Mapy

Mapa obszarów morskich

Portal mapowy

Interaktywne mapy oraz dane przestrzenne Urzędu Morskiego w Gdyni dostępne są za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej SIPAM, pod adresem:


Dane GIS/CAD

Dane przestrzenne obszarów morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni obejmują:

  • Granice portów morskich
  • Granice przystani morskich
  • Granice nadbrzeżnego pasa technicznego
  • Granice nadbrzeżnego pasa ochronnego
  • Kilometraż wybrzeża morskiego
  • Numerację wejść na plażę

Dane zostały zapisane w formatach ESRI ShapeFile oraz AutoCAD DXF:


Monitoring wybrzeża

Ortofotomapy oraz numeryczny model terenu (NMT) pozyskany w ramach monitoringu wybrzeża morskiego: