WM

nazwa: Wydział Współpracy Międzynarodowej (WM)
symbol komórki: WM
kierownik komórki: Anna Białkowska
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-32-20

kompetencje:

 1. pozyskiwanie, archiwizacja i przedstawianie kierownictwu Urzędu oraz odpowiednim komórkom organizacyjnym aktów prawnych, projektów aktów prawnych oraz innych dokumentów IMO, UE, ILO i HELCOM
 2. monitorowanie nowych inicjatyw w IMO, UE, ILO i HELCOM i postępów w procesie ich wdrażania
  2a) ) nadzór nad systemem funkcjonowania pośredników w rekrutacji i zatrudnianiu marynarzy w świetle Prawidła 1.4 Konwencji o pracy na morzu, MLC 2006 (Dz.U. z 2013 r. poz. 845), w szczególności:
  a) prowadzenie kontroli pośredników w rekrutacji i zatrudnianiu marynarzy,
  b) wydawanie Morskiej Deklaracji Zgodności pośrednikom w rekrutacji i zatrudnianiu marynarzy,
  c) przyjmowanie i prowadzenie rejestru skarg marynarzy na lądzie związanych z naruszeniem postanowień Konwencji MLC 2006;
  2b) )nadzór nad systemem wydawania międzynarodowych świadectw zdrowia marynarzy, zgodnie z postanowieniami Konwencji STCW 78 oraz MLC 2006;
 3. pozyskiwanie opinii merytorycznie właściwych komórek organizacyjnych Urzędu na temat celowości i konieczności implementacji nowych aktów prawnych, inicjatyw podjętych przez, wymienione w pkt. 1, organizacje i propozycji nowych rozwiązań oraz ich ewentualnych
  skutków
 4. przygotowanie jednolitego stanowiska Urzędu w zakresie wymienionym w pkt. 3
 5. koordynacja współdziałania merytorycznie właściwych komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie przygotowania zbiorczych, jednolitych odpowiedzi, opracowań oraz opiniowania projektów aktów prawnych dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem morskim
 6. ewidencjonowanie i archiwizacja sprawozdań merytorycznych z wyjazdów zagranicznych polskich delegacji do IMO, UE, ILO i HELCOM oraz sprawozdań z innych wyjazdów zagranicznych pracowników Urzędu
 7. przekazywanie zainteresowanym komórkom Urzędu sprawozdań merytorycznych z wyjazdów, o których mowa w pkt. 6
 8. współpraca z Krajowym Ośrodkiem ds. IMO
 9. udział w spotkaniach sekcji specjalistycznych Krajowego Ośrodka ds. IMO
 10. coroczne przygotowywanie zbiorczego programu prac IMO, UE, ILO i HELCOM
 11. uczestnictwo w konferencjach i seminariach, zarówno krajowych jak i zagranicznych, tematycznie związanych z zakresem zadań Wydziału
 12. współpraca z innymi urzędami morskimi w zakresie kompetencji Wydziału.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: