KPH

nazwa: Kapitanat Portu Hel (KPH)
symbol komórki: KPH
kierownik komórki: Dariusz Sobolewski
adres: 84 -150 Hel, ul. Wiejska 24
telefon: +48 58 675 06 18
faks: +48 58 675 06 18
email: kphel@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Kapitanatu Portu Gdańsk, Kapitanatu Portu Gdynia, Kapitanatu Portu Hel i Kapitanatu Portu Władysławowo w szczególności należy:
1) nadzór nad ogólnym stanem bezpieczeństwa żeglugi oraz kontrola ruchu statków w porcie, na redzie i w pozostałych administrowanych akwenach;
2) przeprowadzanie inspekcji statków o polskiej przynależności w zakresie spełnienia wymagań ochrony środowiska, w tym przeprowadzanie kontroli wyposażenia statków morskich w urządzenia zabezpieczające środowisko morskie przed zanieczyszczeniami oraz dokumentów statkowych związanych z ochroną środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków,
3) wykonywanie służby kontroli ruchu statków w systemie monitorowania ruchu morskiego i przekazywanie informacji właściwym instytucjom i służbom;
4) wprowadzanie, na czas oznaczony, zakazu lub ograniczenia ruchu w porcie;
5) prowadzenie ewidencji w dziennikach portowych wydarzeń związanych z ruchem i obsługą statków oraz bezpieczeństwem żeglugi w porcie oraz prowadzenie innych dokumentów dotyczących wydarzeń zaistniałych na terenie portu;
6) prowadzenie ewidencji statków korzystających z portu;
6a) prowadzenie ewidencji wszystkich statków nie objętych systemem monitorowania ruchu statków VTS Zatoka Gdańska poprzez System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ);
7) kontrola dokumentów okrętowych i dokumentów kwalifikacyjnych załogi oraz przeprowadzanie inspekcji statków w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów;
8) przeprowadzanie inspekcji celem wydania kart bezpieczeństwa dla jednostek rybackich i jednostek sportowych do 24 m długości całkowitej, z wyłączeniem Kapitanatów Portów Gdańsk i Gdynia;
9) analiza wyników inspekcji okrętowych, o których mowa w pkt. 8, oraz egzekwowanie poleceń poinspekcyjnych;
10) ustalanie warunków zabezpieczenia transportu, przeładunku i składowania materiałów niebezpiecznych oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem ustalonych zabezpieczeń;
10a) kontrola kontenerów w portach morskich, w zakresie określonym przepisami prawa;
10b) zatwierdzanie systemów rejestracji informacji dotyczących pasażerów oraz ich kontrola, w trybie określonym przepisami prawa;
11) nadzór nad wykonywaniem usług pilotowych, holowniczych i cumowniczych;
12) przekazywanie armatorom, kapitanom statków lub agentom reprezentującym armatora informacji o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków, w tym udostępnianie i aktualizowanie tych informacji na stronie internetowej Urzędu – dotyczy portów, w których Dyrektor Urzędu pełni funkcje podmiotu zarządzającego;
13) kontrola użytkowania sprzętu sportowo-plażowego w aspekcie wymogów określonych w odrębnych przepisach;
14) nadzór nad stanem torów wodnych w aspekcie utrzymania ich parametrów i warunków żeglowności;
15) koordynacja spraw związanych z likwidacją przeszkód nawigacyjnych w portach i na redach;
16) ścisła współpraca z merytorycznie właściwymi komórkami Urzędu w zakresie kontroli nad prawidłowym działaniem znaków nawigacyjnych na obszarze portu, redy i torów podejściowych;
17) zgłaszanie wniosków o wykonanie prac sondażowych, podczyszczających i pogłębiarskich w porcie, na redzie, kotwicowiskach i torach podejściowych na akwenach Urzędu;
18) nadzór nad ratownictwem portowym oraz inicjowanie akcji ratowniczych;
19) nadzór nad akcją zimową (odśnieżaniem, odladzaniem);
20) koordynacja akcji przeciwlodowych na obszarze redy i torów podejściowych do portu oraz udział w akcjach przeciwsztormowych na terenie portu;
21) prowadzenie spraw dokumentacyjnych akcji przeciwsztormowych, ratowniczych i przeciwlodowych;
22) kontrola przestrzegania przepisów portowych na obszarze portu;
23) prowadzenie spraw związanych z ochroną żeglugi i portów morskich;
24) kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego na obszarach należących do właściwości terytorialnej kapitanatów portów;
25) prowadzenie dochodzeń w sprawach naruszenia przepisów żeglugowych, portowych, awarii i wypadków morskich, uszkodzeń nabrzeży i urządzeń portowych, pożarów, w tym dochodzeń na potrzeby izb morskich;
26) nadzór nad ochroną środowiska morskiego, na obszarach morskich należących do właściwości kapitanatów portów, w tym kontrola zdawania odpadów ze statków oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zanieczyszczenia środowiska;
27) współpraca z Inspektoratem Ochrony Środowiska Morskiego w zakresie ochrony środowiska morskiego;
28) nakładanie kar pieniężnych, w formie decyzji administracyjnych, w ramach udzielonych upoważnień;
29) przekazywanie mienia znalezionego na morzu bądź wyrzuconego przez morze, w obszarze właściwości terytorialnej danego kapitanatu portu, do Inspektoratu Ochrony Wybrzeża;
30) współpraca z Inspektoratem Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego, w szczególności w zakresie funkcjonowania systemów obsługi ruchu statków;
31) opiniowanie, w toku prowadzonych postępowań, spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na układanie podmorskich kabli i rurociągów zlokalizowanych w granicach właściwości terytorialnej kapitanatu portu;
32) opiniowanie, w toku prowadzonych postępowań, spraw związanych z zabudową bądź zagospodarowaniem obszarów morskich oraz zmianami sposobu użytkowania obiektów i obszarów, znajdujących się we właściwości terytorialnej kapitanatów portów;
33) zgłaszanie uszkodzeń oraz potrzeb remontowych nabrzeży, pomostów, przystani pasażerskich i urządzeń portowych będących w administracji Urzędu;
34) naliczanie opłat portowych oraz innych opłat przewidzianych odrębnymi przepisami;
35) opiniowanie i wydawanie zezwoleń na realizację przedmiotu działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania jednostek pływających, prowadzenia szkółek oraz przewożenia osób jednostkami pływającymi;
36) kontrola stanu technicznego nabrzeży i linii cumowniczej oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych;
37) przeprowadzanie inspekcji przystani i jednostek;
37a) wykonywanie stosownych działań w przypadkach zagrożenia życia ludzkiego lub poważnego zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska morskiego, ze względu na szczególnie złą pogodę lub stan morza;
38) (uchylony)
38a) kontrolowanie, czy przewoźnik, operator terminalu lub sprzedawca biletów, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), wypełniają obowiązki określone w rozporządzeniu;
38b) sporządzanie sprawozdań z działań podejmowanych w celu wyegzekwowania przestrzegania postanowień rozporządzenia, o którym mowa w pkt 38a;
38c) współpraca z Inspektoratem Państwa Bandery (FSC) w zakresie spraw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską
39) współpraca z komórkami właściwymi do spraw oznakowania nawigacyjnego, inspekcji państwa portu i inspekcji państwa bandery.
40) współpraca z Okręgowym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego w Gdyni, Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej w Gdyni, Morskim Oddziałem Straży Granicznej, zarządami portów, urzędami celnymi oraz podmiotami zarządzającymi w portach.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: