WDM

nazwa: Wydział Dokumentów Marynarskich (WDM)
symbol komórki: WDM
kierownik komórki: Magdalena Gajewska
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
Godziny przyjęć
poniedziałek 8.30 – 16.00
wtorek – piątek 8.30 – 14.00
przerwa 11.00 – 11.15
Dyplomy, świadectwa marynarskie
tel. 58-355-3365, 58-355-3366, 58-355-3368, 58-355-3386
Certyfikaty specjalistyczne
tel. 58-355-3381, 58-355-3382, 58-355-3384
Książeczki żeglarskie, świadectwa młodszych marynarzy, wyciągi pływania indywidualne lub dla CKEtel
58-355-3373, 58-355-3376, 58-355-3377, 58-355-3379
Odbiór dokumentów, kancelaria wydziału
tel.58-355-3372, 58-355-3369, 58-355-3371
Naczelnik Wydziału
telefon: +48 58 355-33-60
email: magdalena.gajewska@umgdy.gov.pl

kompetencje:

1. Do zakresu działania Wydziału Dokumentów Marynarskich w szczególności należy:
1) zakładanie akt kwalifikacyjnych i wystawianie decyzji osobom ubiegającym się o dyplomy oficerskie i świadectwa marynarskie w żegludze międzynarodowej, przybrzeżnej i krajowej oraz na statki rybackie;
2) wystawianie dokumentów, o których mowa w pkt.1;
3) wystawianie zezwoleń na zbiornikowce oraz innych przewidzianych przepisami;
4) wystawianie potwierdzeń uznania dyplomów lub świadectw dla osób posiadających zagraniczne dokumenty;
5) wystawianie duplikatów dokumentów kwalifikacyjnych;
6) wystawianie dyplomów pilota i uprawnień pilotowych;
7) wystawianie świadectw z przeszkoleń dodatkowych i specjalistycznych;
8) współpraca z ośrodkami szkoleniowymi w zakresie elektronicznej transmisji danych dotyczących przeszkoleń specjalistycznych i dodatkowych;
9) zakładanie elektronicznej bazy danych przeszkoleń, o których mowa w pkt. 1, oraz jej bieżąca aktualizacja;
10) załatwianie wniosków armatorów, marynarzy i rybaków o przyznanie książeczek żeglarskich;
11) zakładanie kartotek osobowych osobom ubiegającym się o książeczki żeglarskie;
12) wystawianie świadectw młodszego marynarza, kucharza i motorzysty;
13) potwierdzanie wyciągów pływania na podstawie zapisów w dokumentach żeglarskich;
14) wystawianie dyplomów, świadectw i książeczek nurka;
15) weryfikacja dokumentów kwalifikacyjnych i żeglarskich wystawianych przez Urząd dla potrzeb zagranicznych administracji i armatorów;
16) uznawanie lub potwierdzanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, stosownie do zakresu działania Wydziału;
17) wymiana informacji z administracjami państw obcych w zakresie wystawianych przez nich dokumentów;
18) udzielanie informacji zagranicznym administracjom i armatorom w zakresie kwalifikacji morskich posiadanych przez polskich marynarzy zatrudnionych pod ich banderami;
19) opiniowanie aktów prawnych dotyczących spraw kwalifikacyjnych i żeglarskich oraz ich zgodności z Konwencją STCW 78/ 95 i innymi konwencjami;
20) prowadzenie rejestrów wydawanych dokumentów, hologramów i druków ścisłego zarachowania;
21) współpraca z wojewódzkimi organami administracji publicznej, organami paszportowymi, Policją, Strażą Graniczną oraz armatorami i innymi instytucjami, w zakresie działania Wydziału;
22) współdziałanie, w sprawach należących do właściwości Wydziału, z organami ściągania w zakresie zapobiegania przestępczości oraz innych naruszeń prawa, w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: