SP

nazwa: Wydział Spraw Pracowniczych (SP)
symbol komórki: SP
kierownik komórki: Barbara Holec
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-31-70
faks: +48 58 620-67-43
email: kadry@umgdy.gov.pl

kompetencje:

 1. prowadzenie spraw związanych z realizacją polityki personalnej w zakresie i na zasadach określonych w obowiązujących regulacjach
 2. prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników oraz spraw wynikających ze stosunku pracy osób zatrudnionych
 3. prowadzenie akt osobowych pracowników oraz dokonywanie czynności w zakresie prawa pracy wobec pracowników
 4. prowadzenie sprawozdawczości zatrudnienia
 5. prowadzenie spraw związanych z procesem naboru pracowników oraz procesem wprowadzania do pracy nowego pracownika
 6. koordynowanie procesu sporządzania opisów stanowisk pracy, przeprowadzania ocen okresowych oraz wartościowania stanowisk pracy
 7. koordynowanie procesu szkoleń pracowników oraz działań w zakresie służby przygotowawczej w służbie cywilnej
 8. prowadzenie spraw związanych z organizowaniem praktyk studenckich i zawodowych oraz staży i przygotowania zawodowego bezrobotnych
 9. dokonywanie czynności związanych z wnioskowaniem o nadanie orderów, odznaczeń oraz odznak honorowych pracownikom
 10. prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalną Urzędu organizowaną na rzecz osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 11. prowadzenie biblioteki zakładowej oraz spraw związanych z obsługą prenumeraty prasy i wydawnictw rządowych
 12. administrowanie ośrodkami szkoleniowo-wypoczynkowymi
 13. prowadzenie spraw związanych z profilaktyczną opieką zdrowotną nad pracownikami w zakresie umów zawieranych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: