ISO

nazwa: Stanowisko ds. Systemu Jakości (ISO)
symbol komórki: ISO
kierownik komórki:  Joanna Kowalewska
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-32-80
email: joanna.kowalewska@umgdy.gov.pl

kompetencje:

 1. projektowanie i planowanie wykonania oraz wdrażanie przez komórki organizacyjne Urzędu
  systemu jakości w działalności zewnętrznej (certyfikacyjnej i nadzorczej) oraz wewnętrznej Urzędu
 2. opracowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących systemu jakości
 3. opracowanie projektów i uaktualnianie wzorów dokumentów systemu jakości
 4. opracowanie i uaktualnianie systemowych procedur systemu jakości
 5. organizowanie i koordynowanie procedur i instrukcji opracowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu, księgi jakości, uaktualnionych wersji dokumentów
 6. sporządzanie planów wymaganych normami systemu jakości
 7. nadzorowanie realizacji działań korygujących i zapobiegawczych
 8. nadzorowanie i gromadzenie zapisów dotyczących systemu jakości
 9. planowanie, organizowanie i koordynowanie szkolenia pracowników w zakresie systemu jakości
 10. udostępnianie i rozpowszechnianie informacji o systemach jakości, norm, materiałów szkoleniowych oraz dokumentów systemu jakości
 11. koordynacja i analiza auditów wewnętrznych i planów auditów
 12. analiza istniejących procesów w Urzędzie oraz ocena ich mierzalności
 13. rozpowszechnianie zmian w systemie zarządzania jakością w celu ciągłego doskonalenia i utrzymania istniejącego systemu w Urzędzie
 14. monitorowanie informacji dotyczącej odbioru przez klienta obsługi wykonywanej przez Urząd.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: