Systemy rozgraniczenia ruchu statków.

Systemy rozgraniczenia ruchu statków w obszarze odpowiedzialności Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni

System rozgraniczenia ruchu statków 'Zatoka Gdańska’ – VTS „Zatoka”

 1. Lokalny system rozgraniczenia ruchu statków na Zatoce Gdańskiej podlega służbie Centrum VTS Zatoka Gdańska.
 2. Kapitan każdego statku zdążającego do lub opuszczającego porty Zatoki Gdańskiej zobowiązany jest do przestrzegania zasad organizacji ruchu statków w Systemie Rozgraniczenia Ruchu Statków „Zatoka Gdańska”.
 3. System rozgraniczenia ruchu statków ów „Zatoka Gdańska” składa się z następujących elementów :
  a) „TSS – West” (ZACHÓD) – Systemu rozgraniczenia ruchu mający swój początek 5 mil na NE od pławy HEL prowadzący następnie do pławy GN i odpowiednio do pław GD lub NP.
  b) „TSS -East” (WSCHÓD) – Systemu rozgraniczenia ruchu, mający swój początek 4 mile na NW od pławy ZN prowadzący do pławy ZS.
  c) „ITZ” – Stref ruchu przybrzeżnego
  d) Tras zalecanych
 4. Szczegóły dotyczące zasad organizacji ruchu obowiązujących na akwenie objętym kontrolą VTS Zatoka Gdańska znajdują się w zakładce „”Zasady organizacji ruchu”

System rozgraniczenia ruchu statków TSS 'Ławica Słupska’ – TSS Slupska Bank

Zmiana systemu rozgraniczenia ruchu TSS 'Ławica Słupska’ (TSS Slupska Bank)

Komitet Bezpieczeństwa Morskiego (MSC), Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), podczas obrad 102 sesji, która odbyła się w dniach 4 – 11 listopada 2020 r. przyjął zmiany w systemie rozgraniczenia ruchu TSS Ławica Słupska. Zmieniony system obowiązuje od 1 czerwca 2021 r.

Opis zmienionego system rozgraniczenia ruchu TSS 'Ławica Słupska’ (TSS Slupska Bank)

System rozgraniczenia ruchu składa się z trzech części:

Część zachodnia:
 • dwa pasy ruchu o szerokości 1.75 mili;
 • strefa separacyjna o szerokości 0.5 mili;
Część centralna:
 • dwa pasy ruchu o szerokości 1.6 mili;
 • strefa rozgraniczenia ruchu o szerokości 0,4 mili od strony zachodniej i 0,8 mili od strony wschodniej;
 • strefa ruchu przybrzeżnego;
Część wschodnia:
 • dwa pasy ruchu o zmiennej szerokości;
 • strefa rozgraniczenia ruchu o zmiennym kształcie I szerokości;
 • strefa ruchu przybrzeżnego.
Mapka przedstawiająca schematyczne przedstawienie zmian wprowadzonych w TSS Ławica Słupska

Schematyczne przedstawienie zmian wprowadzonych w TSS Ławica Słupska

Mapka przedstawiająca zmieniony system rozgraniczenia ruchu TSS Ławica Słupska

Zmieniony system rozgraniczenia ruchu TSS Ławica Słupska

Współrzędne geograficzne zmienionego systemu oraz mapa 152 (INT1292) znajdują się w załączniku 'Zmieniony System Rozgraniczenia Ruchu TSS 'Ławica Słupska’.

Nadzór nad ruchem statków w obszarze TSS Ławica Słupska pełni Służba Kontroli Ruchu Statków VTS Ławica Słupska (VTS Slupska Bank) wykonując następujące zadania:

 • prowadzi kontrolę i zarządzanie ruchem statków poprzez wydawanie instrukcji, zaleceń i nakazów, w szczególności gdy w ocenie operatora VTS sytuacja może prowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa żeglugi;
 • prowadzi nadzór nad przestrzeganiem przez statki przepisów ruchu i innych przepisów obowiązujących na wyznaczonych trasach przepływu i w systemie rozgraniczenia ruchu;
 • wykorzystując dostępne systemy radarowe, urządzenia łączności oraz Automatyczny System Identyfikacji (AIS) prowadzi, w obszarze, o którym mowa w Załączniku nr 1, serwis informacyjny.

Kapitan każdego statku korzystającego z systemu rozgraniczenia ruchu, nawigującego w jego pobliżu lub przecinającego system obowiązany jest do przestrzegania Międzynarodowych Przepisów o Zapobieganiu Zderzeniom na Morzu (COLREG 1972),  w tym prawidła 10 wymienionych przepisów.

Opublikowany: przez: . Ostatnia zmiana: