Mapy

Mapa obszarów morskich

Portal mapowy

Interaktywne mapy oraz dane przestrzenne Urzędu Morskiego w Gdyni dostępne są za pośrednictwem Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej SIPAM, pod adresem:


Położenie działki w pasie technicznym, pasie ochronnym, porcie lub przystani morskiej

Aby sprawdzić czy działka ewidencyjna znajduje się w pasie technicznym, pasie ochronnym, porcie lub przystani morskiej należy skorzystać z Systemu Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej (SIPAM).

Należy przejść do geoportalu – czerwony przycisk.

Po przejściu do geoportalu należy wybrać narzędzie EGIB znajdujące się w prawnym dolnym rogu.

W okienku należy wpisać wszystkie znane informacje – powiat, jednostka ewidencyjna, obręb ewidencyjny, numer działki. Jeśli nie znamy np. obrębu ewidencyjnego, w którym znajduje się szukana działka, pozycję tą można pozostawić pustą. Im więcej podamy informacji, tym węższy będzie zakres wyszukiwania.

Uwaga: wyszukiwarka po wpisaniu numeru działki wskaże wszystkie działki zawierające ten numer, np. wpisując działkę o numerze 15, mogą wyświetlić się również działki o numerach 15/1, 15/2, 115, 150 itp.

Z pośród wyświetlonej listy działek wybieramy interesującą. Dla przykładu wybieramy działkę 435 obręb 0016 Kamienna Góra – Gdynia.

Okno mapy zostanie przybliżone do wybranej działki oraz zostaną wyświetlone podstawowe informacje o niej.

Jeśli wskazana działka znajduje się pomiędzy:

  • linią brzegu (czarna linia ciągła) a granicą pasa technicznego (różowa linia przerywana – linia – kwadrat – linia) to działka ta znajduje się w obszarze pasa technicznego
  • granicą pasa technicznego (różowa linia przerywana – linia – kwadrat – linia) a granicą pasa ochronnego (różowa linia przerywana – linia – kółko – linia) to działka ta znajduje się w obszarze pasa ochronnego.

W powyższym przykładzie działka znajduje się w obszarze pasa technicznego.

Jeśli działkę przecina granica pasa technicznego bądź pasa ochronnego to znajduje się ona częściowo odpowiednio w pasie technicznym bądź w pasie ochronnym bądź w obu jednocześnie, np. działka 1473/1 obręb 0030 znajduje się częściowo w pasie technicznym i częściowo w pasie ochronnym.

Z obszaru pasa technicznego i ochronnego wyłączone są porty i przystanie morskie. Oznacza to, że działki nie mogę znajdować się jednocześnie w porcie lub przystani morskiej i w pasie technicznym. Wyjątkiem są sytuacje, w których działka znajduje się na granicy portu i pasa technicznego.

Porty i przystanie morskie oznaczone są kolorem niebieskim jako obszary.

Dla przykładu działka nr 775 obręb 0026 znajduje się w obszarze portu morskiego w Gdyni.


Dane GIS/CAD

Dane przestrzenne obszarów morskich będących w zakresie terytorialnym Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni obejmują m.in:

  • Granice portów morskich
  • Granice przystani morskich
  • Granice nadbrzeżnego pasa technicznego
  • Granice nadbrzeżnego pasa ochronnego
  • Kilometraż wybrzeża morskiego
  • Numerację wejść na plażę

Dane zostały zapisane w formatach ESRI ShapeFile oraz GML i dostępne są do pobrania na SIPAM:


Monitoring wybrzeża

Ortofotomapy oraz numeryczny model terenu (NMT) pozyskany w ramach monitoringu wybrzeża morskiego udostępniany jest również na SIPAM: