PPOZ

nazwa: Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej (PPOŻ)
symbol komórki: PPOŻ
kierownik komórki: Kazimierz Bielecki
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355-31-22
email: ppoz@umgdy.gov.pl

kompetencje:

 1. nadzór nad przestrzeganiem przeciwpożarowych wymagań budowlanych, instalacyjnych
  i technologicznych w obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora Urzędu
 2. nadzór nad skutecznością i efektywnością funkcjonowania struktur organizacyjnych oraz metod
  działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej na obszarach morskich oraz w morskich portach i przystaniach
 3. opiniowanie i nadzór nad przestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, w tym
  instrukcji technologiczno-ruchowych, opracowanych dla potrzeb podmiotów gospodarczych na
  obszarach morskich, w morskich portach i przystaniach
 4. dokonywanie czynności sprawdzających faktyczne przygotowanie przedsiębiorców –
  interesantów portu do działalności na wypadek zagrożenia pożarowego i innego miejscowego
  zagrożenia (ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne)
 5. przygotowywanie dla Dyrektora Urzędu opinii projektów budowlanych, projektów planów
  zagospodarowania przestrzennego i projektów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego
 6. opiniowanie dla innych komórek organizacyjnych Urzędu projektów budowlanych i
  wykonawczych, przewidywanych w przyszłości do realizacji
 7. sprawowanie nadzoru nad stanem zabezpieczenia przeciwpożarowego w obiektach na terenach portów i przystani morskich
 8. dokonywanie okresowych i doraźnych czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie
  wyposażenia obiektów w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz chemiczne środki gaśnicze
 9. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym, pod względem przeciwpożarowym, przeładunkiem
  materiałów niebezpiecznych na terenach portów i przystani morskich
 10. kontrolowanie prawidłowości pełnienia służb nadzoru pożarowego podczas wykonywania prac
  stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru
 11. dokonywanie kontroli w zakresie bezpieczeństwa pożarowego statków
 12. prowadzenie statystyki i ewidencji pożarów na statkach, w portach i przystaniach morskich
 13. udział w dochodzeniach popożarowych na obszarze należącym do właściwości terytorialnej
  Dyrektora Urzędu
 14. opracowywanie analiz zagrożenia pożarowego portów i przystani morskich oraz wniosków
  dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa pożarowego
 15. ustalanie kierunków i sposobów działań dotyczących ochrony przeciwpożarowej realizowanych
  przez jednostki organizacyjne ochrony przeciwpożarowej oraz komórki organizacyjne Urzędu;
 16. koordynacja działań inspektorów ochrony przeciwpożarowej w Kapitanatach Portów Gdańsk,
  Gdynia, Elbląg oraz Inspektoracie Państwa Bandery
 17. współpraca z wojewódzkimi oraz powiatowymi Komendami Państwowej Straży Pożarnej
  województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego
 18. dokonywanie kontroli przeciwpożarowych obiektów i jednostek pływających Urzędu
 19. prowadzenie ewidencji i statystyki pożarów w obiektach i na terenach obwodów i obchodów
  ochrony wybrzeża
 20. wyposażenie w sprzęt pożarniczy i ratowniczy oraz chemiczne środki gaśnicze obiektów
  i jednostek pływających Urzędu
 21. udział w dochodzeniach popożarowych na terenach i w obiektach własnych
 22. inicjowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla pracowników
  Urzędu.
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: