Biuro Dyrektora Urzędu (BDUM)

nazwa: Biuro Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni (BDUM)
symbol komórki: BDUM
kierownik: Wiesław Piotrzkowski
adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
telefon: +48 58 355 3101
faks: +48 58 620-67-43
email: dumsekr@umgdy.gov.pl

kompetencje:
Do zakresu działania Biura Dyrektora Urzędu w szczególności należy:

1) przygotowanie spotkań, narad i posiedzeń organizowanych przez Dyrektora Urzędu, w tym przygotowanie niezbędnych materiałów;
2) koordynacja przygotowania materiałów na spotkania, w których uczestniczy Dyrektor Urzędu oraz opracowywanie wystąpień dla Dyrektora Urzędu;
3) przygotowywanie projektów pism dla Dyrektora Urzędu;
4) opracowywanie korespondencji okolicznościowej wysyłanej przez Dyrektora Urzędu;
5) udostępnianie, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Urzędu oraz Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych lub Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, informacji publicznej;
6) nadzór nad stroną internetową Urzędu;
7) bieżący przegląd publikacji prasowych związanych z gospodarką morską i przedstawianie ich Dyrektorowi Urzędu;
8) wyjaśnianie działań, inicjatyw i programów podejmowanych przez Dyrektora Urzędu, w tym w szczególności wydawanie oświadczeń i publiczne prezentowanie działań Urzędu;
9) przedstawianie stanowiska Dyrektora Urzędu, w sprawach należących do zakresu działania Urzędu;
10) udzielanie, w granicach upoważnienia, odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczące działalności Dyrektora Urzędu, w tym zwłaszcza udzielanie odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową;
11) przekazywanie komunikatów urzędowych do opublikowania w środkach masowego przekazu;
12) analizowanie publikacji prasowych o tematyce związanej z zakresem działania Urzędu, opracowywanie zbiorczych analiz publikacji krytycznych oraz opracowywanie publikacji przedstawiających stanowisko Urzędu w toczących się dyskusjach prasowych;
13) kontrola, z upoważnienia Dyrektora Urzędu, właściwego wykorzystania w pracy Urzędu wniosków i skarg zawartych w publikacjach prasowych oraz informowanie prasy o stanowisku Urzędu wobec opinii, propozycji i postulatów przedstawionych w środkach masowego przekazu;
14) organizowanie oraz w miarę potrzeby prowadzenie konferencji prasowych;
15) odbywanie z dziennikarzami rozmów informacyjnych na tematy należące do zakresu działania Urzędu oraz ułatwianie dziennikarzom kontaktów z kierownictwem Urzędu i specjalistami Urzędu;
16) przekazywanie Dyrektorowi Urzędu korespondencji otrzymanej z Kancelarii Ogólnej i komórek organizacyjnych Urzędu;
17) kierowanie korespondencji zgodnie z dekretacją Dyrektora, obsługa kancelaryjna;
18) sprawowanie nadzoru nad terminową realizacją poleceń Dyrektora;
19) prowadzenie „książki kontroli” Urzędu;
20) ewidencjonowanie skarg i wniosków wnoszonych w ramach przyjęć interesantów do Dyrektora Urzędu oraz protokołowanie wnoszonych ustnie skarg i wniosków;
21) gromadzenie aktów prawnych dotyczących zakresu spraw prowadzonych przez Dyrektora Urzędu;
22) obsługa urządzeń biurowych;
23) prowadzenie terminarza pracy Dyrektora Urzędu.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: