KGA

nazwa: Kapitanat Portu Gdynia (KGA)
symbol komórki: KGA
kierownik komórki: Jacek Kaszuba
adres: 81-339 Gdynia, ul. Polska 2
telefon: +48 58 620 28 53 lub +48 58 355-36-31 (sekretariat), +48 58 621 07 05  (oficer dyżurny)
faks: +48 58 661 60 51 lub 620 05 91
email: kpgdynia@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Kapitanatu Portu Gdańsk, Kapitanatu Portu Gdynia, Kapitanatu Portu Hel i Kapitanatu Portu Władysławowo w szczególności należy:

 1. nadzór nad ogólnym stanem bezpieczeństwa żeglugi oraz kontrola ruchu statków w porcie, na redzie i w pozostałych administrowanych akwenach;
 2. przeprowadzanie inspekcji statków o polskiej przynależności w zakresie spełnienia wymagań ochrony środowiska, w tym przeprowadzanie kontroli wyposażenia statków morskich w urządzenia zabezpieczające środowisko morskie przed zanieczyszczeniami oraz dokumentów statkowych związanych z ochroną środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków,
 3. wykonywanie służby kontroli ruchu statków w systemie monitorowania ruchu morskiego i przekazywanie informacji właściwym instytucjom i służbom;
 4. wprowadzanie, na czas oznaczony, zakazu lub ograniczenia ruchu w porcie;
 5. prowadzenie ewidencji w dziennikach portowych wydarzeń związanych z ruchem i obsługą statków oraz bezpieczeństwem żeglugi w porcie oraz prowadzenie innych dokumentów dotyczących wydarzeń zaistniałych na terenie portu;
 6. prowadzenie ewidencji statków korzystających z portu;
 7. prowadzenie ewidencji wszystkich statków nie objętych systemem monitorowania ruchu statków VTS Zatoka Gdańska oraz VTS Ławica Słupska poprzez System Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ);
 8. kontrola dokumentów okrętowych i dokumentów kwalifikacyjnych załogi oraz przeprowadzanie inspekcji statków w zakresie przestrzegania obowiązujących przepisów;
 9. przeprowadzanie inspekcji celem wydania kart bezpieczeństwa dla jednostek rybackich i jednostek sportowych do 24 m długości całkowitej, z wyłączeniem Kapitanatów Portów Gdańsk i Gdynia;
 10. analiza wyników inspekcji okrętowych, o których mowa w pkt. 8, oraz egzekwowanie poleceń poinspekcyjnych;
 11. ustalanie warunków zabezpieczenia transportu, przeładunku i składowania materiałów niebezpiecznych oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem ustalonych zabezpieczeń;
 12. kontrola kontenerów w portach morskich, w zakresie określonym przepisami prawa;
 13. zatwierdzanie systemów rejestracji informacji dotyczących pasażerów oraz ich kontrola, w trybie określonym przepisami prawa;
 14. nadzór nad wykonywaniem usług pilotowych, holowniczych i cumowniczych;
 15. przekazywanie armatorom, kapitanom statków lub agentom reprezentującym armatora informacji o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków, w tym udostępnianie i aktualizowanie tych informacji na stronie internetowej Urzędu – dotyczy portów, w których Dyrektor Urzędu pełni funkcje podmiotu zarządzającego;
 16. kontrola użytkowania sprzętu sportowo-plażowego w aspekcie wymogów określonych w odrębnych przepisach;
 17. nadzór nad stanem torów wodnych w aspekcie utrzymania ich parametrów i warunków żeglowności;
 18. koordynacja spraw związanych z likwidacją przeszkód nawigacyjnych w portach i na redach;
 19. ścisła współpraca z merytorycznie właściwymi komórkami Urzędu w zakresie kontroli nad prawidłowym działaniem znaków nawigacyjnych na obszarze portu, redy i torów podejściowych;
 20. zgłaszanie wniosków o wykonanie prac sondażowych, podczyszczających i pogłębiarskich w porcie, na redzie, kotwicowiskach i torach podejściowych na akwenach Urzędu;
 21. nadzór nad ratownictwem portowym oraz inicjowanie akcji ratowniczych;
 22. nadzór nad akcją zimową (odśnieżaniem, odladzaniem);
 23. koordynacja akcji przeciwlodowych na obszarze redy i torów podejściowych do portu oraz udział w akcjach przeciwsztormowych na terenie portu;
 24. prowadzenie spraw dokumentacyjnych akcji przeciwsztormowych, ratowniczych i przeciwlodowych;
 25. kontrola przestrzegania przepisów portowych na obszarze portu;
 26. prowadzenie spraw związanych z ochroną żeglugi i portów morskich;
 27. kontrola stanu bezpieczeństwa pożarowego na obszarach należących do właściwości terytorialnej kapitanatów portów;
 28. kontrola zgodności funkcjonowania terminali z wymaganiami i procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa załadunku i wyładunku masowców, w zakresie określonym przepisami prawa;
 29. prowadzenie dochodzeń w sprawach naruszenia przepisów żeglugowych, portowych, awarii i wypadków morskich, uszkodzeń nabrzeży i urządzeń portowych, pożarów, w tym dochodzeń na potrzeby izb morskich;
 30. nadzór nad ochroną środowiska morskiego, na obszarach morskich należących do właściwości kapitanatów portów, w tym kontrola zdawania odpadów ze statków oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących zanieczyszczenia środowiska;
 31. współpraca z Inspektoratem Ochrony Środowiska Morskiego w zakresie ochrony środowiska morskiego;
 32. nakładanie kar pieniężnych, w formie decyzji administracyjnych, w ramach udzielonych upoważnień;
 33. nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
 34. przekazywanie mienia znalezionego na morzu bądź wyrzuconego przez morze, w obszarze właściwości terytorialnej danego kapitanatu portu, do Inspektoratu Ochrony Wybrzeża;
 35. współpraca z Inspektoratem Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego, w szczególności w zakresie funkcjonowania systemów obsługi ruchu statków;
 36. opiniowanie, w toku prowadzonych postępowań, spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na układanie podmorskich kabli i rurociągów zlokalizowanych w granicach właściwości terytorialnej kapitanatu portu;
 37. opiniowanie, w toku prowadzonych postępowań, spraw związanych z zabudową bądź zagospodarowaniem obszarów morskich oraz zmianami sposobu użytkowania obiektów i obszarów, znajdujących się we właściwości terytorialnej kapitanatów portów;
 38. zgłaszanie uszkodzeń oraz potrzeb remontowych nabrzeży, pomostów, przystani pasażerskich i urządzeń portowych będących w administracji Urzędu;
 39. naliczanie opłat portowych oraz innych opłat przewidzianych odrębnymi przepisami;
 40. ewidencjonowanie, opiniowanie i uzgadnianie lokalizacji oraz sposobu oznakowania akwenów szkoleniowych, przystani oraz pasów ruchu łączących plażę ze strefą bezpiecznej żeglownej wody;
 41. kontrola stanu technicznego obszaru użytkowania nabrzeży i linii cumowniczej oraz wydawanie zaleceń pokontrolnych;
 42. przeprowadzanie inspekcji przystani i jednostek;
 43. wykonywanie stosownych działań w przypadkach zagrożenia życia ludzkiego lub poważnego zagrożenia zanieczyszczeniem środowiska morskiego, ze względu na szczególnie złą pogodę lub stan morza;
 44. kontrolowanie, czy przewoźnik, operator terminalu lub sprzedawca biletów, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), wypełniają obowiązki określone w rozporządzeniu;
 45. sporządzanie sprawozdań z działań podejmowanych w celu wyegzekwowania przestrzegania postanowień rozporządzenia, o którym mowa w pkt 43;
 46. współpraca z Inspektoratem Państwa Bandery (FSC) w zakresie spraw dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą morską;
 47. współpraca z komórkami właściwymi do spraw oznakowania nawigacyjnego, inspekcji państwa portu i inspekcji państwa bandery.
 48. współpraca z Okręgowym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego, Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej w Gdyni, Morskim Oddziałem Straży Granicznej, zarządami portów, administracją skarbową, oraz podmiotami zarządzającymi w portach.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: