niezbędnej do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000;
h. ustalanie zakresu, miejsca, terminu i sposobu wykonania kompensacji przyrodniczej na obszarach morskich oraz nadzorowanie wykonania kompensacji przyrodniczej;

4. wydawanie zgody na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż związane z celem podstawowym wraz z określeniem warunków takiego wykorzystania, w sprawach związanych z zalesieniem, zadrzewieniem i pozyskiwaniem roślinności w pasie nadbrzeżnym, z wyłączeniem zakresu spraw dotyczących zabudowy i zagospodarowania;

5. uzgadnianie z Inspektoratem Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego spraw związanych z:
a. przejmowaniem, przekazywaniem, wydzierżawianiem i użyczaniem terenów w obszarze pasa technicznego,
b. sposobem użytkowania i zagospodarowania terenów pasa technicznego,
c. pozwoleniami wodno-prawnymi dotyczącymi terenów pasa technicznego;

5a. wydawanie opinii w sprawach należących do kompetencji Inspektoratu, w szczególności w zakresie:
a. wznoszenia budowli w pasie nadbrzeżnym,
b. zmian przebiegu pasa technicznego i ochronnego,
c. projektów studium uwarunkowań i kierunków oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagospodarowania pasa technicznego,
d. poszukiwania i eksploatacji kopalin w pasie technicznym i strefie przybrzeżnej,
e. projektów aktów prawnych oraz wprowadzanych zmian do obowiązujących przepisów, w zakresie działania Inspektoratu,
f. pozwoleń wodno – prawnych dotyczących terenów pasa ochronnego;

6. współudział w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych (fundusze UE i in.) na realizację zadań wykonywanych przez Inspektorat, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;

7. realizacja projektów, będących w zakresie działania Inspektoratu, finansowanych ze środków pozabudżetowych oraz przekazywanie do innych komórek organizacyjnych wszelkich informacji, niezbędnych do sprawozdawczości i rozliczeń z ich realizacji;

8. wnioskowanie zmian przebiegu pasa technicznego i ochronnego;

9. koordynacja akcji przeciwsztormowej i przeciwpowodziowej oraz współpraca z Wojewódzkim Zespołem Reagowania Kryzysowego w obszarze pasa technicznego;

10. udział w akcjach usuwania skutków nadzwyczajnych zagrożeń w pasie technicznym;

11. prowadzenie spraw związanych z mieniem znalezionym, opuszczonym względnie wydobytym z morza, w obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora Urzędu;

12. przeprowadzanie procedury zamówienia publicznego do 14000 euro oraz współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych w zakresie przeprowadzania postępowań o zamówienie publiczne o wartości powyżej 14000 euro w celu wykonania robót, w zakresie działania Inspektoratu;

13. współudział w opracowywaniu projektów umów z wykonawcami na realizację zadań wynikających z planów Inspektoratu;

14. bieżąca kontrola i nadzór inwestorski prowadzonych robót;

15. wystawianie tablic informacyjnych i ostrzegawczych, ogradzanie terenów w pasie technicznym narażonych na niszczenie oraz prowadzenie akcji informacyjnej;

16. nadzór pasa technicznego oraz nakładanie kar pieniężnych, w formie decyzji administracyjnych, za naruszenie przepisów porządkowych w pasie technicznym oraz wymierzanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia;

17. podejmowanie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa w pasie technicznym, a będących w zarządzie lub użytkowaniu Urzędu oraz w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub pochodzących z zanieczyszczeń wód morskich;

18. dokonywanie, stosownie do postanowień ustawy – Prawo budowlane, okresowych kontroli obiektów budowlanych usytuowanych w pasie technicznym wybrzeża morskiego, w obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu;

19. prowadzenie książek obiektów budowlanych dla budowli ochrony brzegu morskiego, będących na stanie Urzędu;

20. kontrolowanie oraz udział w kontrolach prowadzonych przez Inspektorat Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego, punktów usługowo-handlowych znajdujących się w pasie technicznym, pod względem zgodności zakresu prowadzonej działalności i decyzji Dyrektora Urzędu w przedmiotowym zakresie;

21. współpraca z instytucjami naukowymi, administracją publiczną, organami samorządowymi, Policją oraz Strażą Graniczną oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie spraw należących do kompetencji Inspektoratu.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: