Wolne stanowiska

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Artur Bojarski, iod@umgdy.gov.pl;
 3. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy 1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego2, natomiast podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na ich przetwarzanie3, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (potocznie dane wrażliwe np. stan zdrowia, pochodzenie itp.) konieczna będzie Państwa wyraźna zgoda na ich przetwarzanie4, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.1 Art. 22 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy  oraz ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
  2 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  3Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  4Art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub – w przypadku niewybrania żadnego kandydata – od daty publikacji wyniku naboru;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi Dyrektor Urzędu Morskiego zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych w celu obsługi IT;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, podanie innych danych jest dobrowolne.

 

Załączniki:
   1. Oświadczenia kandydata w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej w Urzędzie Morskim w Gdyni.
   2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (Oświadczenie dla kandydatów na wolne stanowisko będące i niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej)
   3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (Oświadczenie dla kandydatów na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej).
   4. Kwestionariusz osoby ubiegającej sie o zatrudnienie na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej (Kwestionariusz dla kandydatów na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej).
   5. Wzór podania o zatrudnienie na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej (Wzór podania dla kandydatów na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej).

Wolne stanowiska

  Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: