Pas nabrzeżny

Pasem nadbrzeżnym jest obszar lądowy przyległy do brzegu morskiego.

W skład pasa nadbrzeżnego wchodzą:

  1. pas techniczny – stanowiący strefę wzajemnego bezpośredniego oddziaływania morza i lądu; jest on obszarem przeznaczonym do utrzymania brzegu w stanie zgodnym z wymogami bezpieczeństwa i ochrony środowiska;

  2. pas ochronny – obejmujący obszar, w którym działalność człowieka wywiera bezpośredni  wpływ na stan pasa technicznego.

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. 1991 nr 32 poz. 131).


Granice pasa nadbrzeżnego w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni można pobrać w formacie GIS/CAD lub przeglądać na poglądowej mapie pasa nadbrzeżnego.

Szczegółowe informacje na temat pasa nadbrzeżnego w poszczególnych gminach