IOS

nazwa: Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego (IOŚ)
symbol komórki: IOŚ
kierownik komórki: Leszek Czerwiński
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-33-45
email: ios@umgdy.gov.pl

kompetencje:

1. Do Inspektoratu Ochrony Środowiska Morskiego w szczególności należy:
1) ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym przepisami Prawa geologicznego i górniczego;
2) nadzór i kontrola stanu czystości obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej przy użyciu statków powietrznych oraz zdjęć satelitarnych, również na rzecz urzędów morskich w Słupsku i Szczecinie, w zakresie zanieczyszczeń pochodzących ze statków i z innych źródeł, a także powstających na skutek zatapiania odpadów w morzu;
3) nadzór nad zwalczaniem rozlewów olejowych;
4) kontrola czystości wód w basenach portowych i portach rybackich;
5) prowadzenie ewidencji przypadków wyłowienia broni chemicznej z dna Bałtyku;
6) prowadzenie ewidencji wraków, w których istnieje możliwość zalegania ropopochodnych substancji;
7) kontrola działalności eksploracyjnej i eksploatacyjnej na morzu w aspekcie ochrony środowiska morskiego;
8) prowadzenie postępowań wyjaśniających, w tym wykonywanie czynności kontrolnych niezbędnych dla wyjaśnienia sprawy, oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących naruszenia przepisów w zakresie ochrony środowiska morskiego w obszarach morskich RP, należących do właściwości terytorialnej Dyrektora, z wyłączeniem obszarów leżących we właściwości terytorialnej kapitanatów portów;
9) współpraca z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska w zakresie nadzoru nad obszarami morskimi w aspekcie ich ochrony przed zanieczyszczeniami wynikłymi z działalności zakładów przemysłowych i komunalnych, odprowadzających ścieki bezpośrednio do morza;
10) opiniowanie pozwoleń wodno-prawnych w zakresie ochrony środowiska;
11) opiniowanie instrukcji technologicznych operacji przeładunkowych w portach w aspekcie ochrony środowiska i możliwych zagrożeń;
12) uzgadnianie i wydawanie zezwoleń na usuwanie do morza urobku z pogłębiania torów wodnych, red i basenów portowych oraz z innych miejsc;
13) wydawanie decyzji administracyjnych na zatapianie w morzu odpadów i innych substancji;
14) opiniowanie ocen oddziaływania inwestycji na środowisko;
15) opiniowanie wniosków o zgodę na prowadzenie prac badawczych przez obce jednostki na obszarach morskich;
16) nadzór w sprawach związanych z badaniami, rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów naturalnych z dna morskiego i wnętrza ziemi pod dnem, w aspekcie ochrony środowiska morskiego;
17) opiniowanie zezwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów oraz wznoszenie i eksploatacja sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w aspekcie ochrony środowiska morskiego;
18) współpraca z kapitanatami portów oraz z komórką organizacyjną właściwą do spraw ochrony przeciwpożarowej w zakresie bezpieczeństwa przeładunku, składowania materiałów niebezpiecznych, zanieczyszczających, postępowania z odpadami i pozostałościami ładunkowymi ze statków w aspekcie ochrony środowiska;
19) współpraca ze służbami kontroli ruchu (VTS) w zakresie monitorowania obszarów morskich, przewozu morzem materiałów niebezpiecznych i zanieczyszczających, zatapiania odpadów oraz postępowania ze statkami stanowiącymi zagrożenie dla środowiska morskiego;
20) współpraca z Centrum Bezpieczeństwa Morskiego w zakresie inicjowania akcji przeciwrozlewowych i koordynowania działań służby SAR w zakresie akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu;
21) wydawanie decyzji w sprawie udzielania zwolnień z obowiązku każdorazowego zdawania odpadów i pozostałości ładunkowych przed opuszczeniem portu statkom odbywającym podróże morskie na stałych liniach żeglugowych, wydawanie zaświadczeń o przedmiotowym zwolnieniu oraz sporządzanie zestawień udzielanych zwolnień;
22) opiniowanie raportów dotyczących funkcjonowania i stopnia wykorzystania portowych urządzeń odbiorczych;
23) opracowanie planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych w portach, w których Dyrektor Urzędu realizuje zadania i uprawnienia podmiotu zarządzającego, w zakresie określonym w przepisach ustawy o portach i przystaniach morskich;
24) zatwierdzanie planów zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych;
25) uzgadnianie planów gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków;
26) zapewnienie obsługi naziemnej samolotu i śmigłowca oraz ich pilotażu;
27) opiniowanie dokumentacji dotyczącej tworzenia Europejskich Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000;
28) opracowywanie i opiniowanie przepisów z zakresu ochrony środowiska;
29) współpraca międzynarodowa w zakresie spraw dotyczących ochrony środowiska, a zwłaszcza z IMO i HELCOM;
30) współpraca z krajowymi organami ochrony środowiska i instytucjami naukowo-badawczymi, Strażą Graniczną i Marynarką Wojenną oraz z Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: