IRM

nazwa: Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (IRM)
symbol komórki: IRM
kierownik komórki: Andrzej Kalata
adres: 81-339 Gdynia, ul. Polska 2
telefon: +48 58 355-36-00
faks: +48 58 620-53-28, 620-53-63
email: irm@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do Inspektoratu Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (VTS) należą sprawy:

 1. bezpieczeństwa żeglugi morskiej, odnoszące się do ustanawiania systemów monitorowania ruchu statków i systemów przekazywania informacji dla wzmocnienia bezpieczeństwa i sprawności ruchu morskiego, reagowania na wypadki i katastrofy lub potencjalne sytuacje zagrożenia na morzu;
 2. ochrony bezpieczeństwa morskiego, odnoszące się do zarządzania informacją pochodzącą z infrastruktury przeznaczonej dla systemów raportowania statków, systemów tras żeglugowych oraz służb kontroli ruchu statków, przy współdziałaniu ze służbami ochrony i obrony żeglugi;
 3. korzystania z dróg morskich, odnoszące się do wyznaczania tras żeglugowych i kotwicowisk, systemów rozgraniczenia ruchu i zgłaszania pozycji statku, a także określania warunków żeglugi i sposobów sprawowania kontroli ruchu morskiego;
 4. bezpieczeństwa morskiego związanego z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego;
 5. monitorowania ruchu morskiego i przekazywania informacji właściwym instytucjom i służbom;
 6. prowadzenie całodobowej łączności i nasłuchu na międzynarodowych częstotliwościach radiowych przeznaczonych do alarmowania i bezpieczeństwa w systemie GMDSS na polskich obszarach morskich oraz współpraca z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa w zakresie przekazywania zgłoszeń w niebezpieczeństwie.

W szczególności do zakresu działania Inspektoratu należy:

  1. nadzór nad bezpieczeństwem morskim w polskich obszarach morskich, z wyłączeniem portów, ich red i akwenów leżących we właściwości terytorialnej kapitanatów portów;
  2. udział w tworzeniu nowych oraz modyfikacji istniejących systemów monitorowania ruchu morskiego i przekazywania informacji właściwym instytucjom i służbom;
  3. zarządzanie regionalnym systemem monitorowania ruchu morskiego i przekazywania informacji w obszarach nadzorowanych przez Inspektorat;
  4. organizowanie i utrzymywanie służby kontroli ruchu statków (VTS);
  5. monitorowanie statków stanowiących zagrożenie dla żeglugi, bezpieczeństwa morskiego lub środowiska oraz odbieranie raportów o wypadkach i katastrofach na morzu;
  6. udział w opracowywaniu tras żeglugowych, systemów rozgraniczenia ruchu, systemów meldunkowych oraz przepisów prawa miejscowego dotyczących zasad ruchu morskiego oraz, w porozumieniu z kapitanami, portów granic kotwicowisk i torów wodnych;
  7. nadzór nad pilotażem dalekomorskim i holowaniami morskimi;
  8. współpraca i współdziałanie ze służbami kontroli ruchu morskiego (VTS, VTMS), urzędów morskich oraz służbą VMS administracji rybołówstwa morskiego, a także służbami izb celnych i służbami informacyjno-ostrzegawczymi urzędów morskich, wojewodów, Policji i innych instytucji, szczególnie w zakresie monitorowania statków, przewozu morzem ładunków i pasażerów oraz nadzoru ruchu morskiego, bezpieczeństwa i ochrony żeglugi oraz ochrony środowiska morskiego;
  9. współdziałanie ze służbami kontroli ruchu statków (VTS) innych państw;
  10. współpraca z izbami morskimi w zakresie badania przyczyn wypadków i katastrof morskich;
  11. organizowanie ruchu i prowadzenie nadzoru w zakresie stosowania się statków do ustalonych tras żeglugowych i procedur raportowania;
  12. prowadzenie nadzoru nad przestrzeganiem przez statki przepisów ruchu w wyznaczonych trasach przepływu, systemach rozgraniczenia ruchu, zgodnie z postanowieniami COLREGS 1972 oraz przestrzeganiem ustanowionego systemu meldunkowego GDANREP;
  13. prowadzenie serwisu informacji nautycznej i hydrologiczno-meteorologicznej dla obszarów objętych systemem monitorowania;
  14. inicjowanie, na polecenie Dyrektora Urzędu, działań koordynacyjnych dotyczących wydarzeń mających znamiona akcji specjalnych (takich jak alarmy: sztormowy, lodowy, rozlewowy, powodziowy) w polskich obszarach morskich należących do właściwości terytorialnej Dyrektora Urzędu, z wyłączeniem portów i przystani morskich;
  15. wspomaganie akcji poszukiwawczych i ratowniczych oraz zwalczania rozlewów na obszarach objętych monitorowaniem ruchu morskiego, z wyłączeniem obszarów portów i przystani morskich;
  16. zbieranie i przekazywanie informacji oraz prowadzenie baz danych monitorowanych statków, ich ładunków oraz pasażerów, a także nadzór nad poprawnością informacji z Automatycznego Systemu Identyfikacji Statków (AIS);
  17. realizacja zadań określonych w planie udzielania statkom znajdującym się w niebezpieczeństwie  schronienia na polskich obszarach morskich, zgodnie z postanowieniami rezolucji IMO A.950(23) w sprawie ustanowienia służby Asysty Morskiej (Maritime Assistance Services);
  18. współpraca i współdziałanie ze Służbami Ruchu kapitanatów portów oraz inspekcją FSC i PSC, w zakresie organizacji i monitorowania ruchu morskiego oraz ochrony bezpieczeństwa żeglugi i statków;
  19. współpraca i współdziałanie ze służbami dyspozytorskimi polskich portów i terminali, służb stacji pilotowych i ochrony portów i przystani, w zakresie organizacji ruchu morskiego oraz systemów identyfikacji i monitoringu statków;
  20. pełnienie funkcji Regionalnego Punktu Kontaktowego w rozumieniu Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (ISPS Code);
  21. pełnienie roli całodobowego punktu kontaktowego w zakresie otrzymywania z systemu CleanSeaNet informacji o wykrytych na polskich obszarach morskich zanieczyszczeniach;
  22. monitorowanie funkcjonowania krajowej infrastruktury teleinformatycznej, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania narodowego systemu SafeSeaNet;
  23. nadzór nad ciągłym działaniem i poprawnym przetwarzaniem informacji przekazywanej do centralnego systemu SafeSeaNet, a także generowanie odpowiedzi na zapytania pozostałych użytkowników wspólnotowego i narodowego systemu SafeSeaNet;
  24. współpraca ze służbą VTS w zakresie zdarzeń stanowiących potencjalne niebezpieczeństwo dla żeglugi lub zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu, bezpieczeństwa ludzi lub środowiska w polskich obszarach morskich;
  25. zarządzanie prawami dostępu, w tym określenie zakresu dostępu, do wspólnotowego i narodowego systemu SafeSeaNet;
  26. opracowanie i aktualizowanie procedur wymiany informacji poprzez system SafeSeaNet;
  27. opracowanie i aktualizowanie procedur wymiany informacji, na wypadek awarii któregokolwiek z podsystemów przekazywania informacji;
  28. współpraca z międzynarodowymi organizacjami morskimi (m.in. IMO, IALA, HELCOM) oraz agendami Unii Europejskiej (EMSA) i administracjami morskimi innych państw, w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ruchu morskiego, monitorowania statków, przewozu pasażerów i ładunków niebezpiecznych lub zagrażających;
  29. niezwłoczne informowanie krajowych oraz wspólnotowych użytkowników systemu SafeSeaNet, w przypadku otrzymania informacji o statkach  lub zdarzeniach, stanowiących potencjalne niebezpieczeństwo dla żeglugi lub zagrożenie dla bezpieczeństwa na morzu, bezpieczeństwa ludzi lub środowiska morskiego;
  30. opracowywanie warunków uprawiania bezpiecznej żeglugi w rejonach prowadzonych badań, prac podwodnych, usuwania niewybuchów i innych sytuacjach wymagających określania specjalnych warunków bezpieczeństwa;
  31. nadzorowanie bezpieczeństwa morskiego związanego z badaniami oraz rozpoznaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego;
  32. opiniowanie wniosków o zezwolenia na prowadzenie badań morskich, rozpoznawanie i eksploatację zasobów mineralnych dna morskiego;
  33. opiniowanie projektów granic obszarów morskich, portów morskich i red oraz akwenów  specjalnych;
  34. ustanawianie stref bezpieczeństwa wokół sztucznych wysp, konstrukcji i instalacji morskich oraz wyznaczanie kotwicowisk;
  35. opiniowanie wniosków o wydanie pozwolenia na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i instalacji morskich oraz na układanie podmorskich kabli i rurociągów;
  36. zapewnienie całodobowej łączności i nasłuchu na międzynarodowych częstotliwościach radiowych przeznaczonych do alarmowania i bezpieczeństwa w systemie łączności:
   1. GMDSS – dla obszaru morza A1 w paśmie VHF na kanale 70 częstotliwości  f= 156,525 MHz,
   2. radiotelefonicznym – w paśmie VHF na kanale 16 na częstotliwości f = 156,800 MHZ,
   3. GMDSS – dla obszaru morza A2 w paśmie MF na częstotliwości f = 2187,5 MHz;
  37. utrzymywanie stałej łączności operacyjnej pomiedzy Inspektoratem Nadzoru i Monitorowania  Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (VTS) a  Morskim Ratowniczym Centrum Koordynacyjnym Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni (MRCK), odpowiedzialnego za organizowanie i koordynowanie akcji poszukiwania i ratowania życia na morzu, w celu przekazywania do MRCK informacji o odebranych sygnałach alarmowych dotyczących zaistniałego niebezpieczeństwa;
  38. zapewnienie łączności dla potrzeb:
   1. przekazywania porad lekarskich na statki, określonej mianem „Morskiej Służby Asysty Telemedycznej” dostępnymi środkami łączności radiowej,
   2. zapewnienia łączności dla potrzeb przekazywania komunikatów dla bezpieczeństwa żeglugi, w tym obowiązujących ostrzeżeń nawigacyjnych oraz wydawanych przez IMGW prognoz i komunikatów pogodowych,
   3. przekazywania przez statki organom administracji morskiej informacji o zanieczyszczeniu środowiska morskiego,
   4. przekazywania przez statki do Służby VTS Zatoka Gdańska, realizującej zadania Służby Asysty Morskiej (MAS), informacji związanych z potrzebą udzielania miejsca schronienia;
  39. współpraca i współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu właściwymi do spraw ochrony środowiska morskiego, oznakowania nawigacyjnego, informatyki i łączności oraz badania warunków żeglowności dróg morskich, szczególnie w zakresie warunków nawigacyjnego zagospodarowania obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej, bezpieczeństwa nawigacji, monitorowania obszarów morskich i transportu morskiego oraz elektronicznego udostępniania informacji nautycznej.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: