FSC

nazwa: Inspektorat Państwa Bandery (FSC)
symbol komórki: FSC
kierownik komórki: Kotowski Jerzy
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-33-10, + 48  58 355-33-11
faks: +48 58 620-18-41
email: fsc@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do Inspektoratu Państwa Bandery (FSC) w szczególności należy:
1) przeprowadzanie inspekcji państwa bandery w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, w tym:
a) przegląd dokumentów statkowych,
b) przegląd kwalifikacji załóg zgodnie z przepisami ministra właściwego ds. gospodarki morskiej oraz Międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht (STCW 78/95),
c) kontrola stanu bezpieczeństwa technicznego statków i ich wyposażenia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
d) sprawdzanie umiejętności załóg w obsłudze mechanizmów, urządzeń i wyposażenia statkowego oraz sprawności działania w sytuacjach zagrożenia (konwencje SOLAS 74, MARPOL 73/78),
e) przeprowadzanie kontroli statków w zakresie posiadania uprawnień do wykonywanej działalności, posiadania wymaganych pozwoleń oraz kontroli na okoliczność czy żegluga lub inna działalność jest wykonywana zgodnie z przepisami prawa polskiego i umowami międzynarodowymi;
f) kontrolowanie statków w zakresie wymagań określonych w przepisach dotyczących ochrony żeglugi morskiej;
2) analiza wyników inspekcji okrętowych oraz egzekwowanie poleceń poinspekcyjnych;
3) wystawianie dokumentów bezpieczeństwa żeglugi:
a) Certyfikatów Bezpieczeństwa na statki pasażerskie, towarowe i specjalistyczne oraz innych dokumentów wynikających ze spełnienia wymagań bezpieczeństwa określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej i Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu SOLAS 74,
b) Kart Bezpieczeństwa oraz Kart Bezpieczeństwa na jednorazową podróż wynikających ze spełnienia wymagań określonych przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej i terenowy organ administracji morskiej;
4) analiza wniosków armatorów w aspekcie ustalania niezbędnego dla bezpiecznej żeglugi składu załóg – w poszczególnych działach statków morskich o polskiej przynależności, w oparciu o Konwencję STCW 78/95, SOLAS 74 oraz przepisy ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej:
a) wystawianie Certyfikatu Bezpiecznej Obsługi,
b) określanie w Karcie Bezpieczeństwa minimalnego niezbędnego składu załóg w poszczególnych działach statków morskich o polskiej przynależności, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra właściwego ds. gospodarki morskiej w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych, pełnienia wacht oraz składu załóg statków morskich o polskiej przynależności,
5) wydawanie certyfikatów bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego;
6) prowadzenie i przechowywanie akt statków morskich będących pod nadzorem polskiej administracji morskiej;
7) prowadzenie rejestru statków morskich w budowie, statków nie podlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego oraz statków sportowych i rekreacyjnych;
8) analiza wniosków armatorów dotyczących nazw statków:
a) zatwierdzanie nazw statków i portu macierzystego,
b) koordynowanie i prowadzenie centralnego na Polskę rejestru nazw statków,
9) legalizacja dzienników okrętowych, ksiąg i innych dokumentów przewidzianych przepisami, a podlegających legalizacji;
10) prowadzenie rejestru oraz zatwierdzanie:
a) rozkładów alarmowych na statki pasażerskie,
b) planów współpracy ze służbami Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR),
c) planów ochrony przeciwpożarowej;
d) prowadzenie elektronicznej bazy danych o statkach o polskiej przynależności zarejestrowanych na obszarze właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu.
11) nadzór nad stacjami atestacji, w tym przeprowadzanie audytów stacji atestujących sprzęt ratunkowy, przeciwpożarowy, nawigacyjny itp. oraz wystawianie Certyfikatu Uznania Stacji Atestacji;
12) wystawianie kart bezpieczeństwa na podstawie inspekcji przeprowadzanych przez Kapitanaty Portów Hel, Władysławowo i Elbląg;
13) przeprowadzanie, na zlecenie armatorów, audytów w zakresie Międzynarodowego Kodeksu Zarządzania Bezpieczeństwem (ISM Code) w siedzibie armatora i na statkach, wystawianie stosownych dokumentów oraz uczestnictwo w audytach przeprowadzanych przez uznane towarzystwa klasyfikacyjne;
14) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1055) oraz z Kodeksu Ochrony Bezpieczeństwa Statków i Obiektów Portowych (ISPS) – w odniesieniu do statków o polskiej przynależności;
15) prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach naruszenia przepisów w zakresie bezpieczeństwa żeglugi;
16) naliczanie opłat i wystawianie faktur za czynności wykonywane przez Inspektorat;
16a) rozpatrywanie skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz.Urz. UE L 334 z 17.12.2010, str. 1, z późn. zm.), w tym określanie, w drodze decyzji administracyjnej, zakresu stwierdzonych nieprawidłowości oraz wyznaczanie terminu ich usunięcia, w przypadku naruszenia przez przewoźnika lub operatora terminalu postanowień tego rozporządzenia;
16b) prowadzenie rejestru skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską;
16c) sporządzanie sprawozdań dotyczących skarg w sprawie naruszeń praw pasażerów podróżujących drogą morską, z uwzględnieniem analizy statystycznej;
16d) koordynowanie spraw dotyczących wdrażania postanowień rozporządzenia, o którym mowa w pkt 16a;
16e) współpraca z kapitanatami portów w zakresie realizacji postanowień rozporzadeznia, o którym mowa w pkt 16a;
17) wykonywanie kontroli i nadzoru w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnych jednostek pływających;
18) uczestnictwo w dochodzeniach na statkach w sprawach wypadków morskich, które miały miejsce na wodach administrowanych przez polską administrację morską, zgodnie z ustaleniami zawartymi w przepisach wydanych przez IMO i UE, oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie wypadków morskich;
19) współpraca z kapitanatami portów w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawach wypadków morskich rozpatrywanych przez izby morskie oraz współpraca z inspekcją państwa portu (PSC) w zakresie prowadzonych dochodzeń;
20) opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa życia na morzu;
21) sprawowanie nadzoru nad uznanymi towarzystwami klasyfikacyjnymi;
22) monitorowanie działalności uznanych przez polską administrację morską instytucji klasyfikacyjnych;
23) współpraca z krajowym Ośrodkiem ds. IMO oraz udział w pracach krajowych sekcji IMO;
24) współpraca z Okręgowym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego w zakresie rejestracji i ewidencji statków rybackich;
25) wydawanie certyfikatów uznania ośrodkom szkoleniowym oraz potwierdzenie uznania;
26) sprawdzanie procesu kształcenia w ośrodkach szkoleniowych,
27) współpraca z izbami morskimi, Strażą Graniczną i Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej oraz organami nadzoru rynku.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: