Zasady organizacji ruchu VTS Zatoka Gdańska

Zasady ruchu statków, określone poniżej, obowiązują wszystkie statki w obszarze VTS w każdych warunkach widzialności:

W obszarze VTS ustanowione są Systemy Rozgraniczenia Ruchu Statków „Zatoka Gdańska”: (TSS) „WSCHÓD” i (TSS) „ZACHÓD”, przyjęte zgodnie z prawidłem 10 (Trasy żeglugowe) rozdziału V (Bezpieczeństwo żeglugi) Konwencji SOLAS 1974 przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).

Mapa morska pzredstawiajaca strefy rozgraniczenia ruchu na Zatoce Gdańskiej. Obszar wody w kolozre niebieskim, ląd w kolozre żółtym. strefy rozgraniczenia ruchu w kolorze purpurowym.

VTS Zatoka Gdańska – Strefy rozgraniczenia ruchu (źródło: UM Gdynia)

Statki płynące z Morza Bałtyckiego do Portu Północnego w Gdańsku i w kierunku przeciwnym, powinny korzystać z systemu rozgraniczenia ruchu “WSCHÓD”.

Statki płynące z Morza Bałtyckiego do Nowego Portu w Gdańsku i w kierunku przeciwnym, powinny korzystać z części północno-wschodniej i południowo-zachodniej systemu rozgraniczenia ruchu „ZACHÓD”.

Statki płynące z Morza Bałtyckiego do Gdyni i w kierunku przeciwnym, powinny korzystać z części północno-wschodniej i zachodniej systemu rozgraniczenia ruchu „ZACHÓD”.

Statki zbliżające się do obszaru zwiększonej uwagi i płynące wewnątrz tego obszaru powinny zachowywać szczególną ostrożność i płynąć zgodnie z zalecanym kierunkiem ruchu.

Statki w żegludze międzynarodowej płynące z Gdyni (port, reda) do Nowego Portu w Gdańsku (port, reda) lub w kierunku przeciwnym, powinny podążać zalecaną trasą przepływu 343° – 163° ustanowioną pomiędzy pławami “GD” i “NP” lub płynąć właściwymi torami kierunkowymi pomiędzy pławami “GD”, “GN” i “NP”.

Statki w żegludze międzynarodowej płynące z Portu Północnego w Gdańsku do Nowego Portu w Gdańsku (port, reda) lub do Gdyni (port, reda) powinny, po zdaniu pilota przy pławie “PP”, płynąć w kierunku północnym. Po minięciu kotwicowiska nr 5 dla zbiornikowców, powinny wykonać zwrot na kurs 314° i sterować w kierunku pławy “GN” wystawionej w obszarze zwiększonej uwagi, wykonać zwrot przy tej pławie i dalej podążać właściwym torem kierunkowym.

Statki w żegludze międzynarodowej płynące z Nowego Portu w Gdańsku (port, reda) lub z Gdyni (port, reda) do Portu Północnego w Gdańsku powinny podążać właściwym torem kierunkowym do obszaru zwiększonej uwagi ustanowionego wokół pławy „GN”, po czym powinny wykonać zwrot na kurs 134° i podążać zalecaną trasą przepływu w kierunku pławy „ZS”. Po minięciu kotwicowiska nr 5 dla zbiornikowców powinny one zmienić kurs na południe w kierunku pozycji brania pilota oznaczonej pławą “PP”.

Statki na próbach morskich w obszarze VTS powinny unikać wchodzenia w systemy rozgraniczenia ruchu i manewrować w miejscu wskazanym przez służbę VTS.

Ze strefy ruchu przybrzeżnego  („inshore traffic zone”) mogą korzystać: statki żaglowe, statki zajęte połowem, statki w drodze do lub z portu lub kotwicowiska w granicach strefy ruchu przybrzeżnego oraz statki o długości mniejszej niż 20 metrów.

Statki zajęte połowem nie powinny przeszkadzać przejściu jakiemukolwiek statkowi idącego torem kierunkowym systemu rozgraniczenia ruchu (MPDM Prawidło 10-i). Statkom zabrania się rozkładania narzędzi połowowych w granicach systemów rozgraniczenia ruchu i w odległości mniejszej niż 150 m od granic systemów rozgraniczenia ruchu, torów wodnych, redy lub kotwicowiska. Wszelkie narzędzia połowowe rozkładane w obszarze VTS muszą być oznaczone w sposób odpowiadający odrębnym przepisom.

Statek o ograniczonej zdolności manewrowej, gdy zajęty jest w obrębie systemów rozgraniczenia ruchu pracami hydrograficznymi, badawczymi, podwodnymi, hydrotechnicznymi, pogłębiarskimi, układaniem, obsługą lub podnoszeniem kabli, rurociągów lub oznakowania nawigacyjnego jest zwolniony od przestrzegania powyższych przepisów ruchu w takim stopniu, w jakim jest to konieczne dla wykonywania tych czynności. Statek taki zobowiązany jest do składania dodatkowo odpowiednich meldunków specjalnych (SR) . Szczegóły w Locji.

Jakiekolwiek operacje związane z lądowaniem, manewrowaniem lub startem wodnosamolotów w obszarze VTS mogą odbywać się tylko po uprzednim zezwoleniu ruchu wydanym przez służbę VTS.

Zabrania się jakimkolwiek statkom wchodzić w strefy zamknięte dla żeglugi i rybołówstwa. Okresy zamknięcia stref zamkniętych dla żeglugi i rybołówstwa ogłasza się w Ostrzeżeniach Nawigacyjnych, nadawanych w serwisie informacyjnym VTS oraz na żądanie użytkowników. Granice stref okresowo zamykanych dla żeglugi i rybołówstwa publikowane są na mapach morskich oraz w Wiadomościach Żeglarskich.

Niezależnie od powyższych przepisów, w przypadku wystąpienia poważnego wypadku morskiego lub dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony żeglugi, bezpieczeństwa życia na morzu lub ochrony środowiska, Służba VTS może czasowo zmienić organizację ruchu, określoną w niniejszych przepisach oraz ogłosić dowolną strefę w obszarze VTS jako Strefę Wyłączoną dla Żeglugi.

Każdy statek, który w czasie ogłoszenia Strefy Wyłączonej dla Żeglugi znajdował się w niej i nie jest zaangażowany w akcję związaną z wypadkiem, zobowiązany jest niezwłocznie opuścić Strefę Wyłączoną dla Żeglugi na żądanie służby VTS.

Wyłączenie akwenu dla żeglugi statków odbywa się poprzez ogłoszenie przez służbę VTS na kanale roboczym VTS (VHF Kanał 71) i jeżeli nie określono granic czasowych, obowiązuje aż do odwołania.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: