PO

nazwa: Wydział Prawno-Organizacyjny (PO)
symbol komórki: PO
kierownik komórki: Barbara Juśkiewicz-Dobrosielska
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-31-90
email: prawny@umgdy.gov.pl

kompetencje:

 1. obsługa prawna Urzędu w zakresie określonym w ustawie o radcach prawnych, w tym:
  a) wydawanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie
  stosowania prawa dla potrzeb Urzędu;
  b) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz współudział w opracowywaniu aktów
  prawnych,
  c) zapewnienie zastępstwa procesowego Dyrektora Urzędu w postępowaniach przed sądami
  powszechnymi i administracyjnymi, izbami morskimi oraz przed innymi organami
  orzekającymi
 2. opracowywanie umów nietypowych oraz opiniowanie i korygowanie, pod względem prawnym projektów umów typowych przygotowywanych przez poszczególne komórki organizacyjne
  Urzędu
 3. opiniowanie i ostateczna korekta, pod względem legislacyjno-prawnym, aktów prawa miejscowego Dyrektora Urzędu
 4. przekazywanie zainteresowanym komórkom organizacyjnym Urzędu informacji o rozstrzygnięciach izb morskich w zakresie pozbawienia i zawieszenia prawa wykonywania uprawnień w żegludze morskiej oraz orzeczonych zaleceniach
 5. informowanie kierownictwa Urzędu oraz poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Urzędu;
 6. prowadzenie oraz aktualizacja rejestru aktów prawa miejscowego Dyrektora Urzędu i innych regulacji prawnych, podlegających publikacji w wojewódzkich dziennikach urzędowych
 7. pomoc prawna w skomplikowanych sprawach w zakresie stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w przedmiocie wydawania decyzji nakładających kary pieniężne
 8. opiniowanie i weryfikowanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych opracowanych przez komórki organizacyjne oraz opracowywanie, we współpracy z merytorycznie właściwymi komórkami Urzędu, projektów wewnętrznych aktów normatywnych;
 9. prowadzenie rejestru wewnętrznych aktów normatywnych oraz sporządzanie i bieżąca
  aktualizacja wykazu obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych wydawanych w Urzędzie
 10. analiza i wskazywanie rozwiązań sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu
 11. wydawanie opinii i stanowisk w zakresie spraw związanych z organizacją Urzędu
 12. prowadzenie spraw związanych z udzielanymi upoważnieniami i pełnomocnictwami, w tym prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw
 13. uzgadnianie zakresów czynności pracowników w przedmiocie ich zgodności z regulaminem organizacyjnym Urzędu
 14. zatwierdzanie treści i wzorów pieczątek nagłówkowych i funkcyjnych oraz treści tablic urzędowych stosowanych w Urzędzie
 15. przygotowanie, we współpracy z właściwymi pod względem merytorycznym komórkami organizacyjnymi Urzędu, odpowiedzi na skargi i wnioski
 16. sporządzanie analizy w zakresie sposobu załatwienia skarg i wniosków oraz prowadzenie Rejestru Skarg i Wniosków.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: