AW

nazwa: Audytor Wewnętrzny (AW)
symbol komórki: AW
kierownik komórki: Mariola Abramik
adres: ul. Chrzanowskiego 10 81-338 Gdynia
telefon: +48 58 355-31-10
email: mariola.abramik@umgdy.gov.pl

kompetencje:

 1. planowanie zakresu prac audytowych, na podstawie analizy ryzyka, przy uwzględnieniu
  stanowiska Dyrektora Urzędu
 2. realizacja zadań audytowych przewidzianych w planie audytu, a w uzasadnionych przypadkach również poza planem audytu
 3. badanie i dokonywanie oceny adekwatności, skuteczności i efektywności systemu kontroli
  zarządczej funkcjonującej w Urzędzie, w szczególności pod względem zapewnienia zgodności
  działania z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności
  działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad
  etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji oraz zarządzania
  ryzykiem
 4. wykonywanie czynności doradczych, zleconych przez Dyrektora Urzędu lub podejmowanych
  z własnej inicjatywy, mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu
 5. dokonywanie oceny w zakresie adekwatności systemu zarządzania w aspekcie potrzeb oraz
  efektywnego wspierania osiąganie celów i jakości pracy
 6. wydawanie niezależnych opinii na temat jakości systemów, procesów zarządzania ryzykiem
  oraz kontroli zarządczej a także zaleceń, usprawniających funkcjonowanie systemów i procesów w audytowanych obszarach
 7. przedstawianie Dyrektorowi Urzędu dokładnych, obiektywnych, jasnych, zwięzłych,
  konstruktywnych i terminowych informacji o istotnych ustaleniach audytu, w tym
  o zagrożeniach wymagających podjęcia natychmiastowych działań zaradczych
 8. monitorowanie zaleceń zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzania audytu wewnętrznego;
 9. opracowanie procedur audytu wewnętrznego obejmujących wszystkie aspekty działalności
  audytu wewnętrznego oraz monitorowanie ich skuteczności
 10. prowadzenie i ochrona dokumentacji audytowej
 11. prowadzenie sprawozdawczości, wynikającej z przepisów prawa oraz uzgodnień
 12. współpraca z Komitetem Audytu, w tym przekazywanie, na wniosek kierownika komórki
  właściwej ds. audytu wewnętrznego w Ministerstwie Infrastruktury, dokumentów i informacji
  niezbędnych dla Komitetu Audytu
 13. współpraca z organami, określonymi w odrębnych przepisach, przy przeprowadzaniu
  audytów zleconych w Urzędzie
Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: