OIN

nazwa: Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych (OIN)
symbol komórki: OIN
kierownik komórki: Sławomir Kucharski
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-32-50
email: slawomir.kucharski@umgdy.gov.pl

kompetencje:

Do zakresu działania Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych należy zapewnienie realizacji zadań określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych dla „pionu ochrony” oraz zadań wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i ustawy o ochronie danych osobowych, a w szczególności:

 1. kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych danych;
 2. ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne;
 3. opracowanie dokumentacji bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne oraz nadzór nad jej przestrzeganiem;
 4. zapewnienie ochrony fizycznej i technicznej budynku Centrali Urzędu, włącznie z przyległym terenem;
 5. opracowanie i aktualizowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji;
 6. przeprowadzanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;
 7. współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami służb ochrony państwa oraz organem właściwym ds. ochrony danych osobowych;
 8. opracowanie instrukcji postępowania z materiałami zawierającymi informacje niejawne;
 9. przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających i wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa;
 10. prowadzenie postępowania wyjaśniającego w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych lub danych osobowych;
 11. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych w Urzędzie;
 12. przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie, przekazywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne oraz prowadzenie rejestrów;
 13. monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
 14. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji ochrony danych osobowych oraz przestrzegania zasad w niej określonych;
 15. audyty komórek organizacyjnych pod względem zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 16. inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych;
 17. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych osobowych oraz monitorowanie jej wykonania;
 18. opiniowanie odpowiedzi w sprawach o udostępnienie informacji publicznej oraz o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: