Prawne podstawy działania

Urząd Morski w Gdyni stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Morskiego – organu administracji niezespolonej, tj. terenowego organu administracji rządowej, jak również jako terenowego organu administracji morskiej, podlegającego Ministrowi Infrastruktury.

Podstawa prawna działania:
1) Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. Nr 98, poz. 438 z późn. zm.),
3) Statut Urzędu Morskiego w Gdyni, stanowiący załącznik do zarządzenia nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2011r. (Dz.Urz. MI Nr 3, poz. 17),
4) Regulamin Organizacyjny Urzędu Morskiego w Gdyni wprowadzony zarządzeniem wewnętrznym Nr 17 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 8 lipca 2011r.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: