IRM

nazwa: Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (IRM)
symbol komórki: IRM
kierownik komórki: Andrzej Kalata
adres: 81-339 Gdynia, ul. Polska 2
telefon: +48 58 355-36-00
faks: +48 58 620-53-28, 620-53-63
email: irm@umgdy.gov.pl

kompetencje:

1. Do Inspektoratu Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego należą sprawy:
1) bezpieczeństwa żeglugi morskiej, odnoszące się do ustanawiania systemów monitorowania ruchu statków i systemów przekazywania informacji dla wzmocnienia bezpieczeństwa i sprawności ruchu morskiego, reagowania na wypadki i katastrofy lub potencjalne sytuacje zagrożenia na morzu;
2) ochrony bezpieczeństwa morskiego, odnoszące się do zarządzania informacją pochodzącą z infrastruktury przeznaczonej dla systemów raportowania statków, systemów tras żeglugowych oraz służb kontroli ruchu statków, przy współdziałaniu ze służbami ochrony i obrony żeglugi;
3) korzystania z dróg morskich, odnoszące się do wyznaczania tras żeglugowych i kotwicowisk, systemów rozgraniczenia ruchu i zgłaszania pozycji statku, a także określania warunków żeglugi i sposobów sprawowania kontroli ruchu morskiego;
4) bezpieczeństwa morskiego związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego;
5) monitorowania ruchu morskiego i przekazywania informacji właściwym instytucjom i służbom.

2. W szczególności do zakresu działania Inspektoratu należy:
1) nadzór nad bezpieczeństwem morskim w polskich obszarach morskich, z wyłączeniem portów, ich red i akwenów leżących we właściwości terytorialnej kapitanatów portów;
2) udział w tworzeniu nowych oraz modyfikacji istniejących systemów monitorowania ruchu morskiego i przekazywania informacji właściwym instytucjom i służbom;
3) zarządzanie regionalnym systemem monitorowania ruchu morskiego i przekazywania informacji w obszarach nadzorowanych przez Centrum Bezpieczeństwa Morskiego;
4) organizowanie i utrzymywanie służby kontroli ruchu statków (VTS);
5) monitorowanie statków stanowiących zagrożenie dla żeglugi, bezpieczeństwa morskiego lub środowiska oraz odbieranie raportów o wypadkach i katastrofach na morzu;
6) udział w opracowywaniu tras żeglugowych, systemów rozgraniczenia ruchu, systemów meldunkowych oraz przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad ruchu morskiego oraz, w porozumieniu z kapitanami, portów granic kotwicowisk i torów wodnych;
7) nadzór nad pilotażem dalekomorskim i holowaniami morskimi;
8) współpraca i współdziałanie ze służbami kontroli ruchu morskiego (VTS, VTMS), urzędów morskich oraz służbą VMS administracji rybołówstwa morskiego, a także służbami izb celnych i służbami informacyjno-ostrzegawczymi urzędów morskich, wojewodów, Policji i innych instytucji, szczególnie w zakresie monitorowania statków, przewozu morzem ładunków i pasażerów oraz nadzoru ruchu morskiego, bezpieczeństwa i ochrony żeglugi oraz ochrony środowiska morskiego;
9) współdziałanie ze służbami kontroli ruchu statków (VTS) innych państw;
10) współpraca z izbami morskimi w zakresie badania przyczyn wypadków i katastrof morskich;
11) organizowanie ruchu i prowadzenie nadzoru w zakresie stosowania się statków do ustalonych tras żeglugowych i procedur raportowania;
12) prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przez statki przepisów ruchu w wyznaczonych trasach przepływu, systemach rozgraniczenia ruchu, zgodnie z postanowieniami COLREGS 1972 oraz przestrzeganiem ustanowionego systemu meldunkowego GDANREP;
13) prowadzenie serwisu informacji nautycznej i hydrologiczno-meteorologicznej dla obszarów objętych systemem monitorowania;
14) inicjowanie, na polecenie Dyrektora Urzędu, działań koordynacyjnych dotyczących wydarzeń mających znamiona akcji specjalnych (takich jak alarmy: sztormowy, lodowy, rozlewowy, powodziowy) w polskich obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu, z wyłączeniem portów i przystani morskich;
15) wspomaganie akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz zwalczania rozlewów na obszarach objętych monitorowaniem ruchu morskiego, z wyłączeniem obszarów portów i przystani morskich;
16) zbieranie i przekazywanie informacji oraz prowadzenie baz danych monitorowanych statków, ich ładunków oraz pasażerów, a także nadzór nad poprawnością informacji z Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS);
17) realizacja zadań określonych w planie udzielania statkom znajdującym się w niebezpieczeństwie schronienia na polskich obszarach morskich, zgodnie z postanowieniami rezolucji IMO A.950(23) w sprawie ustanowienia służby Asysty Morskiej (Maritime Assistance Services);
18) współpraca i współdziałanie ze Służbami Ruchu kapitanatów portów oraz inspekcją FSC i PSC, w zakresie organizacji i monitorowania ruchu morskiego oraz ochrony bezpieczeństwa żeglugi i statków;
19) współpraca i współdziałanie ze służbami dyspozytorskimi polskich portów i terminali, służb stacji pilotowych i ochrony portów i przystani, w zakresie organizacji ruchu morskiego oraz systemów identyfikacji i monitoringu statków;
20) pełnienie funkcji Regionalnego Punktu Kontaktowego w rozumieniu Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS Code);
21) pełnienie roli całodobowego punktu kontaktowego w zakresie otrzymywania z systemu CleanSeaNet informacji o wykrytych na polskich obszarach morskich zanieczyszczeniach;
22) monitorowanie funkcjonowania krajowej infrastruktury teleinformatycznej, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania narodowego systemu SafeSeaNet;
23) nadzór nad ciągłym działaniem i poprawnym przetwarzaniem informacji przekazywanej do centralnego systemu SafeSeaNet, a także generowanie odpowiedzi na zapytania pozostałych użytkowników wspólnotowego i narodowego systemu SafeSeaNet;
24) współpraca ze służbą VTS w zakresie zdarzeń stanowiących potencjalne niebezpieczeństwo dla żeglugi lub zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu, bezpieczeństwa ludzi lub środowiska w polskich obszarach morskich;
25) zarządzanie prawami dostępu, w tym określenie zakresu dostępu, do wspólnotowego i narodowego systemu SafeSeaNet;
26) opracowanie i aktualizowanie procedur wymiany informacji poprzez system SafeSeaNet;
27) opracowanie i aktualizowanie procedur wymiany informacji, na wypadek awarii któregokolwiek z podsystemów przekazywania informacji;
28) współpraca z międzynarodowymi organizacjami morskimi (m.in. IMO, IALA, HELCOM) oraz agendami Unii Europejskiej (EMSA) i administracjami morskimi innych państw, w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ruchu morskiego, monitorowania statków, przewozu pasażerów i ładunków niebezpiecznych lub zagrażających;
29) niezwłoczne informowanie krajowych oraz wspólnotowych użytkowników systemu SafeSeaNet, w przypadku otrzymania informacji o statkach lub zdarzeniach, stanowiących potencjalne niebezpieczeństwo dla żeglugi lub zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu, bezpieczeństwa ludzi lub środowiska morskiego;
30) opracowywanie warunków uprawiania bezpiecznej żeglugi w rejonach prowadzonych badań, prac podwodnych, usuwania niewybuchów i innych sytuacjach wymagających określania specjalnych warunków bezpieczeństwa;
31) nadzorowanie bezpieczeństwa morskiego związanego z badaniami oraz rozpoznaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego;
32) opiniowanie wniosków o zezwolenia na prowadzenie badań morskich, rozpoznawanie i eksploatację zasobów mineralnych dna morskiego;
33) opiniowanie projektów granic obszarów morskich, portów morskich i red oraz akwenów specjalnych;
34) ustanawianie stref bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i instalacji morskich oraz wyznaczanie kotwicowisk;
35) opiniowanie wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i instalacji morskich oraz na układanie podmorskich kabli i rurociągów;
36) współpraca i współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu właściwymi do spraw ochrony środowiska morskiego, oznakowania nawigacyjnego, informatyki i łączności oraz badania warunków żeglowności dróg morskich, szczególnie w zakresie warunków nawigacyjnego zagospodarowania obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, bezpieczeństwa nawigacji, monitorowania obszarów morskich i transportu morskiego oraz elektronicznego udostępniania informacji nautycznej.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: