WDM

nazwa: Wydział Dokumentów Marynarskich (WDM)
symbol komórki: WDM
kierownik komórki: Magdalena Gajewska
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
Godziny przyjęć
poniedziałek 8.30 – 16.00
wtorek – piątek 8.30 – 14.00
przerwa 11.00 – 11.15
Dyplomy, świadectwa marynarskie
tel. 58-355-3365, 58-355-3366, 58-355-3368, 58-355-3386
Certyfikaty specjalistyczne
tel. 58-355-3381, 58-355-3382, 58-355-3384
Książeczki żeglarskie, świadectwa młodszych marynarzy, wyciągi pływania indywidualne lub dla CKEtel
58-355-3373, 58-355-3376, 58-355-3377, 58-355-3379
Odbiór dokumentów, kancelaria wydziału
tel.58-355-3372, 58-355-3369, 58-355-3371
Naczelnik Wydziału
telefon: +48 58 355-33-60
email: magdalena.gajewska@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Wydziału Dokumentów Marynarskich w szczególności należy:

 1. zakładanie akt kwalifikacyjnych i wystawianie decyzji osobom ubiegającym się o dyplomy oficerskie i świadectwa marynarskie w żegludze międzynarodowej, przybrzeżnej, krajowej oraz na statki rybackie oraz członków załóg jachtów komercyjnych;
 2. wydawanie dokumentów kwalifikacyjnych, o których mowa w pkt 1;
 3. zakładanie akt kwalifikacyjnych i wystawianie decyzji osobom ubiegającym się o wydanie książeczki nurka oraz dyplomów i świadectw uprawniających do wykonywania prac podwodnych;
 4. wydawanie książeczek nurka oraz dokumentów uprawniających do wykonywania prac podwodnych;
 5. zakładanie akt kwalifikacyjnych i wystawianie decyzji osobom ubiegającym się o dyplomy pilotów morskich i specjalne uprawnienia pilotowe;
 6. wydawanie dyplomów pilotów i specjalnych uprawnień pilotowych;
 7. uznawanie lub potwierdzanie kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach trzecich uznanych przez Komisję Europejską w zakresie szkolenia marynarzy i wydawania im dokumentów kwalifikacyjnych – stosowanie do zakresu działania Wydziału;
 8. wydawanie potwierdzenia uznania dyplomu, świadectwa, świadectwa przeszkolenia stopnia wyższego na zbiornikowce dla osób posiadających zagraniczne dokumenty wydane na podstawie Konwencji STCW lub Konwencji STCW-F;
 9. wnioskowanie o wydanie dla oficerów i marynarzy, zatrudnionych na statkach pod polską banderą, zezwoleń do zajmowania stanowisk wyższych niż uprawniania do tego posiadany dokument kwalifikacyjny;
 10. wydawanie zezwoleń uprawniających do zajmowania stanowisk wyższych niż uprawniania do tego posiadany dyplom lub świadectwo;
 11. wystawianie świadectw przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oraz dodatkowych przeszkoleń specjalistycznych;
 12. współpraca z morskimi jednostkami edukacyjnymi w zakresie prowadzonych przez nie szkoleń kwalifikacyjnych i dodatkowych przeszkoleń oraz współpraca w związku z elektroniczną transmisją danych dotyczących przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony oraz dodatkowych przeszkoleń specjalistycznych;
 13. prowadzenie oraz bieżąca aktualizacja elektronicznych baz danych dokumentów wydawanych przez Wydział Dokumentów Marynarskich;
 14. weryfikacja wniosków o wystawienie lub wymianę książeczki żeglarskiej;
 15. wystawianie książeczek żeglarskich;
 16. prowadzenie ewidencji wydanych: dokumentów kwalifikacyjnych dla członków załóg statków morskich i dla członków załóg jachtów komercyjnych, dokumentów uprawniających do wykonywania prac podwodnych, dodatkowych świadectw przeszkoleń oraz książeczek żeglarskich;
 17. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania:
  1. blankietów dokumentów kwalifikacyjnych,
  2. książeczek żeglarskich i naklejek personalizacyjnych,
  3. książeczek nurka,
  4. hologramów;
 18. potwierdzanie wyciągów pływania na podstawie zapisów w książeczkach żeglarskich;
 19. weryfikacja autentyczności i ważności dokumentów wydawanych przez Wydział Dokumentów Marynarskich dla potrzeb zagranicznych administracji i armatorów;
 20. wymiana informacji z administracjami morskimi państw obcych, w zakresie wydawanych przez nich dokumentów dla marynarzy;
 21. udzielanie informacji zagranicznym administracjom i armatorom w zakresie kwalifikacji morskich posiadanych przez polskich marynarzy zatrudnionych pod ich banderami;
 22. weryfikacja dokumentów osób przystępujących do egzaminów kwalifikacyjnych przed Centralną Morską Komisją Egzaminacyjną, przyjętych przez Sekretariat Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w Gdyni, w celu sprawdzenia czy wnioskodawca spełnia warunki do wydania  odpowiedniego dokumentu kwalifikacyjnego po zdaniu egzaminu;
 23. opiniowanie aktów prawnych dotyczących spraw kwalifikacyjnych i żeglarskich oraz ich zgodności z przepisami międzynarodowymi i krajowymi;
 24. współpraca z Wojewódzkimi Organami Paszportowymi, Wojewódzkimi Ośrodkami Medycyny Pracy, Policją, Prokuraturą, Sądami, Strażą Graniczną, morskimi jednostkami edukacyjnymi i innymi instytucjami, w zakresie działania Wydziału;
 25. współdziałanie z organami ściągania, w sprawach należących do właściwości Wydziału, w zakresie zapobiegania przestępczości oraz innych naruszeń prawa, w trybie przewidzianym odrębnymi przepisami;
 26. współpraca z krajowym Ośrodkiem ds. IMO oraz udział w pracach krajowych sekcji IMO;
 27. prowadzenie wewnętrznego archiwum Wydziału akt marynarzy, pilotów i osób wykonujących prace podwodne.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: