Stanowisko ds. Delegatury w Elblągu (GIDE)

nazwa: Stanowisko ds. Delegatury w Elblągu (GIDE)
symbol komórki: GIDE
kierownik komórki: Wojciech Żurawski
adres: 82-300 Elbląg, ul. Browarna 82
telefon: +48 55 236-16-60
faks: +48 55 234-50-05
email: wojciech.zurawski@umgdy.gov.pl

kompetencje:
Do zakresu działania Stanowiska do spraw Delegatury w Elblągu należy sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez poszczególne komórki organizacyjne wchodzące w skład Delegatury w Elblągu, w szczególności w zakresie:

1) bezpieczeństwa żeglugi morskiej;
2) nadzoru nad ratowaniem życia na morzu oraz zabezpieczenia mienia znalezionego na morzu, bądź wyrzuconego przez morze;
3) ochrony portów morskich i żeglugi morskiej;
4) korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich;
5) utrzymania porządku portowo-żeglugowego na obszarze morskich portów i przystani, torów wodnych i kotwicowisk;
6) nadzoru przeciwpożarowego w polskich obszarach morskich oraz morskich portach i przystaniach,
7) stanu bezpieczeństwa statków morskich bezpiecznej obsady stanowisk na statkach morskich;
8) bezpieczeństwa żeglugi i życia na morzu związanych z rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego;
9) utrzymania służby kontroli ruchu;
10) ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji;
11) organizacji i wykonywania pilotażu, holowania i cumowania w portach morskich;
12) działań w akcjach przeciwsztormowych i przeciwlodowych;
13) kontroli oznakowania nawigacyjnego i informacji nautycznej;
14) wystawiania i obsługi oznakowania nawigacyjnego lądowego i pływającego;
15) zadań i uprawnień podmiotu zarządzającego portem i przystanią morską, w portach i przystaniach morskich, w których nie został powołany podmiot zarządzający w trybie określonym przepisami ustawy o portach i przystaniach morskich, w zakresie wymienionym w przedmiotowej ustawie;
16) współpracy z poszczególnymi komórkami Urzędu w zakresie, prowadzonych przez Urząd, inwestycji na obszarze działania Delegatury w Elblągu;
17) współpracy z organami administracji publicznej, Państwową Komisją Badania Wypadków Morskich, Strażą Graniczną, Policją, Wojewódzką Strażą Pożarną, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, podmiotami zarządzającymi portami oraz organizacjami społecznymi;
18) współpracy międzynarodowej w zakresie działania Delegatury w Elblągu.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: