Zasady organizacji ruchu – CBM

Zasady ruchu statków, określone poniżej, obowiązują wszystkie statki w obszarze VTS w każdych warunkach widzialności:

 1. W obszarze VTS ustanowione są Systemy Rozgraniczenia Ruchu Statków „Zatoka Gdańska”, przyjęte zgodnie z prawidłem 10 rozdziału V Konwencji SOLAS przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) i składające się z elementów wymienionych w załączniku nr 1.
 2. Statki płynące z Morza Bałtyckiego do Portu Północnego w Gdańsku i w kierunku przeciwnym, powinny korzystać z systemu rozgraniczenia ruchu “WSCHÓD”.
 3. Statki płynące z Morza Bałtyckiego do Nowego Portu w Gdańsku i w kierunku przeciwnym, powinny korzystać z części północno-wschodniej i południowo-zachodniej systemu rozgraniczenia ruchu „ZACHÓD”.
 4. Statki płynące z Morza Bałtyckiego do Gdyni i w kierunku przeciwnym, powinny korzystać z części północno-wschodniej i zachodniej systemu rozgraniczenia ruchu „ZACHÓD”.
 5. Statki zbliżające się do obszaru zwiększonej uwagi i płynące wewnątrz tego obszaru powinny zachowywać szczególną ostrożność i płynąć zgodnie z zalecanym kierunkiem ruchu.
 6. Statki w żegludze międzynarodowej płynące z Gdyni (port, reda) do Nowego Portu w Gdańsku (port, reda) lub w kierunku przeciwnym, powinny podążać zalecaną trasą przepływu 343° – 163° ustanowioną pomiędzy pławami “GD” i “NP” lub płynąć właściwymi torami kierunkowymi pomiędzy pławami “GD”, “GN” i “NP”.
 7. Statki w żegludze międzynarodowej płynące z Portu Północnego w Gdańsku do Nowego Portu w Gdańsku (port, reda) lub do Gdyni (port, reda) powinny, po zdaniu pilota przy pławie “PP”, płynąć w kierunku północnym. Po minięciu kotwicowiska nr 5 dla zbiornikowców, powinny wykonać zwrot na kurs 314° i sterować w kierunku pławy “GN” wystawionej w obszarze zwiększonej uwagi, wykonać zwrot przy tej pławie i dalej podążać właściwym torem kierunkowym.
 8. Statki w żegludze międzynarodowej płynące z Nowego Portu w Gdańsku (port, reda) lub z Gdyni (port, reda) do Portu Północnego w Gdańsku powinny podążać właściwym torem kierunkowym do obszaru zwiększonej uwagi ustanowionego wokół pławy „GN”, po czym powinny wykonać zwrot na kurs 134° i podążać zalecaną trasą przepływu w kierunku pławy „ZS”. Po minięciu kotwicowiska nr 5 dla zbiornikowców powinny one zmienić kurs na południe w kierunku pozycji brania pilota oznaczonej pławą “PP”.
 9. Statki na próbach morskich w obszarze VTS powinny unikać wchodzenia w systemy rozgraniczenia ruchu i manewrować w miejscu wskazanym przez służbę VTS.
 10. Ze strefy ruchu przybrzeżnego mogą korzystać: statki żaglowe, statki zajęte połowem, statki w drodze do lub z portu lub kotwicowiska w granicach strefy ruchu przybrzeżnego oraz statki o długości mniejszej niż 20 metrów.
 11. Statki zajęte połowem nie powinny przeszkadzać przejściu jakiemukolwiek statkowi idącego torem kierunkowym systemu rozgraniczenia ruchu. Statkom zabrania się rozkładania narzędzi połowowych w granicach systemów rozgraniczenia ruchu i w odległości mniejszej niż 150 m od granic systemów rozgraniczenia ruchu, torów wodnych, redy lub kotwicowiska. Wszelkie narzędzia połowowe rozkładane w obszarze VTS muszą być oznaczone w sposób odpowiadający odrębnym przepisom.
 12. Statek o ograniczonej zdolności manewrowej, gdy zajęty jest w obrębie systemów rozgraniczenia ruchu pracami hydrograficznymi, badawczymi, podwodnymi, hydrotechnicznymi, pogłębiarskimi, układaniem, obsługą lub podnoszeniem kabli, rurociągów lub oznakowania nawigacyjnego jest zwolniony od przestrzegania powyższych przepisów ruchu w takim stopniu, w jakim jest to konieczne dla wykonywania tych czynności. Statek taki zobowiązany jest do składania dodatkowo odpowiednich meldunków specjalnych (SR) zgodnie z załącznikiem nr 2.
 13. Jakiekolwiek operacje związane z lądowaniem, manewrowaniem lub startem wodnosamolotów w obszarze VTS mogą odbywać się tylko po uprzednim zezwoleniu ruchu wydanym przez służbę VTS.
 14. Zabrania się jakimkolwiek statkom wchodzić w strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa.
 15. Okresy zamknięcia stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa ogłasza się w Ostrzeżeniach Nawigacyjnych, nadawanych w serwisie informacyjnym VTS oraz na żądanie użytkowników.
 16. Granice stref okresowo zamykanych dla żeglugi i rybołówstwa publikowane są na mapach morskich oraz w Wiadomościach Żeglarskich.
 17. Niezależnie od powyższych przepisów, w przypadku wystąpienia poważnego wypadku morskiego lub dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony żeglugi, bezpieczeństwa życia na morzu lub ochrony środowiska, Służba VTS może czasowo zmienić organizację ruchu, określoną w niniejszych przepisach oraz ogłosić dowolną strefę w obszarze VTS jako Strefę Wyłączoną dla Żeglugi.
 18. Każdy statek, który w czasie ogłoszenia Strefy Wyłączonej dla Żeglugi znajdował się w niej i nie jest zaangażowany w akcję związaną z wypadkiem, zobowiązany jest niezwłocznie opuścić Strefę Wyłączoną dla Żeglugi na żądanie służby VTS.
 19. Wyłączenie akwenu dla żeglugi statków odbywa się poprzez ogłoszenie przez służbę VTS na kanale roboczym VTS i jeżeli nie określono granic czasowych, obowiązuje aż do odwołania.