BHP

nazwa: Zespół ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)
symbol komórki: BHP
kierownik komórki: Monika Kwiatkowska
adres: 81-339 Gdynia, ul. Polska 2
telefon: +48 58 355-36-50
email: bhp@umgdy.gov.pl

kompetencje:

 1. systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, w tym kontrola:
  a) organizacji procesów pracy i ich wpływu na warunki pracy,
  b) stanu technicznego pomieszczeń pracy, w tym urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, odpylających i innych wpływających na warunki pracy,
  c) stanu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,
  d) stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, w tym spełnienia wymagań dotyczących oceny zgodności, wyposażenia w osłony i inne środki zabezpieczające pracowników obsługujących maszyny i urządzenia,
  e) oceny ochrony pracowników przed działaniem materiałów i procesów technologicznych niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia
 2. dokonywanie okresowych ocen i analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których występują zagrożenia wypadkowe oraz narażanie na powstanie chorób zawodowych i przedkładanie wniosków Dyrektorowi Urzędu
 3. udział w opracowaniu i kontrola realizacji planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. inicjowanie poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w komórkach organizacyjnych Urzędu
 5. opiniowanie instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy
 6. przygotowanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy przy opracowaniu przez Urząd założeń i dokumentacji inwestycyjnych i modernizacyjnych
 7. ocena dokumentacji inwestycyjnych oraz odbiorów technicznych nowobudowanych lub przebudowanych obiektów i urządzeń mających wpływ na warunki bezpieczeństwa i higieny pracy
 8. udział w badaniach przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji wniosków i zaleceń
 9. współpraca z Wydziałem Spraw Pracowniczych w zakresie organizacji warunków pracy i organizowania szkoleń dla pracowników, w przedmiocie bezpieczeństwa i higieny pracy
 10. współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie oceny stanu zdrowotności załogi oraz w prowadzeniu działalności profilaktycznej, w szczególności przy organizowaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz czasowego przenoszenia pracowników ze stanowisk szkodliwych na zastępcze stanowiska pracy
 11. inicjowanie i rozwijanie różnych form popularyzacji zagadnień dotyczących ochrony pracy
 12. realizacja uprawnień przypisanych służbie bezpieczeństwa i higieny pracy na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.), w tym podejmowanie decyzji, mających na celu zapobieżenie zagrożeniu życia lub zdrowia pracowników i innych osób
 13. występowanie z wnioskami do kierowników komórek organizacyjnych o usunięcie stwierdzonych uchybień w zakresie należącym do kompetencji tych kierowników oraz informowanie Dyrektora Urzędu o realizacji wniosków
 14. występowanie do Dyrektora Urzędu o zastosowanie sankcji w stosunku do osób odpowiedzialnych za zaniedbanie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, dopuszczenie pracowników do pracy na stanowiskach zagrożonych oraz za nie zgłaszanie wypadków przy pracy
 15. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego
 16. prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawcy, pracowników osób wykonujących zadania społecznego inspektora pracy i zakładowych organizacji związkowych
 17. uczestnictwo w pracach zakładowej komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, powołanej przez Dyrektora Urzędu
 18. prowadzenie gospodarki odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej, w tym:
  a) prowadzenie kartotek imiennych i zbiorczych poszczególnych asortymentów odzieży dla pracowników Centrali Urzędu,
  b) prowadzenie ewidencji kosztów poniesionych na zakup przedmiotowego asortymentu;
  c) sporządzanie zbiorczej specyfikacji dotyczącej przedmiotowego asortymentu
 19. załatwianie spraw związanych z refundacją zakupu okularów korekcyjnych
 20. koordynacja i nadzór nad działalnością osób prowadzących gospodarkę odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej i zakupu okularów korekcyjnych w placówkach terenowych.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: