BSOZ

nazwa: Biuro Spraw Obronnych Żeglugi (BSOŻ)
symbol komórki: BSOŻ
kierownik komórki: Andrzej Aleksandrowicz
adres: 81-339 Gdynia, ul. Polska 2
telefon: +48 58 355-32-37, +48 261 263 410
fax: +48 58 621-86-55
email: bsozgody@umgdy.gov.pl

kompetencje:

1) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie przygotowań obronnych w przedsiębiorstwach o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym z obszaru gospodarki morskiej, w celu ich należytego przygotowania do realizacji zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa i w czasie wojny. Prowadzenie okresowych analiz, dokonywanie oceny stanu tych przygotowań oraz opracowywanie wniosków;
2) opracowywanie, na podstawie wytycznych ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, materiałów niezbędnych do planowania przygotowań obronnych w przedsiębiorstwach o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym;
3) planowanie, koordynowanie oraz nadzorowanie przedsięwzięć dotyczących przygotowań do objęcia militaryzacją wytypowanych przedsiębiorstw gospodarki morskiej;
4) koordynowanie i nadzorowanie procesu tworzeniu struktur organizacyjnych oraz regulaminów i planów formowania w przedsiębiorstwach o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym przewidzianych do objęcia militaryzacją oraz będących bazami formowania;
5) organizowanie, wdrażanie i doskonalenie systemu wojskowej współpracy i doradztwa dla żeglugi morskiej w strefie terytorialnego funkcjonowania Urzędu;
6) nadzorowanie przedsięwzięć dotyczących przekazywania taboru pływającego, środków transportowych, maszyn i urządzeń oraz realizacji innych świadczeń na potrzeby Sił Zbrojnych RP w przedsiębiorstwach o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym;
7) współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań obronnych przez przedsiębiorstwa gospodarki morskiej w wyższych stanach gotowości obronnej państwa i w czasie wojny;
8) koordynowanie i nadzorowanie działań przedsiębiorstw gospodarki morskiej przy opracowywaniu „Planów funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasie wojny” oraz przedsięwzięć realizowanych w ramach przygotowań do wykonania zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki;
9) organizowanie i koordynowanie przedsięwzięć dotyczących opracowania potrzeb w zakresie rezerw strategicznych przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym z obszaru gospodarki morskiej;
10) opracowywanie i aktualizowanie danych do Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w części dotyczącej gospodarki morskiej;
11) koordynowanie i nadzorowanie procesu przygotowania osłony technicznej transportu morskiego przez wyznaczone przedsiębiorstwa gospodarki morskiej, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania tego transportu w okresie wystąpienia kryzysu i w czasie wojny;
12) organizowanie i prowadzenie szkolenia obronnego z pracownikami komórek obronnych przedsiębiorstw o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym oraz kadrą kierowniczą Urzędu;
13) zbieranie, analizowanie i aktualizowanie danych o stanie sił i środków przeznaczonych do utrzymania i odtwarzania infrastruktury portów morskich oraz zapewnienia dostępu do nich w razie wystąpienie kryzysu i w czasie wojny;
14) opracowywanie i aktualizowanie danych do Programu Mobilizacji Gospodarki w części dotyczącej gospodarki morskiej;
15) opracowywanie danych potrzebnych do planowania zadań przeładunkowych i przewozowych dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej w celu zabezpieczenia potrzeb Sił Zbrojnych RP i gospodarki narodowej;
16) opracowywanie danych niezbędnych do planowania transportu morskiego w celu zabezpieczenia potrzeb sił sojuszniczych (NATO);
17) aktualizowanie danych przesyłanych do systemu ADAMS dotyczących infrastruktury portowej oraz pływającego taboru morskiego;
18) prowadzenie bazy danych dotyczących infrastruktury transportu morskiego przeznaczonego do zabezpieczenia potrzeb obronnych państwa;
19) przygotowanie Urzędu do funkcjonowania w wyższych stanach gotowości obronnej państwa oraz w czasie kryzysu i wojny;
20) organizowanie systemu i sprawowanie nadzoru nad stałym dyżurem w Urzędzie oraz w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym;
21) opracowywanie i bieżąca aktualizacja dokumentacji organizacyjno-planistycznej dotyczącej realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego przez Urząd oraz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym;
22) prowadzenie ewidencji pracowników Urzędu podlegających czynnej służbie wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny oraz informowanie Wojskowych Komend Uzupełnień o zatrudnianiu i zwalnianiu wyżej wymienionych pracowników;
23) reklamowanie pracowników Urzędu, niezbędnych do realizacji zadań obronnych i zarządzania kryzysowego, od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny;
24) realizowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz Sił Zbrojnych RP nałożonych na Urząd;
25) sporządzanie i przekazywanie danych statystycznych do Wojskowych Komend Uzupełnień o stanie zasobów pojazdów samochodowych i maszyn;
26) współpraca i współdziałanie w sprawach obronnych oraz zarządzania kryzysowego z Marynarką Wojenną RP, Strażą Graniczną i Wojskowymi Komendami Uzupełnień;
27) realizowanie obowiązujących Urząd zadań wynikających z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.);
28) planowanie i realizowanie zadań ochrony ludności wynikających z właściwych przepisów prawnych, dotyczących Urzędu;
29) organizowanie i kierowanie przebiegiem ewakuacji pracowników Urzędu w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ich życia lub zdrowia;
30) planowanie i organizowanie szkoleń (treningów i ćwiczeń) w zakresie zarządzania kryzysowego oraz powszechnej samoobrony dla pracowników Urzędu;
31) współpraca i współdziałanie w sprawach ochrony ludności i zarządzania kryzysowego z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (lub ich odpowiednikami) urzędów powiatów, gmin i miast, na terenie których zlokalizowane są komórki organizacyjne Urzędu;
32) realizowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz .U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1055) oraz Międzynarodowego kodeksu ochrony bezpieczeństwa statków i obiektów portowych (ISPS) w odniesieniu do obiektów portowych i portów morskich;
33) sporządzanie ocen stanu ochrony portów morskich i obiektów portowych oraz ich przedkładanie do uzgodnienia i zatwierdzenia przez właściwe organy;
34) przeprowadzanie corocznych weryfikacji obiektów portowych w zakresie ich zgodności z ustaleniami zawartymi w planach ochrony obiektów portowych i postanowieniami sekcji 16 Części A Kodeksu ISPS oraz sekcji 16 Części B Kodeksu ISPS;
35) wystawianie dokumentu Potwierdzenie Zgodności Obiektu Portowego dla zweryfikowanych obiektów portowych;
36) wykonywanie zadań w składzie zespołów powoływanych do przeprowadzania testu efektywności ochrony obiektów portowych;
37) monitorowanie i analizowanie sytuacji w portach i obiektach portowych w aspekcie ich bezpieczeństwa, opracowywanie dokumentów dotyczących wprowadzania wyższych stanów ochrony dla portu lub obiektu portowego;
38) współdziałanie z oficerami ochrony portów, oficerami ochrony obiektów portowych, właściwymi komórkami zarządów portów morskich, Strażą Graniczną, Policją, Państwową Strażą Pożarną, Służbą Celną oraz z właściwymi terytorialnie Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, w zakresie realizacji zadań dotyczących ochrony portów morskich i obiektów portowych;
39) opiniowanie projektów aktów prawnych i dokumentów dotyczących spraw obronnych i zarządzania kryzysowego oraz ochrony żeglugi i portów morskich;
40) sporządzanie okresowych dokumentów planistycznych, sprawozdań, meldunków, informacji i analiz wymaganych określonymi przepisami prawa.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: