PSC

nazwa: Inspektorat Państwa Portu (PSC)
symbol komórki: PSC
kierownik komórki: Sławomir Hołyst
adres: 81-339 Gdynia, ul. Polska 2
telefon: +48 58 621-66-36 lub +48 58 355-36-20
faks: +48 58 620-68-95
email: psc@umgdy.gov.pl

kompetencje

1. Do zakresu działania Inspektoratu Państwa Portu (PSC) należy realizacja oraz wdrażanie postanowień i zaleceń Porozumienia Paryskiego (MoU) oraz dyrektyw Unii Europejskiej w sprawie kontroli państwa portu, w tym w szczególności:
1) monitorowanie statków obcych bander zawijających do polskich portów i przypisanie ich (alokowanie) w zależności od priorytetu poszczególnym inspektorom do inspekcji;
2) przeprowadzanie kontroli państwa portu, zgodnie z priorytetem statku dostępnym w bazie danych wyników inspekcji, w tym:
a) kontrolowanie statków w zakresie wymagań określonych przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska morskiego oraz ochrony żeglugi morskiej;
b) kontrola dokumentów statkowych;
c) kontrola kwalifikacji załóg zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW 78/95,
d) kontrola stanu bezpieczeństwa technicznego statków i ich wyposażenia technicznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
e) przeprowadzanie ćwiczeń załóg w obsłudze mechanizmów, urządzeń i wyposażenia statkowego (konwencje SOLAS 74, MARPOL 73/78),
3) sporządzanie raportów z wykonanych kontroli statków oraz przekazywanie ich do Systemu Informacyjnego Paris MoU;
4) współpraca z administracjami państwa bandery państw członkowskich Memorandum Paryskiego w zakresie prowadzącym do zharmonizowania działań;
5) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach naruszeń przepisów w zakresie bezpieczeństwa żeglugi i zanieczyszczenia środowiska morskiego;
6) wystawianie dokumentów zapłaty za re-inspekcję statków zatrzymanych;
7) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1055) oraz z Kodeksu Ochrony Bezpieczeństwa Statków i Obiektów Portowych (ISPS) – w odniesieniu do statków o obcej przynależności;
8) prowadzenie szkoleń dla oficerów PSC oraz FSC w zakresie procedur kontroli statków;
9) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żeglugi statków i życia ludzi na morzu;
10) współpraca z towarzystwami klasyfikacyjnymi, Polskim Związkiem Żeglarskim, Polskim Związkiem Motorowodnym i Narciarstwa Wodnego oraz przedsiębiorstwami eksploatującymi pływające platformy wiertnicze w aspekcie bezpiecznej eksploatacji tych platform, w zakresie działania Inspektoratu;
11) współpraca z krajowym Ośrodkiem ds. IMO oraz udział w pracach krajowych sekcji IMO;
12) współpraca z izbami morskimi, Strażą Graniczą i Marynarką Wojenną, w zakresie działania Inspektoratu.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: