Wolne stanowiska

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej RODO, informujemy, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia;
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@umgdy.gov.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata lub – w przypadku niewybrania żadnego kandydata – od daty publikacji wyniku naboru;
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Załączniki:
 1. Oświadczenia kandydata w związku z ubieganiem się o stanowisko niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej w Urzędzie Morskim w Gdyni.
 2. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru (Oświadczenie dla kandydatów na wolne stanowisko będące i niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej).
 3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (Oświadczenie dla kandydatów na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej).
 4. Kwestionariusz osoby ubiegającej sie o zatrudnienie na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej (Kwestionariusz dla kandydatów na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej).
 5. Wzór podania o zatrudnienie na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej (Wzór podania dla kandydatów na wolne stanowisko niebędące stanowiskiem w służbie cywilnej).

Wolne stanowiska

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: